145 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἑτερο-φορέομαι
  sich auf die eine von beiden Seiten neigen
 • ἑτερο-φροσύνη
  ἡ, verschiedene Denkart, Uneinigkeit
 • ἑτερο-φρούρητος
  von einem anderen bewacht
 • ἑτερό-φρων
  ον, anders gesinnt, uneinig; κούρη, wahnsinnig; von den Ketzern
 • ἑτερο-φυής
  ές, von anderer, verschiedener Natur
 • ἑτερό-φῡλος
  von einem andern Volk, einer andern Gattung, fremdartig
 • ἑτερό-φυτον δένδρον
  ein anders gepflanzter, gepfropfter Baum
 • έτερο-φωνέομαι
  anders ausgesprochen werden
 • ἑτερο-φωνία
  ἡ, Verschiedenheit des Tons, der Stimme
 • ἑτερό-φωνος
  von anderer, verschiedener Stimme, fremdredend
 • ἑτερό-χηλος
  mit ungleichen Hufen
 • ἑτερο-χροέω
  andere Farbe haben, verschiedenfarbig sein
 • ἑτερό-χροια
  ἡ, der Farbenwechsel
 • ἑτερο-χροιότης
  ητος, ἡ, Verschiedenfarbigkeit
 • ἑτερό-χρονος
  von verschiedener Zeit, Rhett.
 • ἑτερό-χροος
  von anderer Farbe, verschiedenfarbig
 • ἑτερό-χρως
  ωτος, Schlaf mit einem andern Leibe, Beischlaf mit einem Weibe
 • ἑτέρωθεν
  von der andern Seite her, so daß an zwei Seiten gedacht wird, wie beim Streit
 • ἑτέρωθι
  auf der andern Seite, an einer andern Stelle (als der genannten); ἑτέρ., sich entsprechend. Auf der andern Seite, gegenüber
 • ἑτερ-ωνυμέω
  anders benannt sein
 • ἑτερ-ωνυμία
  ἡ, ein anderer Name, verschiedene Benennung
 • ἑτερ-ώνυμος
  mit einem anderen Namen, andersnamig, von der Zahl
 • ἑτέρωσε
  nach der andern Seite hin. Allgemeiner: anderswohin
 • ἑτέρωσις
  ἡ, die Veränderung
 • ἔτης
  ὁ, der Angehörige, weitläuftige Verwandte, von den näheren Blutsverwandten unterschieden; ἔται καὶ ἀνεψιοί stehen neben einander; Stammgenossen, Freunde; auch im spart. Vertrage
 • ἐτησίαι
  ίων, οἱ, sc. ἄνεμοι, die jährlich (ἔτος) zu einer gewissen Zeit wiederkehrenden Passatwinde, am gewöhnlichsten der in den Hundstagen auf dem ägäischen Meere wehende πνεῦμα Βορέου ἐν ϑέρει πνέον
 • ἐτήσιος
  ον, 1) jährig, ein Jahr dauernd. 2) jährlich, was alle Jahr wiederkehrt
 • ἐτητυμία
  ἡ, die Echtheit, Wahrheit
 • ἐτήτυμος
  ον, wahr, wahrhaft; auch ἐτήτυμον, adverbial, wirklich, in der Tat; ἐτήτυμον στόμα, Wahrheit redend. Adv. ἐτητύμως, wahr, der Wahrheit gemäß, wirklich
 • ἔτι
