132 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἐπι-ζήτημα
  τό, das Gesuchte, die Frage
 • ἐπι-ζητήσιμος
  was man zu verlangen pflegt
 • ἐπι-ζήτησις
  ἡ, das Aufsuchen, Verlangen
 • ἐπι-ζητητικός
  ή, όν, fragend
 • ἐπι-ζυγέω
  zusammengebunden sein
 • ἐπι-ζυγίς
  ίδος, ἡ, das Daraufgefügte, ein Teil an den Wurfmaschinen
 • ἐπι-ζυγόω
  zuriegeln, zuschließen
 • ἐπι-ζωή
  ἡ, das spätere Leben
 • ἐπι-ζώννῡμι
  aufgürten; ἐπεζωσμέναι, die sich das Gewand unterhalb der Brust festgegürtet haben; μικρὸν ἐπεζωσμένος ἐγχειρίδιον, umgürtet mit
 • ἐπι-ζώστρα
  ἡ, der Gürtel
 • ἐπί-ηρα φέρειν τινί
  j-m gefällig sein
 • ἐπι-ήρανος
  angenehm, behaglich; ὄφρα κεν εἰς Κόλχους Μινύαις ἐπιήρανος ἔλϑω, als Helfer den Minyern komme; ἐπ. Αἰϑιοπήων, geradezu = Herrscher der Aethiopen, wie ὅλης ἐπ. ἄγρης von der Artemis, der Herrinn der Jagd; ἡ πάρος ἀντιπάλων ἐπιήρανος ἀσπὶς ἀκόντων, gegen Pfeile schützend, sie abwehrend. Dah. καλῶν ἐπ. ἔργων, schöner Künste mächtig. Auch νεύρων ἐπ., stärkend
 • ἐπί-ηρος
  angenehm, willkommen
 • ἐπι-θαλαμιο-γράφος
  ὁ, der Epithalamien schreibt
 • ἐπι-θαλάμιος
  zum Brautgemach gehörig, hochzeitlich; Hochzeitsrede, u. ὕμνος, Hochzeitslied, welches vor dem Schlafgemach der Neuvermählten gesungen wurde
 • ἐπι-θαλαμίτης
  ὁ, Beiwort des Hermes
 • ἐπι-θαλάσσιος u. ἐπι-θαλασσίδιος u. ἐπι-θάλασσος
  am Meere gelegen; von Menschen: am Meere wohnend
 • ἐπι-θαλπής
  ές, erwärmend
 • ἐπι-θάλπω
  erwärmen, bes. auf der Oberfläche
 • ἐπι-θαμβέω
  anstaunen
 • ἐπι-θανάτιος
  zum Tode verurteilt; tötlich. Adv. ἐπιϑανατίως, ἔχειν, totkrank sein
 • ἐπι-θάνατος u. ἐπι-θανής
  ές, 1) dem Tode nahe, totkrank. 2) dem Tode nahe bringend, tödlich
 • ἐπι-θάπτω
  hernach, oder von neuem begraben
 • ἐπι-θαῤῥέω
  darauf trauen, sich darauf verlassen; gegen einen Mut fassen, τοῖς ἐχϑροῖς, wider die Feinde; ähnl. ταῖς ὀρείοις ϑήραις, sich daran wagen; wie πελάγει, sich aufs Meer wagen
 • ἐπι-θαῤῥύνω od. -θαρσύνω
  noch dazu Mut machen, ermutigen
 • ἐπι-θαυμάζω
  bewundern; durch Geschenke ehren
 • ἐπι-θεάζω
  die Götter gegen j-n anflehen, j-n verwünschen
 • ἐπι-θεάομαι
  von oben beschauen, überschauen; betrachten
 • ἐπι-θειάζω
  1) die Götter anrufen, beschwören; ἐπιϑειαζόντων μὴ κατάγειν, bei den Göttern schwörend, daß sie ihn nicht zurückrufen würden. 2) göttliches Ansehen geben; οἱ δὲ ὡς ϑεοφιλεῖς εἶναι δοκοῖεν, mit göttlichem Glanze umgeben; τόπος ἐπιτεϑειασμένος, ein geweihter Ort. Auch = in göttlicher Begeisterung ausrufen, prophezeien
 • ἐπι-θείασις
  ἡ, das Anrufen, Beschwören der Götter
 • ἐπι-θειασμός
  ὁ, das Anrufen, Beschwören der Götter; Begeisterung
 • ἐπι-θέλγω
  dazu bezaubern, besänftigen
 • ἐπί-θεμα
  τό, das Daraufgestellte, -gelegte, der Deckel; ein Umschlag
 • ἐπι-θεραπεύω
  dabei dienen, willfährig sein; dabei sorgen, darauf bedacht sein; hinterher heilen, eine Nachkur brauchen lassen
 • ἐπι-θερμαίνω
