151 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • εὐ-πήληξ
  ηκος, schön gehelmt
 • εὐ-πήματος
  leicht zu beschädigen
 • εὔ-πηνος
  u. εὖ-πηνής
  ές, schön gewebt
 • εὐ-πηξία
  ἡ, Festigkeit
 • εὔ-πηχυς
  υ, mit schönen Ellenbogen, Armen
 • εὐ-πῖδαξ
  ακος, quellenreich
 • εὐ-πῑλητος
  wohl zusammengepreßt, dicht
 • εὐ-πίνεια
  ἡ, alte, einfache und kräftige Schönheit im Ausdruck; vgl. nitor obsoletus
 • εὐ-πινής
  ές, a) mit dem Fettschmutze der Palästra wohl überzogen, daher in der Palästra geübt, und übertr. vom Stil: gewandt sein. b) mit dem Roste des Altertums überzogen, mit altertümlichem Anstrich, einfach u. kräftig, im Ggstze zur Zierlichkeit späterer Redekünstler
 • εὐ-πίσσωτος
  gut verpicht
 • εὐ-πιστία
  ἡ, Zuversicht, Vertrauen
 • εὔ-πιστος
  leicht zu glauben, glaubwürdig. Von Personen: leicht gehorchend, folgsam; auch = leichtgläubig
 • εὐ-πίων
  ον, sehr fett, reichlich
 • εὐ-πλανής
  ές, gut umherschweifend, στιβίη, umherspürend
 • εὔ-πλαστος
  1) gut, leicht zu bilden, zu formen. 2) gut gebildet, gut erdacht. Aber φύσις εὐπλαστοτέρα ist akt.: leichter bildend
 • εὐ-πλατής
  ές, sehr breit
 • εὔ-πλειος
  η, ον, wohlgefüllt
 • εὐ-πλεκής
  ές, wohl geflochten
 • εὔ-πλεκτος
  wohl geflochten, σειραί, gut gedrehte Stricke; δίφρος (denn die Seitenwände des Wagenstuhls bestanden aus Flechtwerk)
 • εὔ-πλευρος
  mit starken Seiten, d. i. von guter Brust u. Lunge
 • εὖ-πληθής
  ές, sehr gefüllt, sehr voll
 • εὔ-πληκτος
  leicht zu schlagen
 • εὐ-πλήρωτος
  leicht zu füllen
 • εὐ-πλοέω
  gut, glücklich schiffen
 • εὔ-πλοια
  ἡ, gute, glückliche Schifffahrt
 • εὐ-πλόϊμος
  glücklich schiffend; ἅλς, gut zu befahren
 • εὐ-πλόκαμος
  schön gelockt, Beiwort der Göttinnen, auch von Männern u. Knaben
 • εὔ-πλοος
  glücklich schiffend
 • εὔ-πλουτος
  sehr reich
 • εὐ-πλυνής
  ές, wohl gewaschen
 • εὔ-πλωτος
  gut zu beschiffen
 • εὐ-πνευστία
  ἡ, das leichte Atemholen
 • εὔ-πνευστος
  wohl, leicht atmend
 • εὔ-πνοια
  ἡ, 1) leichtes, freies Atmen. 2) guter Luftzug; εὐήλιοι εὔπνοιαι, lustige und sonnige Gegenden. 3) gute, freie Ausdünstung. Daher χρωτός, lieblicher Hauch
 • εὔ-πνοος
  1) gut, leicht atmend. 2) gut, leicht ausdünstend; dah. λείρια, νάρκισσος, wohlduftend. 3) gut zum Einatmen. 4) χωρίον, gut durchweht, lustig; gut wehend; δένδρα, dem Eindringen der Luft ausgesetzt; κάλαμοι, gut, leicht zu blasen; λουτρόν, die Ausdünstung befördernd
 • εὐ-ποδία
  ἡ, die Güte, Stärke der Füße
 • εὐ-ποιητικός
  ή, όν, wohltuend, wohltätig; τὸ εὐποιητικόν, Wohltätigkeit
 • εὐ-ποίητος
  wohl gemacht, schön gearbeitet
 • εὐ-ποιΐα
  ἡ, das Wohltun, die Wohltätigkeit; Wohltaten
 • εὐ-ποίκιλον ἄνϑος
  sehr bunt
 • εὐ-ποιός
  wohltuend
 • εὔ-ποκος
  mit guter Wolle, schönwollig
 • εὐ-πολέμητος