  1) Von der Zeit, a) (mit dem praes.), noch jetzt; ἔτι καὶ νῦν, auch jetzt noch; νέος ἔτι, er ist noch ein junger Mann. Mit der Negation: nicht mehr. b) (mit praeterit.), λείαν, ἥπερ δορίληπτος ἔτ' ἦν λοιπή, die (damals) noch übrig war; häufiger mit der Negation, οὐδ' ἔτι δὴν ἦν, er lebte nicht lange mehr; ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν, eine Zeitlang, noch dachte er daran. c) (mit fut.), noch ferner, fernerhin; ἦ μὴν ἔτι Ζεὺς - ἔσται ταπεινός, dereinst noch einmal; μέγαν ἔτι ἔσεσϑαι αὐτόν, dereinst noch. 2) überdies noch, noch dazu, außerdem; das einfache ἔτι δέ, wenn schon etwas aufgezählt ist. 3) (mit dem comparat.), noch; ἔτι πρόσϑεν, noch früher
 • ἐτνηρός
  breiartig
 • ἐτν-ήρυσις
  ἡ, der Kochlöffel, die Kelle, den Brei umzurühren und auszufüllen
 • ἐτνο-δόνος
  τορύνη, Brei erschütternd, umrührend
 • ἔτνος
  τό, Brei, bes. von Hülsenfrüchten
 • ἑτοιμάζω
  bereit setzen, halten, zurecht machen, herbeischaffen; δῶμα, σφάγια, auch δάκρυα, verursachen; für sich bereiten, vorbereiten; sich rüsten; befestigen
 • ἑτοιμασία
  ἡ, Bereitwilligkeit; Befestigung, Sicherung
 • ἑτοιμαστής
  ὁ, der etwas vorbereitet, zubereitet
 • ἑτοιμαστικός
  zu-, vorbereitend
 • ἑτοιμό-δακρυς
  zu Tränen geneigt
 • ἑτοιμο-θάνατος
  zum Tode bereit
 • ἑτοιμο-λογία
  ἡ, Geneigtheit zum Reden
 • ἑτοιμο-λόγος
  geneigt zu reden, geschwätzig
 • ἑτοιμο-μεμφής
  ές, zum Tadel bereit
 • ἑτοιμο-πειθής
  ές, bereit zu gehorchen
 • ἑτοιμο-πενθής
  ές, zur Trauer geneigt
 • ἑτοιμό-πτωτος
  zum Fallen geneigt
 • ἑτοιμόῤ-ῥοπος
  sich leicht wohin neigend, geneigt
 • ἑτοῖμος
  η, ον, was da ist, bereit ist, vorliegt, zur Hand ist, ὀνείατα, von den vorgesetzten Speisen; ταῠτα ἑτοῖμα τετεύχαται, das ist wirklich geschehen; μῆτις ἑτοιμη, ein ausführbarer, gelingender Anschlag; πότμος, ein wirkliches, entschiedenes, nicht mehr zu änderndes Geschick; von Menschen, πάρεδρος, bereitwillig; ἐπειδὴ καὶ σὺ ἕτ. ἀκολουϑεῖν, da auch du zu folgen bereit bist. Auch ἑτοῖμοι εἰς ναυμαχίην, zu einer Seeschlacht; τροφαῖς ἵππων, der Pferdezucht sich befleißigend; λῆμα, entschlossen; τὸ ἕτ., die Entschiedenheit; ἐν ἑτοίμῳ εἶναι, in Bereitschaft sein. Was bereit ist, macht keine Schwierigkeit, ist leicht; dah. auch: es ist offenbar, klar. Von Menschen: schnell, lebhaft; ἐξ ἑτοιμοτάτου διώκειν, aufs schnellste verfolgen; ἐξ ἑτοίμου ποιεῖν τι, sogleich, bereitwillig tun. Adv. ἑτοίμως, bereitwillig, gern; schnell; leicht
 • ἑτοιμό-σβεστος
  leicht erlöschend
 • ἑτοιμότης
  ητος, ἡ, das Bereit-, Fertigsein, Bereitheit, λόγων, Gewandtheit im Sprechen aus dem Stegereif. Bereitwilligkeit; neben βούλησις, Geneigtheit, Neigung
 • ἑτοιμο-τόμοι
  χεῖρες, zum Schneiden bereit
 • ἑτοιμο-τρεπής
  ές, leicht zu lenken
 • ἑτοιμο-τρεχής