  warm machen
 • ἐπί-θεσις
  ἡ, 1) das Darauflegen; von Heilmitteln; der Zusatz, das Beiwort. 2) (ἐπιτίϑεσϑαι), der Angriff; übh. das Anfassen, Unternehmen
 • ἐπι-θεσπίζω
  1) darauf Orakel verkündigen, τῷ τρίποδι, auf dem Dreifuß sitzend. 2) von Orakeln od. Göttern: beistimmen, gutheißen
 • ἐπι-θεσπισμός
  ὁ, Bestätigung durch ein Orakel
 • ἐπι-θέτης
  ὁ, der Nachsteller, der Widersacher, auch der Betrüger
 • ἐπι-θετικός
  ή, όν, gern angreifend, unternehmend; von Hunden; auch der leicht etwas anfängt, im Ggstz des τελεστικός; betrügerisch, hinterlistig; hinzugesetzt, τὸ ἐπιϑετικόν, das Adjectivum, Gramm. Adv. ἐπιϑετικῶς, zugesetzt
 • ἐπί-θετος
  zugesetzt, hinzugefügt; ἐπιστολή, der einem mitgegeben wird; ἐξουσία, angemaßt; Ggstz des Einheimischen u. Natürlichen: fremd, ἑορταί, später eingeführte, im Ggstz der πάτριαι; vom Brutus ἐπίϑετον ἑαυτοῦ κατεψεύσατο μωρίαν; μωρία οὐκ ἀληϑινή, ἀλλ' ἐπίϑετος, verstellte; τὸ ἐπίϑετον, das Beiwort; ἐξ ἐπιϑέτου, als Zusatz. Adv. ἐπιϑέτως, adjectivisch
 • ἐπι-θέω
  herbei-, herzulaufen; bes. feindlich; verfolgen (vom Jäger)
 • ἐπι-θεωρέω
  noch dazu, ferner betrachten
 • ἐπι-θεώρησις
  ἡ, u. ἐπι-θεωρία
  ἡ, Betrachtung
 • ἐπι-θήγω
  noch dazu, dagegen schärfen, wetzen
 • ἐπι-θήκη
  ἡ, der Zusatz, die Vermehrung; Zulage; Deckel
 • ἐπί-θημα
  τό, Deckel. Denkmal auf dem Grabe. Das Obenbefestigte, daher die Lanzenspitze
 • ἐπι-θηματ-ουργία
  ἡ, Verfertigung von Deckeln
 • ἐπι-θηματόω
  zudecken
 • ἐπι-θηρ-αρχία
  ἡ, das Amt des Obertherarchen
 • ἐπι-θησαυρίζω
  aufspeichern
 • ἐπι-θιγγάνω
  anrühren, berühren, auf der Oberfläche
 • ἐπί-θλασις
  ἡ, das Zerquetschen
 • ἐπι-θλίβω
  daraufdrücken
 • ἐπί-θλιψις
  ἡ, das Daraufdrücken
 • ἐπι-θοάζω
  daraufsitzen, an den Altären als Schutzflehender sitzen, die Götter anrufen
 • ἐπι-θολόω
  auf der Oberfläche schmutzig machen, trüben, verdunkeln; τὸ κάλλος, entstellen
 • ἐπι-θόρνυμαι
  bespringen, sich begatten; gew. von Tieren
 • ἐπιθορόω
  befruchten, schwängern
 • ἐπι-θορυβέω
  dabei lärmen, durch lautes Getöse seinen Beifall zu erkennen geben; auch vom Mißfallen
 • ἐπι-θραύω
  dazu zerbrechen
 • ἐπί-θρεπτος
  wohlgenährt
 • ἐπι-θρηνέω
  dazu, dabei klagen
 • ἐπι-θρήνησις
  ἡ, das Weinen, Klagen dabei, darüber
 • ἐπι-θρομβόω
  gerinnen lassen, pass. gerinnen
 • ἐπι-θρυλλέω
  dabei murmeln
 • ἐπι-θρύπτω
  verweichlichen
 • ἐπι-θρώσκω
  daraufspringen, τῷ τύμβῳ, darauf herumspringen, mit dem Nebenbegriff der Verhöhnung. Aber τόσσον ἐπιϑρώσκουσι, soviel Raum überspringen sie. Auch intrans., heraus-, hervorspringen; emporsteigen
 • ἐπί-θυμα
  τό, das Geopferte, Opfertier
 • ἐπί-θυμβρον
  τό, eine Schmarotzerpflanze auf der ϑύμβρα
 • ἐπι-θῡμέω
  seine Begier auf etwas richten, begehren, verlangen; τὸ ἐπιϑυμοῦν, die Begierde, das Verlangen; auch von Tieren
 • ἐπι-θύμημα
  τό, das Begehrte; das Begehren, der Wunsch
 • ἐπι-θύμησις