  leicht zu bekriegen
 • εὐ-πόλεμος
  gut, glücklich im Kriege
 • εὐ-πολι-όρκητος
  leicht zu belagern
 • εὔ-πολις
  ιδος, mit vielen, schönen Städten
 • εὔ-πομπος
  glücklich geleitend, führend
 • εὐ-πόρευτος
  leicht gehend
 • εὐ-πορέω
  1) ein εὔπορος sein, hinreichenden Vorrat haben, reich sein woran. Übh. vermögend, im Stande sein; im Stande sein auf etwas zu antworten, εὐπορῶ ὅτι λέγω, ich weiß recht gut, was ich sagen soll; εἰ μὴ οὕτως εὐπορεῖς, ὧδε σκόπει, wenn du so nicht weiter kannst, in Verlegenheit bist; daher = etwas ausrichten. 2) trans., etwas herbeischaffen; πιϑανὰς ἀποδείξεις, beibringen. Ähnl. absol., ἀπό τινος, sich von etwas bereichern
 • εὐ-πόρημα
  τό, Hilfsmittel, Vorteil
 • εὐ-πόρθητος
  leicht zu zerstören
 • εὐ-πορία
  ἡ, der Zustand des εὔπορος (leichter, bequemer Weg), Leichtigkeit etwas zu tun; ναῦς γὰρ εὐπορία ἦν ποιεῖσϑαι αὐτόϑεν, man konnte dort leicht Schiffe bauen; αἱ εἰς τὸν βίον εὐπορίαι, der Unterhalt; ἡ εὐπορία ohne Zusatz = Lebensmittel, Zufuhr. Allgemeiner ἡ παρ' ἀλλήλων εὐπορία, gegenseitige Unterstützung; τῆς τύχης, Gunst des Schicksals. Übh. Vermögen, Wohlhabenheit. Übertr., vom Geist, der ἀμηχανία, ἀπορία entggstzt
 • εὐ-ποριστία
  ἡ, die Leichtigkeit, etwas herbeizuschaffen
 • εὐ-πόριστος
  leicht herbeizuschaffen, was leicht, ohne großen Aufwand zu haben ist; τὰ εὐπ., sc. φάρμακα, sind Hausmittel
 • εὔ-πορος
  1) gut, bequem zu gehen, gangbar; εὔπορόν ἐστι, es ist guter Weg. Übh. leicht zu erlangen, zu verschaffen. 2) leicht, gut gehend, γλῶττα, geläufige Zunge. Daher = einer, dem es nicht an Mitteln u. Wegen wozu fehlt, Ggstz ἄπορος, auch = sich leicht aus Verlegenheit helfend, gewandt; εἰ οὖν τις ἐμοῦ εὐπορώτερος, τί οὐκ ἀπεκρίνατο; wenn einer gewandter ist, es besser weiß. Von äußern Mitteln: reich, wohlhabend; πόλιν τοῖς πᾶσιν εὐπορωτάτην, die an allem Überfluß hat. Adv. εὐπόρως, leicht; ἔχειν πάντα, alles im Überfluß haben; εὐπ. ἔχειν, sich wohl befinden
 • εὐ-πόρφυρος
  von schöner Purpurfarbe
 • εὐ-ποτμέω
  ein glückliches Los haben
 • εὐ-ποτμία
  ἡ, das glückliche Los, Glück
 • εὔ-ποτμος
  mit glücklichem Lose, glücklich
 • εὔ-ποτος
  gut, angenehm zu trinken, trinkbar; von einem Becher, aus dem sich gut trinken läßt, εὐποτώτατα ἐκπωμάτων
 • εὔ-πους
  οδος, mit guten Füßen, gut zu Fuß, schnellfüßig; ἁρμονία, mit schönen Versfüßen, schön gemessen
 • εὐ-πρᾱγέω
  glücklich sein, leben
 • εὐ-πρᾱγημα
  τό, das glückliche Unternehmen
 • εὐ-πρᾱγής
  ές, glücklich
 • εὐ-πρᾱγία
  ἡ, 1) Glück im Handeln, guter Erfolg, übh. Glück. 2) das gute, richtige Handeln, die Behandlung
 • εὔ-πρακτος
  leicht zu tun, zu bewirken, durchzusetzen
 • εὐ-ραξίο
  ἡ, u. εὔ-πραξις
  ἡ, 1) Glück im Handeln, übh. Glück. 2) das gut, recht Handeln; die gute Handlung