  ές, zum Laufen bereit
 • ἑτοιμό-τρωτος
  leicht zu verwunden
 • ἑτοιμο-φθόρος
  leicht verderbend
 • ἑτοιμό-φλεκτος
  leicht zu verbrennen
 • ἔτος
  τό, das Jahr; δευτέρῳ, τρίτῳ ἔτεϊ τουτέων, im zweiten, dritten Jahre hierauf; τρίτον ἔτος ἐγένετο, es geschah vor drei Jahren; τα πρότερα ἔτη, die frühere Zeit; ἔτος εἰς ἔτος, von Jahr zu Jahr; ἑκάστου ἔτους, jährlich; οὐκ ἐν πολλοῖς ἔτεσι, nach wenigen Jahren; πρὸ τῶν Περσικῶν δέκα ἔτεσι πρότερον, zehn Jahre vor den Perserkriegen; ἔτους ὥρα, die geeignete Jahreszeit
 • ἐτός
  nur in der Vrbdg οὐκ ἐτός, nicht ohne Grund, nicht umsonst; in Fragen, οὐκ ἐτὸς ἄρ' ὡς ἔμ' ἦλϑεν οὐδεπώποτε, es war also nicht ohne Grund, daß er nicht mehr zu mir kam
 • ἐτυμ-ηγορέω
  wahr reden
 • ἐτυμ-ηγορία
  ἡ, wahre Rede
 • ἐτυμ-ηγόρος u. ἐτυμη-θρόος
  wahr redend
 • ἐτυμό-δρῡς
  υος, ἡ, die edle Eiche mit süßen Eicheln
 • ἐτυμο-λογέω
  den Ursprung u. die Bedeutung eines Wortes in Übereinstimmung mit der dadurch bezeichneten Sache erklären u. nachweisen, das Wort aus seiner ursprünglichen Wurzel ableiten, seine wirkliche (ἔτυμος) Bedeutung angeben; τὶ ἀπό τινος, etwas von etwas ableiten
 • ἐτυμολογία
  ἡ, Ableitung eines Wortes aus seiner Wurzel u. Nachweisung seiner eigentlichen, wahren (ἔτυμος) Bedeutung in Übereinstimmung mit der dadurch bezeichneten Sache, Etymologie
 • ἐτυμο-λογικός
  ή, όν, zur Etymologie gehörig, darin geschickt; τὰ ἐτυμολογικά, Bücher darüber
 • ἐτυμο-λόγος
  ὁ, der die Etymologie treibt
 • ἔτυμος
  ον, wahr, echt, wirklich; ἔτυμα, die Wahrheit; λόγος, wahr; ἔτυμον u. ἔτυμα, adv., wirklich, leibhaft; τὸ ἔτυμον, die wahre Bedeutung eines Wortes nach seiner Abstammung von der Wurzel
 • ἐτυμότης
  ητος, ἡ, die Wahrheit, Wirklichkeit, bes. die eigentliche Bedeutung
 • ἐτωσιο-εργός
  faul zur Arbeit
 • ἐτώσιος
  ον, vergeblich, ohne Erfolg, ohne Wirkung, von dem vergeblich abgeschossenen Pfeil; ἐτώσιον ἄχϑος ἀρούρης, eine unnütze Last der Erde
 • εὖ
  gut, wohl, recht, tüchtig, im Ggstz von κακῶς; bes. in Verbindung mit Verbis; εὖ κατὰ κόσμον, wohl nach Gebühr; seltener = wohlbehalten, glücklich, behaglich. Εὖ ἔρδειν τινά, Gutes erweisen; Wohltaten von einem empfangen; εὖ πάσχειν = glücklich sein; εὖ πράττειν, sich wohl befinden; εὖ ἔχειν, sich in einem guten Zustande befinden. Εὖ λέγειν τινά, Gutes von ihm sagen; εὖ λέγεις, gut gesprochen; εὖ κλύειν, in einem guten Rufe stehen. Mit dem Artikel, ἀνδρός τοι τὸ μὲν εὖ δίκαιον εἰπεῖν, das Gute, Passende; τὸ δ' εὖ νικάτω, κρατοίη, das was Glück u. Segen bringt; τοῦ εὖ ἕνεκα, zu einem guten Zwecke. In den häufigen Zusammensetzungen mit Nominibus (denn mit Verbis wird es nie zusammengesetzt) drückt es entweder den guten Zustand, die Leichtigkeit oder Vergrößerung aus, oft den Zusammensetzungen mit πολύ entsprechend, u. denen mit δυς- u. κακός entgegengesetzt
