149 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • εὐ-κοίλιος
  gut für den Unterleib, offenen Leib machend
 • εὐ-κοινό-μητις
  durch gemeinsame Beratung gut sorgend
 • εὐ-κοινώνητος
  der anderen leicht mitteilt, mitteilsam; übh. umgänglich
 • εὐ-κολία
  ἡ, eigtl. das durch das Essen leicht Zufriedengestelltsein; übh. das Wesen u. Benehmen des εὔκολος, Gefälligkeit, Freundlichkeit. Leichtigkeit
 • εὐ-κόλλητος
  wohl zusammengeleimt
 • εὔ-κολλος
  δρυὸς ἰκμάς, gut leimend
 • εὔ-κολος
  eigtl. mit dem Essen leicht zufriedengestellt, Ggstz δύςκολος; so von den Spartanern; τὸ εὔκολον τῆς διαίτης, Genügsamkeit; übh. leicht zufrieden zu stellen, gutmütig. Allgemeiner: leicht; selten im schlimmen Sinne: leichtfertig. Adv. εὐκόλως, ruhig, leicht; διειλέχϑαι, behaglich, ohne rechten Ernst
 • εὔ-κολπος
  schönbusig; λίνον, vom Segel
 • εὐ-κόλυμβος
  gut schwimmend
 • εὐ-κόμης
  ὁ, schönhaarig
 • εὐ-κομιδής
  ές, u. εὐ-κόμιστος
  wohl besorgt, gepflegt
 • εὔ-κομπος
  stark tosend, lärmend
 • εὔκονος
  eine Art Brot
 • εὐ-κοπία
  ἡ, leichte Arbeit, Leichtigkeit
 • εὔ-κοπος
  ohne Mühe, leicht zu tun, dem ἀδύνατον entgeggstzt
 • εὐ-κοπρ-ώδης
  ες, Kot von gutem Ansehen
 • εὐ-κόρυθος
  wohlbehelmt
 • εὐ-κόρυφος
  mit schönem Haupte, Hermes; wohl abgerundet
 • εὐ-κοσμέω
  gut ordnen, verwalten
 • εὐ-κόσμητος
  wohl geordnet, geschmückt
 • εὐ-κοσμία
  ἡ, anständiges Betragen, Sittsamkeit u. Bescheidenheit; der σωφροσύνη entsprechend; den νόμοις entggstzt, also gute Ordnung; gute Einrichtung des Staats
 • εὔ-κοσμος
  wohlgeordnet; wohlgeschmückt; εὐκοσμότεροι, leichter zu ordnen. Adv. εὐκόσμως, in guter Ordnung; geschmückt; wohlanständig
 • εὔ-κουρος
  wohlgeschoren
 • εὐ-κράδαντος
  wohl geschwungen
 • εὐ-κρᾱής
  wohl gemischt, temperiert. Bes. von Winden: mäßig, milde. Vom Klima, τόποι
 • εὔ-κραιρος u. εὐ-κραίρης
  ητος, βουσὶν ἐϋκραίρῃσιν, schön gehörnt; ναῦς, wohlgeschnäbelt
 • εὔ-κρᾱς
  wohlgemischt; wohl temperiert (vom Klima)
 • εὐ-κρᾱσία
  ἡ, die gute Mischung, Temperatur; bes. vom Klima
 • εὔ-κρᾱτος
  wohl gemischt, gut temperiert; εὔκρατον lauwarmes Getränk; übertr., gemäßigt; τοῦ ἤϑους τὸ εὔκρατον, die Sanftmut
 • εὐ-κρατῶς ἔχει
  adv. von dem nicht vorkommenden εὐκρατής, festhaltend
 • εὔ-κρεκτος
  wohl geschlagen, μίτοι, vom Webeschiff wohlgeschlagene Aufzugsfäden. Aber φόρμιγξ = gut gespielt, wohltönend
 • εὐ-κρήδεμνος
  mit schöner Kopfbinde
 • ἐΰ-κρημνος
  mit schönen Felsabhängen
 • ἐΰ-κρηνος
  mit schönen Quellen
 • εὐ-κρηπίς
  ῖδος, wohlbesohlt, mit guter Grundlage
 • εὔ-κρῑθος
  gerstenreich
 • ςὐ-κρίνεια
  ἡ, Reinheit, Deutlichkeit
 • εὐ-κρινέω
  wohl auslesen, aussuchen
 • εὐ-κρινής