  ἡ, das Begehren, Verlangen
 • ἐπι-θῡμητής
  ὁ, der Begehrende, Wünschende; Liebhaber, Anhänger
 • ἐπι-θῡμητικός
  ή, όν, begehrend, verlangend, begierig, τινός, wonach; τὸ ἐπιϑυμητικόν, das Begehrungsvermögen; σίτων καὶ ποτῶν, Eßbegierde
 • ἐπι-θῡμητός
  begehrt
 • ἐπι-θῡμία
  ἡ, Begierde, Verlangen wonach, Liebe wozu; ἐν ἐπιϑυμίᾳ εἶναί τινος, Verlangen wonach haben; ἐπιϑυμίαν ἐμποιεῖν, Begierde einflößen. Luft, Genuß; das Vorhaben
 • ἐπι-θῡμίᾱμα
  τό, das Räucherwerk
 • ἐπι-θῡμιατρός
  ὁ, der das Räucherwerk auf dem Altar anzündet
 • ἐπι-θῡμιάω
  dabei räuchern, darauf Räucherwerk anzünden; τινί, j-m zu Ehren
 • ἐπι-θῡμίς
  ίδος, ἡ, 1) ein Blumenkranz, den man um den Hals wand, um seinen Wohlgeruch einzuatm. 2) Pflanze, Thymian
 • ἐπι-θῡμό-δειπνος
  nach der Mahlzeit verlangend
 • ἐπί-θυμον
  τό, eine auf dem ϑύμος wachsende Schmarotzerpflanze
 • ἐπι-θυσιάζω
  wie von ἐπιϑυσιάω, dabei opfern, od. darauf Rauchwerk streuen
 • ἐπι-θύω
  Weihrauch auf den Altar, ins Feuer werfen; übh. auf dem Altar opfern; hinterher, noch dazu opfern. Allgem., opfern
 • ἐπῑ-θύω
  darauf losgehen mit Heftigkeit, anstürmen. Übh. heftig begehren, verlangen
 • ἐπι-θωρᾱκίδιον
  τό, Kleid über dem Brustpanzer
 • ἐπι-θωρακίζομαι
  sich den Panzer anlegen
 • ἐπι-θωρήσσομαί τινι
  sich gegen einen rüsten
 • ἐπι-θωΰσσω
  zurufen; ἐπιϑωΰξει κώπαις ὁ κάλαμος, dazu tönen; σκύλακας, anhetzen
 • ἐπι-ίστωρ
  ορος, der um etwas weiß, kundig, erfahren; φῶϑ' Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων, den großer Taten kundigen, entweder = den Vollbringer großer, tapferer Taten, oder = den Mitwisser eines Verbrechens; mitwissend
 • ἐπι-καγχάζω
  darüber laut lachen
 • ἐπι-καγχαλάω
  darauf stolz sein
 • ἐπι-καθ-αιρέω
  noch dazu niederreißen
 • ἐπι-καθαίρω
  abwischen, reinigen
 • ἐπι-κάθαρσις
  ἡ, Reinigung
 • ἐπι-καθ-έζομαι
  sich niedersetzen
 • ἐπι-καθ-εύδω
  darauf schlafen
 • ἐπι-καθ-ηλόω
  darauf festnageln
 • ἐπι-κάθ-ημαι
  darauf-, dabei sitzen; absol., auf den Eiern sitzen; ἐπὶ τῆς τραπέζης, vom Wechsler; λόφον ἐπικαϑημένη πόλις, die auf einem Hügel liegt. Davor liegen, belagern
 • ἐπι-καθ-ίζω u. ἐπι-καθ-ιζάνω
  daraufsetzen, stellen. Gew. sich darauf setzen, darauf sitzen; auch πόλει, belagern
 • ἐπι-καθ-ίημι
  darauf niederlassen, darauf stützen; ἐκ τοῦ μηχανήματος ἐπικαϑῆκαν τὰς πύλας, das Fallgatter wieder niederlassen; ἐπικαϑιέντες, von den Hinkenden
 • ἐπι-κάθ-ισμα
  τό, der Sitz darauf
 • ἐπι-καθ-ίστημι
  darüber einsetzen; nach einem anderen, in dessen Stelle einsetzen; für sich einsetzen
 • ἐπι-καινίζω u. ἐπι-καινο-τομέω
  erneuern
 • ἐπι-καινο υργέω
  immer etwas neues vornehmen
 • ἐπι-καινόω
  Neuerungen vornehmen, νόμους, ändern
 • ἐπι-καίνυμαι
  sich auszeichnen vor
 • ἐπι-καιρία
  ἡ, schickliche Gelegenheit
 • ἐπι-καίριος