 • εὖα
  ein Jubelruf, wie εἴα, bes. beim Bacchusfest u. bei den Mysterien gebraucht; εὐά, als Nachahmung des Lautes des Ziegenbockes
 • εὔα
  ἡ, das lat. ovatio
 • εὐ-αγγελίζομαι
  eine gute Botschaft bringen, Erfreuliches verkünden; etwas als gute Vorbedeutung ansehen
 • εὐ-αγγελικός
  ή, όν, zur fröhlichen Botschaft gehörig; das Evangelium betreffend, evangelisch
 • εὐ-αγγέλιον
  τό, Lohn für eine gute Botschaft. εὐαγγ. δέ μοι ἔστω, ich hoffe ein gutes Geschenk für meine Botschaft zu bekommen; εὐαγγ. τόδε τίσω, ich werde dir die gute Botschaft bezahlen; ἐστεφάνουν μ' εὐαγγ., sie bekränzten mich für die gute Botschaft. Dah. εὐαγγέλια ϑύειν, ein Opfer für die empfangene gute Botschaft darbringen; καὶ ἑορτάζειν, ein Dankfest dafür feiern; ἐβουϑύτει ὡς εὐαγγ., er opferte, um den Schein zu haben, daß er glückliche Botschaft erhalten habe. Übh. die gute Botschaft. Dah. das Evangelium
 • εὐ-αγγέλιος
  Fröhliches verkündend; evangelisch
 • εὐ-αγγελισμός
  ὁ, das Verkünden froher Botschaft, übh. Evangelium
 • εὐ-αγγελιστής
  ὁ, der Verkündiger froher Botschaft, der Evangelist
 • εὐ-άγγελος
  gute Botschaft bringend, Fröhliches verkündigend
 • εὐ-άγεια
  ἡ, Reinheit, Heiligkeit
 • εὐ-αγέω
  rein, unschuldig sein u. leben
 • εὐ-αγής
  ές, 1) eigtl. von Blutschuld rein, schuldlos, heilig, im Solon. Gesetz ὁ ἀποκτείνας τὸν ταῦτα ποιήσαντα εὐαγὴς ἔστω, καὶ ὅσιος, den Geächteten zu töten steht frei, ohne daß man Anklage u. Buße zu fürchten hat; εὐσεβῆ, wer weiß, ob das in der Unterwelt als heilig, fromm gilt. Daher glücklich, günstig. Adv. εὐαγέως, nach heiligem Brauch. Auf körperliche Dinge übertr.: rein klar, hell, ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, einen das ganze Heer überschauenden Sitz, oder weit sichtbar; καϑαρὰ καὶ εὐαγέα, von der Sonne u. den Sternen. 2) sich leicht bewegend, leicht, behend. Auch εὐᾱγής, gutgedreht, wohl abgerundet. 3), leicht zu zerbrechen, zerbrechlich
 • εὐ-άγητος
  sich leicht bewegend
 • εὐ-άγκαλος
  leicht auf den Arm zu nehmen, leicht oder angenehm zu umarmen; was leicht, gut umfaßt
 • εὐ-άγκεια
  ἡ, schöne Talgegend, schöne Täler
 • εὐ-αγκής
  ές, mit schönen Tälern
 • εὐ-άγλις