  ές, wohl geschieden, a) wohl geordnet; παραρτέεσϑαι πάντα καὶ εὐκρινέα ποιέεσϑαι, alles in gute Ordnung bringen u. in Stand setzen. b) in gutem Zustande, gesund. Daher von der Luft: rein, klar. Übertr., c) deutlich; genesend, u. euphemistisch vom Verstorbenen. d) von Krankheiten: sich leicht entscheidend, oder Symptome, die eine gute Entscheidung anzeigen. Adv. εὐκρινῶς, in Ordnung, ordentlich; deutlich
 • εὔ-κριτος
  leicht zu entscheiden; leicht zu sondern, deutlich
 • ἐϋ-κρόκαλος
  voll Kies u. Muscheln
 • εὐ-κρόταλος
  schön schallend, klatschend; χορεῖαι, mit Kastagnetten schön begleitet
 • εὐ-κρότητος
  wohl geschlagen, mit dem Hammer schön getrieben
 • εὔ-κροτος
  wohltönend; κτύπος, laut schallend
 • εὔ-κρυπτος u. εὐ-κρυφής
  ές, leicht zu verbergen
 • εὐκταῖος
  gewünscht, wünschenswert, und geflucht, fluchenswert; πατρόϑεν εὐκταία φάτις, des Vaters Fluch; Ἅιδου εὐκταία χάρις, erflehte Gunst; εὐκταῖα, Wünsche, Gelübde; νύμφα, geweiht, gelobt; πανηγύρεις, ludi votivi der Römer. Übh. wünschenswert. Auch akt., wünschend, betend; εὐχαί, flehende Bitten
 • εὐ-κτέανος
  wohlhabend, reich
 • εὐ-κτήδων od. εὐ-κτήδονος
  geradfaserig, dah. leicht zu spalten (vom Holze)
 • εὐ-κτημοσύνη
  ἡ, Wohlhabenheit
 • εὐ-κτήμων
  ον, wohlhabend, reich
 • εὐκτήριος
  ον, zum Beten gehörig; τὸ εὐκτήριον, Beifall
 • εὔ-κτητος
  wohl, leicht erworben
 • εὐκτικός
  wünschend; ἡ εὐκτική, der Optativ, Gramm., εὐκτικῶς, im Optativ
 • ἐϋ-κτίμενος u. ἐΰ-κτιστος
  wohlgebaut, -gegründet; ἀλωή, gut angelegt
 • εὐκτός
  erwünscht, nach Wunsch; wünschenswert
 • ἐϋ-κτυπέων
  sehr klirrend
 • εὐ-κυβέω
  im Würfeln glücklich sein
 • εὔ-κυκλος u. εὐ-κύκλωτος
  wohlgerundet, Beiwort des Schildes, des Wagens; auf die Räder bezogen, richtiger auf den Wagenkorb; in schönen Kreisen sich bewegender Reigen
 • εὐ-κυλίκη
  λαλιή, zum Becher (κύλιξ), d. i. zum Trinkgelage wohl passend
 • εὐ-κύλιστος
  leicht zu wälzen
 • εὐ-κῡμαντος
  stark wogend
 • εὔ-κωπος
  wohlberudert
 • εὐ-λάβεια
  ἡ, das Wesen u. Benehmen des εὐλαβής, Bedächtigkeit, Vorsicht; εὐλάβειαν τῶνδε προὐϑέμην ἐγώ, ich habe mich in Acht genommen; μία εὐλ. αὕτη τὸ μὴ γεύεσϑαι, daß sie nicht kosten; εὐλαβείας ἂν δόξειεν εἶναι πολλῆς, man muß sehr vorsichtig sein, sich hüten; ἡ πρὸς τὸ ϑεῖον εὐλάβεια, Scheu vor Gott, Gottesfurcht; πληγῶν εύλάβεια, das sich Hüten vor den Hieben, Parieren derselben; δι' εὐλαβείας ἔχειν τινά, sich vor einem in Acht nehmen. Im üblen Sinne: Unentschlossenheit; Furchtsamkeit
 • εὐ-λαβέομαι
  wie ein εὐλαβής handeln, bedächtig sein, sich in Acht nehmen; εὐλαβούμενος πεσεῖν, sich hütend zu fallen; εὐλαβώμεϑα τὸ λοιπὸν αὖϑις μὴ 'ξαμαρτάνειν ἔτι, hüten wir uns, nicht wieder zu fehlen; τὸν ξενικὸν ϑεόν, scheuen, verehren. Wahrnehmen, καιρόν, den rechten Zeitpunkt benutzen
 • εὐ-λαβής