 • εὔ-πρεμνος
  gutstämmig
 • εὐ-πρέπεια
  ἡ, Anstand, Würde, Schönheit, Ggstz ἀπρέπεια; aber immer mehr auf das Äußere, das sich zierlich u. ziemlich Darstellende gehend; δι' εὐπρέπειαν καλεῖσϑαι, zur Beschönigung
 • εὐ-πρεπής
  ές, wohlanständig, schicklich. Bes. von äußerem Ansehen: geschmückt, schön, stattlich; εὐπρεπεστάτη τελευτή, ruhmvoll. Bes. was einen schönen Anschein hat, ohne gerade so zu sein; was schön, glaubwürdig klingt; δειλία 3, 82, Feigheit, die sich hinter einem schönen Namen verbirgt, wie μετ' ὀνόματος εὐπρεποῦς, unter anständigem Namen; ἐκ τοῦ εὐπρεποῠς, dem Vorwande nach. Adv. εὐπρεπῶς, geziemend
 • εὐ-πρήσσω
  sie besorgten, verrichteten ein jegliches wohl
 • εὔ-πρηστος
  heftig angefacht, erregt, ἀϋτμή, vom Wehen des Blasebalgs; heftig (das Feuer) anfachend
 • εὐ-πρήων
  ωνος, mit schönen Vorgebirgen
 • εὐ-πριστία
  ἡ, das sich leicht zersägen Lassen
 • εὔ-πριστος
  leicht zu zersägen
 • εὐ-προ-αίρετος
  von guten Vorsätzen
 • εὐ-πρό-θῡμος
  sehr bereitwillig
 • εὐ-προ-όρᾱτος
  leicht vorherzusehen
 • εὐ-πρός-δεκτος
  annehmlich, angenehm; gut aufgenommen
 • εὐ-προς-ηγορία
  ἡ, Umgänglichkeit, Freundlichkeit
 • εὐ-προς-ήγορος
  gut, leicht anzureden, umgänglich, freundlich
 • εὐ-πρός-θετος
  sich leicht ansetzend
 • εὐ-πρός-ιτος
  leicht zugänglich; πράγματα, wovor man sich nicht fürchtet
 • εὖ-προς-όδευτος
  von guten Einkünften
 • εὐ-πρός-οδος
  leicht zugänglich (von Orten); ἐκάϑισε τὸ στράτευμα ἔνϑα ᾤετο εἶναι εὐπροςοδώτατον ὅσα δεῖ προςκομίζεσϑαι, wohin alles, was herbeizuschaffen war, leicht geschafft werden konnte. Von Personen: zugänglich, leutselig
 • εὐ-πρός-οιστος
  dem man sich leicht nähern kann; εὐεπιβούλευτος, es gibt keinen Ausweg, den man leicht auffinden oder einschlagen kann
 • εὐ-προς-όμῑλος
  gesellig
 • εὐ-προς-όρμιστος
  νῆσος, bequem zum Anlanden
 • εὐ-πρός-φορος
  1) gut zu sich zu nehmen, zu genießen. 2) gut, εὐπρόςφορος ἐν λόγοις ἐν τῇ Ῥωμαίων φωνῇ, der sich der römischen Sprache im Reden gut bedient, darin gewandt ist
 • εὐ-πρός-φυτος
  leicht anwachsend
 • εὐ-προς-ωπέω
  von gutem oder schönem Aussehen sein; auch = erfreuen
 • εὐ-προς-ωπία
  ἡ, das gute Aussehen
 • εὐ-προς-ωπό-κοιτος
  τύχη, mit heiterem Antlitz ruhend
 • εὐ-πρός-ωπος
  mit schönem Angesicht; mit heiterem Gesicht; ὑπεκρίναντο οὕτω εὐπρόςωπα, so Scheinbares, so schöne Worte
 • εὐ-προ-φάσιστος
  leicht vorzuschützen; wobei man leicht Ausflüchte machen kann, leicht zu entschuldigen
 • εὐ-πρό-φορος
  leicht vorzubringen, leicht auszusprechen
 • εὔ-πρυμνος
  u. εὐ-πρυμνής
  ές, mit schönem Hinterteil, wohlverziertem Spiegel
 • εὔ-πρωρος
  mit schönem Vorderteil, schön verziertem Schnabel
 • εὔ-πταιστος
  leicht Anstoß gebend, gefährlich
 • εὔ-πτερος