  ῑϑος, die Knoblauchzwiebel, die aus vielen oder schönen Kernen, ἄγλῑϑες, besteht
 • εὐ-αγρεσία
  ἡ, Glück auf der Jagd, beim Fange
 • εὐ-αγρέω
  auf der Jagd, im Fangen glücklich sein
 • εὐ-αγρία
  ἡ, die glückliche Jagd, glücklicher Fang des Fischers
 • εὔ-αγρος
  glücklich auf der Jagd, beim Fangen
 • εὐ-αγωγία
  ἡ, gute Führung, Leitung oder Erziehung, Wohlgezogenheit. Lenksamkeit, Gelehrigkeit
 • εὐ-άγωγος
  1) leicht zu führen, zu leiten, gelehrig. 2) bequem zur Zufuhr, Kommunikation. 3) bequem zum Wohnen, gesund. Adv., auf bequeme Art
 • εὐ-άγων
  ωνος, τιμά, durch Kampf verherrlicht
 • εὐ-α-δίκητος
  der leicht zu beleidigen ist, schwach
 • εὐ-ᾱεια
  ἡ, guter, frischer Luftzug
 • εὐ-ᾱερία
  ἡ, gute, milde Luft
 • εὐ-ᾱερος
  mit guter, milder, gesunder Luft
 • εὐάζω
  am Bacchusfeste εὖα rufen, bacchisch jubeln; übertr., ἀβρότων ἐπέων εὐαζόντων, im Jubelruf der Gesänge. Βάκχιον, ihn feiern
 • εὐ-ᾱής
  ές, gut durchweht; günstig wehend; übertr., übh. günstig
 • εὔ-αθλος
  glücklich kämpfend
 • εὐαῖ
  oder εὐαί, Jubelruf, juchhe!
 • εὐ-αιμία
  ἡ, gutes Blut
 • εὐ-αιμοῤ-ῥάγητος
  leicht Blut ergißend, an starkem Blutfluß leidend
 • εὐ-αίνητος
  wohl gepriesen
 • εὐ-αίρετος
  wohl, leicht zu fangen, zu erobern; leicht auszuwählen
 • εὐ-αισθησία
  ἡ, gute, gesunde Sinne
 • εὐ-αισθητέω
  gute Sinne haben
 • εὐ-αίσθητος
  mit guten, gesunden Sinnen. Adv., εὐαισϑήτως ἔχειν, gut wahrnehmen; compar., τὸ περὶ ὥρας εὐαισϑητοτέρως ἔχειν, leichter u. besser als andere das darauf Bezügliche bemerken. Pass. leicht wahrzunehmen
 • εὐ-αίων
  ωνος, glücklich lebend, glücklich. In Anrufungen; ὕπνε εὐαίων ἄναξ, glücklich machend
 • εὐ-άκεστος u. εὐ-ακής
  ές, leicht zu heilen
 • εὐ-ακόλουθος
  leicht folgend
 • εὐ-άκουστος
  leicht zu hören
 • εὐ-άκτῑν
  ῑνος, mit schönen Strahlen
 • εὐ-αλαζόνευτος
  womit man sich leicht rühmen kann
 • εὐ-αλδής
  ές, 1) gut wachsend, gedeihend. 2) gut nährend, befruchtend
 • εὖ-αλθής
  ές, leicht zu heilen
 • εὖ-αλκής
  ές, kräftig, mutig
 • εὐ-αλλοίωτος
  leicht zu verändern
 • εὐ-αλσής
  ές, mit schönen Hainen
 • εὐ-άλφιτος
  von gutem Gerstenmehl
 • εὖ-αλωσία
  ἡ, Beiwort der Demeter, die Tenne (ἅλως) Füllende
 • εὐ-άλωτος
  leicht zu fangen, zu erobern, von einem geliebten Knaben
 • εὖ-άμπελος
  mit schönen Weinstöcken, Beiwort des Dionysos
 • εὖάν
  Jubelruf der Bacchantinnen; bei den Indern der dem Bacchus heilige Epheu
 • εὐ-ανά-γνωστος
  leicht zu lesen
 • εὐ-αν-άγωγος
  leicht hervorzuholen
 • εὐ-ανα-δίδακτος