  ές, 1) gut, sicher fassend, festhaltend; pass., leicht zu fassen. 2) bedächtig anfassend, vorsichtig unternehmend, sich in Acht nehmend; σμικρὰ κατάβασις εὐλαβής, ein vorsichtiges Hinabsteigen; τὸ εὐλαβές, die Vorsicht, Gewissenhaftigkeit; gottesfürchtig. Aber auch = ängstlich, schüchtern. Adv. vorsichtig
 • εὐ-λαβητικός
  ή, όν, vorsichtig
 • εὐ-λαγής
  ές, hafenreich
 • εὐλάζω (Würmer haben), kribbeln, jucken
 • εὐ-λᾶϊγξ
  ϊγγος, von schönem Stein
 • εὐλάκα
  ἀργυρέᾳ εὐλάκᾳ εὐλάξειν, im Orakel: mit silberner Pflugschar pflügen, von eiuer Teuerung, wo das Getreide so teuer wird, als hätte man mit silberner Pflugschaar pflügen müssen
 • εὔ-λαλος
  wohlredend, beredt; sonst geschwätzig (von der Flasche=
 • εὔ-λαμπρος u. εὐ-λαμπής
  ές, schön glänzend
 • εὐ-λάχανος
  mit schönen, reichlichen Küchenkräutern
 • εὐ-λείαντος u. εὐλέαντος
  wohl geglättet, zerrieben, leicht zu zerreiben
 • εὐ-λείμων
  ον, u. εὔ-λειμος
  mit schönen Wiesen, wiesenreich
 • εὐ-λείωτος
  leicht zu glätten
 • εὔ-λεκτρος
  mit schönem Bett; νύμφα, die schöne Braut; Κύπρις, die ein schönes Ehebett gewährt
 • εὔ-λεξις
  mit schönem Ausdruck; auch vom Schriftsteller: sich gut ausdrückend
 • εὐ-λέπιστος
  leicht abzuschälen
 • εὔ-λευκος
  sehr
 • εὐλή
  ἡ, Made, bes. die im verwesenden Fleische; αἰόλαι, wimmelnde, kribbelnde Würmer
 • εὐ-ληθάργητος
  leicht in Schlafsucht verfallend
 • εὔ-ληκτος
  bald aufhörend
 • εὐ-ληματέω
  guten Mutes, tapfer sein
 • εὐ-ληνής
  ές, schönwollig
 • εὔ-ληπτος
  leicht zu fassen, zu nehmen, zu erobern; ἐνδιδόναι τι εὐληπτότατον, etwas so hingeben, daß man es sehr leicht nehmen kann
 • εὔληρα
  τά, Zügel, Zaum
 • εὐ-λίβανος
  reich an Weihrauch
 • εὔ-λιθος
  aus schönem Stein
 • εὐ-λίμενος
  mit schönem Hafen; εὐλίμενοι ἁλὸς οἶκοι, vom Hafen selbst
 • εὐ-λιμενότης
  ἡ, die Güte des Hafens
 • εὔ-λιμνος
  mit schönen Seen od. Teichen
 • εὔ-λινος
  gut spinnend
 • εὐ-λιπής
  ές, sehr fett
 • εὐ-λιτάνευτος
  leicht zu erbitten
 • εὐ-λογέω
  gut von einem sprechen, loben, preisen; πλεῖστα τὰς γυναῖκας, er rühmte viel an ihnen; segnen, im Ggstz von καταρᾶσϑαι, auch = danken. Εὐλογητός, gelobt, gepriesen
 • εὐ-λογητικός
  ή, όν, lobend, preisend
 • εὐ-λογία
  ἡ, 1) das Loben, der Ruhm. 2) schöner Ausdruck, schöne Sprache; schöne Redensarten. 3) das Segnen, der Segen. 4) was vernünftiger Weise gesagt werden kann, Wahrscheinlichkeit
 • εὐ-λογίζω
  segnen
 • εὐ-λογιστέω
  mit Überlegung handeln
 • εὐ-λογιστία
  ἡ, vernünftige Überlegung
 • εὐ-λόγιστος
  wohl berechnend, überlegend, vorsichtig; gut berechnet, wohl überlegt; von Zahlen: leicht zu berechnen
 • εὐ-λογο-ποιέω
  entschuldigen
 • εὔ-λογος