  wohl geflügelt. Aber γυναῖπις εὔπτεροι = hochflatterne, vornehme Weiber
 • εὐ-πτέρυγος
  wohl geflügelt
 • εὐ-πτησία
  ἡ, Fertigkeit im Fliegen
 • εὐ-πτόητος
  u. εὐ-πτοίητος
  leicht einzuschüchtern, schüchtern
 • εὔ-πτορθος
  schönzweigig, κέρατα, Geweih
 • εὐ-πῡγία
  ἡ, Schönheit des Hintern
 • εὔ-πῡγος
  mit schönem Hintern
 • εὐ-πυνδάκωτος
  mit gutem Boden
 • εὔ-πυργος
  mit schönen Türmen, wohlumtürmt, d. i. gut befestigt
 • εὔ-πῡρος
  u. εὐ-πῡρο-φόρος
  weizenreich
 • εὐ-πύρωτος
  leicht zu entzünden
 • εὐ-πώγων
  ωνος, wohl-, starkbärtig
 • εὔ-πωλος
  reich an Rossen, mit schönen Pferden, Beiwort von Ilios
 • εὐ-ραθάμιγξ
  ιγγος, wohl, stark tröpfelnd
 • εὐραί
  αἱ, der eiserne Beschlag der Wagenachse, an dem sich das Rad reibt
 • εὐράξ
  seitwärts; εὐρὰξ πατάξ, Ausruf: husch (um die Iris zu verscheuchen)
 • εὐ-ραφής
  ές, gut zusammengenäht; γενύων σφίγκτορ' ἐϋῤῥαφέα, vom Zügel: wohl verbunden
 • εὔ-ρειθρος
  schönflutend
 • εὐ-ρείτης
  ὁ, schön fließend
 • εὕρεμα
  τό, Fund
 • εὑρεσι-έπεια
  ἡ, das Wortefinden, -machen
 • εὑρεσι-επέω
  Worte finden, machen
 • εὑρεσι-επής
  ές, Worte findend, erfinderisch in Liedern u. Worten, richtiger εὑρησιεπής, wie es durch das Metrum gefordert wird
 • εὑρεσί-κακος
  erfinderisch im Bösen
 • εὑρεσι-λογέω
  Gründe, Worte erfinden, ersinnen, um etwas zu erklären, zu beweisen, einem vorzuspiegeln
 • εὑρεσι-λογία
  ἡ, Geschicklichkeit im Erfinden u. Ersinnen von Gründen u. Worten, um etwas zu beweisen, bes. um einem etwas vorzuspiegeln. Auch = der Beweis, der Grund
 • εὑρεσί-λογος
  geschickt im Auffinden u. Ersinnen von Gründen u. Worten, beredt
 • εὑρέσιος
  ὁ, Zeus als Vorsteher der Erfindungen
 • εὕρεσις
  ἡ, das Auffinden, Erfinden, die Erfindung
 • εὑρεσί-τεχνος
  Künste erfindend
 • εὑρετής
  ὁ, der Erfinder
 • εὑρετικός
  erfinderisch
 • εὑρέτις
  ιδος, ἡ, u. εὑρέτρια
  ἡ, die Erfinderin
 • εὕρετρον
  τό, das Finderlohn
 • εὔ-ρηκτος
  leicht zu zerreißen
 • εὕρημα
  τό, 1) das Gefundene, der Fund. Daher = unverhoffter Gewinn; ἐκείνοις τοῖς δυςτυχοῦσι εὕρ. εἶναι, für sie sei es ein Gewinn; εὕρημα ἐδόκει εἶναι, ein unverhoffter Gewinn; εὕρημα ποιεῖσϑαί τι, etwas für Gewinn achten. 2) das Erfundene, Erfindung; τῆς συμφορᾶς, ein Heilmittel dagegen; τὰ ἀῤῥωστήματα τοῖς τῶν ἰατρῶν εὑρήμασι καταπαύεται, die Erfindungen künstlicher Heilmittel
 • εὐ-ρημοσύνη
  ἡ, Wohlredenheit
 • εὐ-ρήμων
  ον, wohlredend
 • εὔ-ρητος
  gut, leicht zu sagen, zu beschreiben
 • εὔ-ριζος
  mit guter Wurzel
 • εὔ-ρῑνος
  u. εὔ-ρῑν
  ῑνος, mit guter Nase, gut spürend
 • εὔ-ρῑνος
  von gutem Leder
 • Εὐριπιδ-αριστοφανίζω
  kom. Wort: nach Art des Euripides u. Aristophanes reden
 • Εὐριπίδης
  ὁ, ein Wurf im Würfelspiel, 40, von einem Athener Euripides, der unter den 40 Männern war
 • Εὐριπιδίζω