  leicht eines anderen zu belehren
 • εὖ-ανά-δοτος
  was sich leicht verteilt; leicht zu verdauen
 • εὐ-ανά-κλητος
  leicht zurückzurufen, leicht umzustimmen. Adv., εὐανακλήτως ἔχειν πρός τινα, versöhnlich sein
 • εὐ-ανα-κόμιστος
  leicht zurückzubringen; herzustellen (von Kranken)
 • εὐ-ανά-ληπτος
  leicht aufzunehmen, wiederzuerhalten; τινός, leicht etwas aufnehmend
 • εὐ-ανάλωτος
  leicht zu verwenden, zu verbrauchen
 • εὐ-ανά-μνηστος
  der sich leicht erinnert
 • εὐ-ανά-πνευστος (leicht atmend), λέξις, wobei einem der Atem nicht ausgeht
 • εὐ-ανα-σκεύαστος
  leicht wegzuschaffen
 • εὖ-ανά-στροφος
  umgänglich
 • εὐ-ανά-σφαλτος
  sich leicht wieder erholend
 • εὖ-ανά-τμητος
  leicht zu zerschneiden
 • εὐ-ανά-τρεπτος
  leicht umzukehren, umzustoßen
 • εὐ-ανά-τροφος
  wohlgenährt
 • εὖ-ανδρέω
  viele, gute, tapfere Männer haben (von Städten öfter); εὐανδροῦν πλήρωμα eine tüchtige (aus wackern Männern bestehende) Rudermannschaft
 • εὐ-ανδρία
  ἡ, 1) die Fülle an guten, braven Männern (von den Einwohnern einer Stadt); εὐανδρίᾳ κέχρηται ἡ πόλις τοσαύτῃ, die Stadt hat so viel Einwohner; οὗ κοινωνεῖν οὐκ ἐξῆν τοῖς ξένοις, Chöre von schönen Männern. Εὐ-ανδρίαι πληρωμάτων, tüchtige Matrosen. 2) Mannhaftigkeit, Tapferkeit
 • εὔ-ανδρος
  reich an guten, tapfern Männern; εὔανδροι συμφοραί, Männer beglückend
 • εὐ-άνεμος
  βᾶσσαι, wohl durchweht; πλόος, mit günstigem Winde; νῆσος, wohl durchweht. Auch Zeus hieß so in Sparta
 • εὐ-άν-ετος (ἀνίημι)
  leicht aufzulösen
 • εὐ-άνθεμον
  τό, Kamillen
 • εὐ-άνθεμος
  blumenreich, blühend
 • εὖ-ανθέω
  schön blühen, blumig sein
 • εὐ-ανθής
  ές, schön, reichlich sprossend; schön blühend, blumenreich. Übertr., buntfarbig, schön
 • εὐ-άνιος
  leicht Schmerz (ἀνία) ertragend, geduldig
 • εὐ-άν-οικτος
  leicht zu öffnen
 • εὐ-αντέω
  gnädig aufnehmen
 • εὐ-άντητος u. εὐ-αντής
  dem man leicht, gern begegnet, freundlich, mild, ϑεός, gnädig. Auch ἄγρη, ἐδωδή, angenehm
 • εὐ-αντί-λεκτος
  leicht zu widerlegen
 • εὐ-άντυξ
  υγος, mit einer schönen ἄντυξ; κορυφὴ νηοῦ, schön gewölbt
 • εὖ-αξίωτος
  leicht zu erbitten
 • εὔ-αξος
  leicht zerbrechlich
 • εὐ-απ-άλλακτος
  wovon man sich leicht losmachen kann
 • εὐ-απ-αντησία
  ἡ, Freundlichkeit, comitas
 • εὐ-απ-άντητος
  = εὐάντητος, freundlich
 • εὐ-απ-άρτιστος
  leicht zu vollenden
 • εὐ-απάτητος
  1) leicht zu betrügen. 2) akt., leicht täuschend
 • εὐ-από-βατος
  bequem zum Landen
 • εὐ-από-βλητος
  leicht zu verlieren
 • εὐ-από-δεικτος
  leicht zu beweisen
 • εὐ-από-δεκτος