  vernünftig, vernunftgemäß; τὸ εὔλογον, die Wahrscheinlichkeit; ἐκ τῶν εὐλόγων, nach aller Wahrscheinlichkeit; bes. Ausdruck der Akademiker; ἐκτὸς τῶν εὐλόγων πίπτειν, unwahrscheinlich sein; εὐλόγως ἔχειν, vernünftig, wahrscheinlich sein
 • εὐ-λογο-φάνεια
  ἡ, Anschein von Wahrscheinlichkeit
 • εὐ-λογο-φανής
  ές, wahrscheinlich erscheinend
 • εὐ-λογχέω
  ein glückliches Los haben
 • εὔ-λογχος
  ein glückliches Los habend, od. mit scharfer Spitze; von den Bildern des Demokrit
 • εὐ-λοέτειρα
  ἡ, schön badend, mit schönen Bädern
 • εὐ-λοιδόρητος
  leicht zu schmähen, den Schmähungen ausgesetzt
 • εὐλός
  ὁ, Kanal
 • εὐλο-ειδής
  kanalartig
 • εὔ-λοφος
  1) mit schönem Helmbusch. 2) mit gutem, geduldigem Nacken, gehorsam; mit starkem Nacken
 • εὔ-λοχος
  hilfreich beim Gebären
 • εὐ-λύγιστος
  leicht zu biegen
 • εὔ-λυρος u. εὐ-λύρας
  ὁ, die Lyra gut spielend
 • εὐ-λυσία
  ἡ, das leichte Lösen, Gewandtheit im Lösen; κοιλίας, Bemühung sich offenen Leib zu erhalten
 • εὔ-λυτος
  leicht zu lösen, loszubinden; ὦμοι, κλεῖδες, gelenkig; κοιλία, vom Stuhlgang; leicht, wie οὐκέϑ' ὅμοια εὔλυτα, von der Treue der Bundesgenossen; κινήσεις, leicht, flink; στόμα εὔλυτον πρὸς λοιδορίαν, leicht bereit dazu. Adv., εὐλύτως ἰόντα οὖρα, leicht fortgehend (medic.)
 • εὐ-μάθεια
  ἡ, u. εὐμαϑία, Leichtigkeit im Lernen u. Auffassen
 • εὐ-μαθής
  ές, 1) leicht lernend, auffassend, begreifend; πρὸς τὰ λοιπὰ εὐμαϑέστεροι γενήσεσϑε, ihr werdet das Übrige leichter verstehen. Adv., εὐμαϑῶς παρακολουϑεῖν, d. i. willig; ἵνα εὐμενῶς καὶ εὐμαϑέστερον τὴν ἐπίταξιν δέξηται, leichter, williger aufnehmen. 2) leicht zu lernen, verständlich
 • εὐ-μάλακτος
  leicht zu erweichen
 • εὔ-μαλλος
  schönwollig
 • εὐμάρα
  ἡ, das Fell, die Haut
 • εὐ-μάραθος
  πρηών, reich an Fenchel
 • εὐ-μάραντος
  leicht welkend, hinfällig
 • εὐ-μάρεια
  ἡ, Leichtigkeit; a) Gewandtheit. b) womit sich etwas tun läßt, Bequemlichkeit, Mühelosigkeit, εὐμάρεια ἡμῖν ἐστιν ἀκούειν, leicht geschieht es, daß; εὐμαρείᾳ χρῆσϑαι, es leicht haben; Fülle, Überfluß; πρὸς τὴν τῶν ἀνιόντων εὐμάρειαν, zur Bequemlichkeit; δι' εὐμαρείας, mit Leichtigkeit; bequeme Gelegenheit. Erleichterungsmittel; πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο, Schutzmittel gegen die Jahreszeiten. Ausleerung durch den Stuhlgang, u. Ort dazu, Bequemlichkeit
 • εὐ-μαρής
  ές, leicht, bequem, mühelos; χρόνος εὐμαρὴς ϑεός, eine Gottheit, die alles leicht ausführt; von Menschen, häufiger von Sachen: die leicht zu beschaffen sind
 • εὐμαρίζω
  erleichtern
 • εὔμᾱρις
  ιδος, ἡ, orientalische Fußbekleidung für Männer; für Frauen
 • εὔ-μαχος
  wohl, tapfer kämpfend
 • εὐμεγέθης
  ες, von ansehnlicher Größe, groß; auch μαρτυρία, ein wichtiges Zeugnis
 • εὐ-μέθ-οδος u. εὐ-μεθ-όδευτος
  auf gute Weise, methodisch
 • εὐ-μέθυστος