  dem Euripides nachahmen
 • εὐ-ρίπιστος
  leicht zu bewegen, schwankend
 • εὔρῑπος
  ὁ, die Meerenge, bes. die, welche Euböa vom Festlande trennt; Wassergraben, Kanal. Weil in den Meerengen, bes. bei Euböa, der Wechsel von Flut u. Ebbe besonders sichtbar ist (siebenmal in einem Tage), sagt Aesch. πλείους τραπόμενος τροπὰς τοῦ Εὐρίπου παρ' ὃν ᾤκει
 • εὐρῑπ-ώδης
  ες, nach Art einer Meerenge; auch von Tieren, τὰ πελάγια καὶ τὰ εὐριπώδη, in den Meerengen lebend
 • εὑρίσκω
  finden, a) zufällig finden, antreffen (von Personen u. Sachen); μὴ ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ, daß er nicht in ein selbstverschuldetes Unglück gerate; κακὸν εὕρετο, er fand sich, zog sich ein Unglück unversehens zu; pass., ge-, erfunden werden; act. so, in Erfahrung bringen, auch = begreifen, einsehen. b) finden, was man sucht, ausfindigmachen, bes. auch geistig, ersinnen, entdecken; τέκμωρ, einen Ausweg auffinden; εὑρίσκουσι σφίσιν ἐοῦσαν τὴν ἀρχὴν τῆς ἔχϑρης, sie machen ausfindig, bringen heraus; erwerben, erlangen; sich verschaffen, erwerben; παρὰ δέ σφι εὕροντο ἑστάναι, sie erlangten es von ihm; ἄδειαν εὑρόμενος, nachdem er Schutz für sich erlangt hatte; μηδενὶ ἐξέστω ἔτι Ἀϑηναίῳ γίγνεσϑαι μὴ εὑρομένῳ παρὰ τοῠ δήμου τῶν Αϑ., wenn er sich nicht die Erlaubnis dazu vom Volke verschafft hat. c) von Waren, einen Käufer finden, Geld einbringen; absolut; τὸ ἀργύριον εὑρόν das eingekommene Geld
 • εὐ-ροέω
  schön, reichlich fließen; übtr., ὅταν δ' ὁ δαίμων εὐροῇ, wenn das Schicksal glücklich flutet, gut ausfällt; auch von einem Menschen, dem etwas gut von Statten geht, der Glück hat
 • εὐ-ρόθιοι
  κεραυνοί, schnell einherfahrend
 • εὔ-ροια
  ἡ, das gute, leichte Fließen, guter Fluß. Übertr. vom Fluß der Rede; das von Statten gehen, Erfolg. Reichtum, Fülle
 • εὐ-ροίζητος
  ἰός, leicht hinsausend
 • εὐρό-νοτος
  ὁ, der Windstrich zwischen dem Eurus u. Notus, Südsüdost
 • εὔ-ροος
  schön fließend; σῶμα, ein Körper, dessen Absonderungsorgane gut im Stande sind; gut, glücklich von Statten gehend. Von der Rede: gut fließend, geläufig
 • εὔ-ροπος
  sich leicht neigend, ἅμμα, eine leicht zusammenzuziehende Schlinge
 • εὖρος
  ὁ (wahrscheinlich von ἠώς, ἕως, Morgenwind, im Ggstze zum ζέφυρος, von ζόφος), der Ost-, oder genauer Südostwind, lat. Eurus, Volturnus
 • εὖρος
  τό, die Breite
 • ἐΰῤ-ῥαπις
  ιδος, ὁ, mit schönem Stabe
 • ἐϋῤ-ῥεής
  ές, schön fließend
 • ἐΰῤ-ῥηνος
  u. ἐΰῤ-ῥην
  ηνος, schaf-, herdenreich; κόρση, der Kopf des Schafes
 • ἐΰῤ-ῥηχος
  sehr stachelig
 • εὐρυ-άγυιος
  weitstraßig, fem. εὐρυάγυια, breitstraßig; oft von Troja, auch Athen, von Mykenä; übertr., δίκα, öffentlich
 • εὐρυ-αίχμας
  ὁ, mit breiter Lanze, d. i. die Lanze weithin ausstreckend
 • εὐρυ-άλως
  ωος, u. εὐρύ-αλος