  leicht anzunehmen, wahrscheinlich; willkommen
 • εὐ-από-δοτος
  was man leicht von sich gibt; leicht wiederzugeben
 • εὐ-από-κριτος
  leicht zu beantworten; -τως ἔχειν πρός τι, leicht beantworten können
 • εὐ-απο-λόγητος
  leicht zu verteidigen
 • εὐ-από-λυτος
  leicht abzulösen; leicht zu beantworten
 • εὐ-από-νιπτος u. εὐ-από-πλυτος
  leicht abzuwaschen
 • εὐ-από-πνοος
  leicht verwehend
 • εὐ-από-πτωτος
  leicht herabfallend
 • εὐ-απόῤ-ῥυτος
  leicht abfließend
 • εὐ-από-σβεστος
  leicht auszulöschen
 • εὐ-από-σειστος
  leicht abzuschütteln
 • εὐ-από-σπαστος
  leicht abzuziehen, zu trennen
 • εὐ-απο-τείχιστος
  leicht durch eine Mauer oder ein Bollwerk abzuschneiden, zu befestigen
 • εὐ-από-φυκτος
  leicht zu fliehen
 • εὐ-αρδής
  ές, gut bewässernd
 • εὐ-αρεστέω
  1) wohl gefallen, Ggstz von δυςαρεστέω. 2) Gefallen woran finden, sich woran ergötzen. Auch im pass., αὐτὴν εὐαρεστηϑεῖσαν τῇ νήσῳ, sie sei durch die Insel zufriedengestellt worden, habe Gefallen daran; auch ἀποκρίσεις εὐαρεστούμεναι, an denen man Gefallen hat, mit denen man zufrieden ist
 • εὐ-αρεστήριοι
  versöhnend
 • εὖ-αρέστησις
  ἡ, u. εὐ-αρεστία
  ἡ, das Wohlgefallen, Zufriedenheit, Bewilligung
 • εὐ-αρεστικός
  ή, όν, wohlgefallend
 • εὐ-άρεστος
  gefällig, angenehm; adv., εὐαρεστοτέρως διακεῖσϑαί τινι, zufriedener sein
 • εὐ-αρίθμητος u. εὐ-άριθμος
  leicht zu zählen, also wenig an Zahl
 • εὔ-αρκτος
  leicht zu beherrschen
 • εὐ-άρματος
  glücklich, siegreich im Wettkampf der Wagen; Θήβη, mit schönen Wagen
 • εὐ-αρμοστέω
  wohl abgepaßt, temperiert sein
 • εὐ-αρμοστία
  ἡ, gute Verbindung, das Übereinstimmen, die Angemessenheit; μὴ μόνον τοῖς λεγομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς τούτων εὐαρμοστίαις συμπείϑειν τοὺς ἀκούοντας, nicht bloß durch den Inhalt, sondern durch den angemessenen Vortrag u. die dazu gehörigen Äußerlichkeiten überreden; εὐαρμ. πρὸς ἔντευξιν, Freundlichkeit
 • εὐ-άρμοστος
  gut gefügt; schön componiert; wohl passend, sich gut fügend, schickend; ἑαυτὸν ἐν πᾶσι παρέχειν, sich in alles schicken
 • εὔ-αρνος
  reich an Schafen; οἶς, mit guten Lämmern
 • εὐ-άροτος
  gut geackert
 • εὐ-άρτῡτος
  gut gewürzt, gut zubereitet
 • εὐ-αρχία
  ἡ, gute Führung
 • εὔ-αρχος
  gut anfangend; wohl regierend; ἐμπολεύς, der erste Käufer, der das Handgeld gibt; so genannt, um eine gute Vorbedeutung zu haben
 • εὐάς
  άδος, ἡ, die εὖα Rufende, Bacchantin; auch adj., bacchantisch
 • εὔασμα τό
  der bacchische Jubelruf
 • <<< list operone >>>