  leicht zu berauschen
 • εὐ-μειδής
  ές, wohllächelnd, freundlich
 • εὐ-μείλιχος u. εὐ-μείλικτος
  leicht zu besänftigen
 • εὐ-μέλανος
  mit guter Tinte
 • εὐ-μέλεια
  ἡ, schöner Gesang, gute Modulation; Wohlklang der Rede
 • εὐ-μελής
  ές, 1) mit guter Modulation, wohlklingend. 2) von guten Gliedern. 3) (μέλομαι) wohl besorgt. Adv., auf seine Weise
 • εὐ-μελιτέω
  guten, vielen Honig bereiten (von den Bienen)
 • εὐ-μένεια
  ἡ, das Wesen u. Benehmen eines εὐμενής, Wohlwollen, Freundlichkeit; εὐμένεια εἴη παρὰ τῶν ϑεῶν ἡμῖν εἰποῦσι, mögen sie uns gnädig sein; ἐπ' εὐμενείᾳ ϑύειν, damit er gnädig sei; εὐμ. πρὸς τὸ ϑεῖον, Ergebenheit; σὺν εὐμενίᾳ δέξαι στεφάνωμα, nimm huldreich auf. Auch vom Geruch: Lieblichkeit
 • εὐ-μενέτης
  ὁ, der Wohlwollende, Freund
 • εὐ-μενέω
  ein εὐμενής sein, wohlwollend, freundlich, gnädig sein; von Toten. Transit., εὐμενέοντες ἀνεψιόν, ihn freundlich empfangen
 • εὐ-μενής
  ές, gut gesinnt, wohlwollend, bes. von den Göttern: gnädig; σύμμαχοι, wohlwollende, treue Bundesgenossen. Von Heilmitteln, die einen wohltätigen Einfluß auf etwas ausüben: heilsam, zuträglich
 • εὐ-μενίδες
  αἱ, die wohlwollenden Erinnyen
 • εὐ-μενίζω
  wohlwollend machen; sich zum Freunde machen
 • εὐ-μενικός
  ή, όν, wohlwollend, freundlich
 • εὐ-μέριστος
  leicht zu teilen
 • εὐ-μετα-βλησία
  ἡ, Leichtveränderlichkeit
 • εὐ-μετά-βλητος u. εὐ-μετά-βολος
  leicht veränderlich
 • εὐ-ετ-άγωγος
  leicht hinüberzuführen, zu bewegen
 • εὐ-μετά-δοτος
  1) gern mitteilend, freigebig; τό, Freigebigkeit. 2) leicht mitzuteilen
 • εὐ-μετά-θετος
  leicht umzustellen, umzustimmen
 • εὐ-μετα-κῑνητος
  leicht weg, an einen andern Platz zu bewegen; τό, Veränderlichkeit
 • εὐ-μετα-κόμιστος
  leicht weg u. anderswohin zu bringen, leicht beweglich
 • εὐ-μετα-κύλιστος
  leicht umzuwälzen
 • εὐ-μετά-μελος
  den etwas leicht reut
 • εὐ-μετά-πειστος
  leicht durch Überredung auf eine andere Meinung zu bringen
 • εὐ-μετα-ποίητος
  leicht anders zu machen
 • εὐ-μετά-πτωτος
  leicht umschlagend, veränderlich
 • εὐ-μετά-στατος
  leicht umzustellen, veränderlich
 • εὐ-μετά-τρεπτος
  leicht anderswohin zu wenden, zu ändern
 • εὐ-μετά-φορος
  leicht anderswohin zu bringen
 • εὐ-μετα-χειριστία
  ἡ, das sich leicht behandeln Lassen, Fügsamkeit
 • εὐ-μετα-χείριστος
  leicht zu handhaben, zu behandeln; οἱ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι, als einem gutmütigen Manne, mit dem man leicht fertig werden kann; von Dingen: leicht zu betreiben, leicht; leicht zu überwältigen, zu bezwingen, δύναμις, eine Heeresmacht
 • εὖμετρία
  ἡ, schönes Maß; Mäßigkeit
 • εὔ-μετρος
  von schönem Maße, Rhythmus; übh. mäßig
 • εὐ-μήκης
  ες, von ansehnlicher Länge, groß u. schlank; von Menschen; übertr., τύχαι, großes Glück