  mit breiter Tenne, übh. geräumig, weit
 • εὐρυ-άνασσα
  ϑεός, die weitherrschende
 • Εὐρυβατεύομαι
  wie Eurybatos handeln, Betrügerei treiben
 • εὐρύ-βατος
  weit schreitend, ausgedehnt
 • εὐρυ-βέρεθρος
  mit tiefem Abgrunde
 • εὐρυ-βίας
  ὁ, der weit u. breit Gewaltige, Weitherrschende
 • εὐρυ-βόας
  ὁ, der Weitschreiende
 • εὐρυ-γάστωρ
  weitbauchig
 • εὐρυ-γένειος
  mit breitem, starkem Barte; (von γενεά) αἰών, von vielen Menschenaltern
 • εὐρυ-δινης
  ὁ, breit wirbelnd, fließend
 • εὐρυ-έδης
  ες, mit breiten Sitzen, geräumig
 • εὐρυ-θέμεθλος
  u. εὐρυ-θέμειλος
  mit breitem Grunde, festgegründet
 • εὐ-ρυθμία
  ἡ, das richtige Verhältnis, Ebenmaß, bes. im Takte, Wohlklang; übh. schickliche Haltung, Anstand
 • εὔ-ρυθμος
  in gehörigem Verhältnis, den Takt od. Rhythmus beobachtend, bes. von der Musik u. der Bewegung; σώματα, wohl proportioniert; σφυγμός, gleichmäßiger Puls. Adv. εὐρύϑμως; anständig
 • εὐρυ-κάρηνος
  breitköpfig, übh. breit
 • εὐρύ-κερως
  ωτος, mit breiten Hörnern, breitem Geweih, Dammhirsche
 • εὐρυ-κλύδων
  ωνος, ὁ, ein heftiger Sturmwind, der breite, große Wellen (κλύδων) macht; εὐροακύλων, Nordostwind, euroaquilo, u. εὐροκλύδων, wogentreibender Südost
 • εὐρυ-κοίλιος
  weitbäuchig
 • εὐρύ-κολπος
  breit-, weitbusig
 • εὐρυ-κόωσα
  ἡ, Beiwort der Nacht; πολλὰ κοιλώματα ἔχουσα od. μεγάλη, = wo man jeden Laut weit hören kann. Auch Keto heißt so, die weitrauschende Meergöttin
 • εὐρυ-κρείων
  οντος, der weit u. breit herrschende; von Agamemnon
 • εὐρυ-λείμων
  ωνος, mit breiten Wiesen
 • εὐρυ-μέδων
  οντος, αἰϑήρ, sich weithin erstreckend
 • εὐρυ-μενής
  ές, breit u. gewaltig
 • εὐρυ-μέτ-ωπος
  breitstirnig, Beiwort der Rinder
 • εὐρύνω
  breit machen, erweitern, ausdehnen, καλὸν δ' εὔρυναν ἀγῶνα, sie räumten den Kampfplatz aus, daß den Kämpfern nichts im Wege stehe; αὔλακας, breite Furchen machen; χείλεα, die Lippen auseinanderziehen, den Mund aufsperren; τὸ μέσον εὐρύνειν, einen weiten Raum in der Mitte lassen; κεῖϑεν εὐρυνϑεῖσα ἅλμη, von da sich ausbreitend
 • εὐρύ-νωτος
  mit breitem Rücken
 • εὐρυ-όδειος
  mit breiten Wegen, die Erde, die nach allen Richtungen hin durchwandert werden kann
 • εὐρύ-οπα
  ὁ, Ζεύς, entweder der weitschauende (ὤψ, vgl. εὐρύωψ), oder von ὄψ, der weittönende, weitdonnernde. Helios, also weitschauend
 • εὐρυ-πέδῑλος
  breitschuhig, ὁπλή, breiter Huf
 • εὐρύ-πεδος
  mit breiter Ebene
 • εὐρύ-πορος
  mit breiten Pfaden, ϑάλασσα, das nach allen Richtungen hin befahren werden kann
 • εὐρυ-πρωκτία
  ἡ, Beschaffenheit des Hinterns
 • εὐρύ-πρωκτος
  mit weitem Hintern, Weitarsch, d. i. Ehebrecher
 • εὔ-ρυπτος
  wohl gereinigt, zu reinigen
 • εὐρυ-πυλής
  ές, u. εὐρύ-πυλος
  weittorig
 • εὐρυ-πώγων
  ωνος, mit breitem Barte
 • <<< list operone >>>