 • εὔ-μηλος
  mit guten Schafen, schafreich
 • εὔ-μηρος
  mit schönen, starken Schenkeln
 • εὐ-μήρῡτος
  leicht zu spinnen
 • εὔ-μητις
  ιδος, sehr verständig
 • εὖ-μηχανία
  ἡ, Geschicklichkeit, etwas zu bewerkstelligen, Erfindungskraft
 • εὖ-μήχανος
  gewandt, bes. im Ersinnen von Mitteln u. Wegen, um etwas auszuführen, erfindungsreich, u. von Sachen, sinnreich, mit Kunst erdacht; εὐμήχανοι καὶ τέλειοι heißen die Eumeniden; ἐκ τῶν ἀμηχάνων πόρους εὐμηχάνους πορίζων, sinnreiche Auswege; τῶν δ' ἀργίων ὀρνίϑων οἱ μὲν εὐμήχανοι πρὸς τὸν βίον, sich ihren Lebensunterhalt zu verschaffen. Adv., εὐμηχάνως δόρυ πεποιημένον, sinnreich, kunstreich
 • εὔ-μικτος
  umgänglich, gesellig; ὁδός, viel betreten
 • εὐ-μῑμητος
  leicht nachzuahmen
 • εὐ-μῑσητος
  sehr zu hassen, verhaßt
 • εὔ-μιτος
  schön-, feinfädig
 • εὔ-μιτρος
  mit schöner Mitra, schöngegürtet
 • ἐϋμ-μελίης
  ὁ, mit einer (eschenen) Lanze wohl versehen; Beiwort der Helden
 • εὐ-μνημονεστέρως ἔχειν, leichter im Gedächtnis zu behalten sein
 • εὐ-μνημόνευτος
  gut zu erwähnen, erwähnenswert; leicht zu erzählen; leicht im Gedächtnis zu behalten
 • εὔ-μνηστος
  wohl eingedenk
 • εὖ-μοιρέω u. εὐ-μοιρατέω
  ein εὔμοιρος sein, ein glückliches Los haben
 • εὖ-μοιρία
  ἡ, das glückliche Los, Glück; gute Beschaffenheit, σώματος, d. i. nicht verstümmelt; von geistigen Anlagen
 • εὔ-μοιρος
  der ein gutes Los hat, glücklich; Prosa, teilhaftig, Ggstz ἄμοιρος. Adv. εὐμοίρως, glücklich
 • εὐ-μολπέω
  schön singen
 • εὖ-μολπία
  ἡ, schöner Gesang
 • εὔ-μολπος
  schön singend
 • εὐ-μορφία
  ἡ, schöne Bildung, Schönheit
 • εὔ-μορφος u. εὐ-μόρφιος
  schöngestaltet
 • εὐ-μουσία
  ἡ, das Wesen des εὔμ ουσος, Bildung, bes. Kenntnis u. Übung in den Musenkünsten
 • εὔ-μουσος
  in den Musenkünsten gebildet, mit Schönheitsgefühl u. Kunstsinn begabt, u. von Sachen: anmutig: τιμαί, die von den Musen erteilten
 • εὔ-μοχθος
  voller Anstrengung
 • εὔ-μυθος
  wohlredend
 • εὔ-μῡκος
  laut brüllend
 • εὐνάζω
  lagern, hinlegen; εὔνασε πόδας, ließ die Füße ruhen; übertr., zur Ruhe bringen, beruhigen. Sich lagern, sich schlafen legen, schlafen; ἔνϑα ὄρνιϑες εὐνάζοντο, wo die Vögel ihre Ruhestätte hatten; auch vom Beischlaf, παρ' ἀνδράσιν εὐνάζεσϑαι
 • εὐ-ναιετάων
  ουσα, ον, gut zu bewohnen
 • εὐ-ναιόμενος
  gut zu bewohnen
 • εὖναῖος
  α, ον, im Bette, im Lager; λαγώς, Lagerhase. Das Lager betreffend, zum Lager, bes. Ehebette gehörig, εὐναῖοι γάμοι, die Lagervermählung; εὐνή, das Nest; τὰ εὐναῖα, das Lager; εὐναῖα ἴχνη, Lagerspuren. Ἡ εὐναία, = εὐνή, der statt des Ankers dienende Stein; εὐναῖα πηδάλια, das das Schiff im Laufe beruhigende Steuerruder, oder das leitende, lenkende
 • εὐνάσιμος
  ον, bequem zum Lager
 • <<< list operone >>>