  zur rechten, gelegenen Zeit, am rechten Orte; ἐς τόπως ἐπικαιρίως, gefährliche, tödliche Stellen am Körper, wie τρῶμα, lebensgefährliche Wunde; οἱ ἐπικαίριοι die Offiziere des Heeres vom λοχαγός aufwärts; τοὺς ἐπικαιριωτάτους ξυνελάμβανον, die Häupter des Aufstandes; οἱ ϑεραπεύεσϑαι ἐπικαίριοι, die der Heilung bedürfen, od. die, auf deren Genesung etwas ankommt; übh. zu etwas dienlich, nützlich. Adv. ἐπικαιρίως, gut gelegen, günstig
 • ἐπί-καιρος
  zur rechten Zeit, am rechten Orte, gelegen; τρίποδ' ἀμφίπ υρον λουτρῶν ὁσίων ϑέσϑ' ἐπίκαιρον, zum Bade tauglich. Auch wie ἐπικαίριος, leicht verwundbar, gefährlich, von Teilen des Körpers. Zeitlich: vorübergehend, Ggstz ἀΐδιος
 • ἐπι-καίω
  darauf anzünden; ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί' ἔκηεν, auf dem Altar verbrennen. Auf der Oberfläche u. übh. verbrennen; vom Blitz; mit glühendem Eisen
 • ἐπι-καλαμάομαι
  Nachlese halten
 • ἐπι-κάλαμος
  auf dem Halme
 • ἐπι-καλέω
  1) herbeirufen; ϑεόν, anrufen; τινί, für j-n; τινὰς συμμάχους, zu Bundesgenossen; wie τὸν Παιᾶνα μάρτυρα, zum Zeugen anrufen; ϑεοὺς ἐπικαλεῖσϑαι, die Götter anrufen. Auch = vorladen (von den Ephoren). An j-n appellieren, sich auf ihn berufen. 2) zurufen, bes. benennen, mit einem Beinamen versehen. Dah. τί τινι, einem etwas vorwerfen; τὰ ἐπικαλούμενα, die Vorwürfe; τὰ ἐπικαλεύμενα χρήματα, die Schätze, wegen deren einer angeklagt wird
 • ἐπι-καλλύνω
  überschminken
 • ἐπι-κάλυμμα
  τό, das Darübergedeckte, die Decke, Deckmantel; der Krebsschwanz
 • ἐπι-καλυπτήριον
  τό, die Decke
 • ἐπι-καλύπτω
  überdecken, bedecken; verdunkeln
 • ἐπι-κάλυψις
  ἡ, das Verdeck
 • ἐπι-κάμνω
  sich danach um etwas bekümmern, Sorge machen
 • ἐπι-κάμπειον
  τό, Biegung, Krümmung
 • ἐπι-καμπή
  ἡ, die Umbiegung; gebogene Aufstellung der Heerflügel in der Schlacht
 • ἐπι-καμπής
  ές, eingebogen, gekrümmt, vom lituus
 • ἐπι-καμπία
  ἡ, die Biegung
 • ἐπι-κάμπιος
  die Schlachtordnung mit einwärts od. auswärts gebogenen Flügeln; ein solcher zurückgezogner Flügel heißt auch ἐπικάμπιον
 • ἐπι-κάμπτω
  einbiegen, umbiegen, krümmen; bes. vom Heere: die Flügel einwärts od. auswärts krümmen, εἰς κύκλωσιν, um den Feind zu umzingeln
 • ἐπι-κάμπυλος
  gekrümmt
 • ἐπί-καρ
  auf dem Kopfe, kopfüber
 • ἐπι-καρπία
  ἡ, der Ertrag der Feldfrüchte, u. von anderen Dingen; τὰς ἐπικαρπίας λαμβάνειν, den Nutzen haben; bes. auch von der Nutzung des Geldes, Zinsen, im Ggstz des Kapitals, ἀρχαῖον
 • ἐπι-καρπίδιος
  auf der Frucht
 • ἐπι-καρπίζομαι
  auszehren, aussaugen
 • ἐπι-κάρπιος
  1) fruchttragend; so heißt Zeus der Fruchtspender; τὰ ἐπικάρπια, Fruchtstiele, pediculi. 2) ὄφεις, schlangenförmige Armbänder
 • ἐπι-καρπο-λογέομαι
  Nachlese halten
 • ἐπι-κάρσιος
  α, ον, eigtl. kopfüber, νῆες ἐφέροντ' ἐπικάρσιαι, Schiffe, die vor dem Winde segeln u. von hinten gehoben fast kopfüber stürzen; in die Quere, schräg, ὁδοί, Ggstz von ἰϑεῖα; τὰ ἐπικ., im Ggstz von ὄρϑια; τοῦ Πόντου, schräg, gegen den P.; diagonal
 • ἐπι-κατα-βαίνω
  1) hinuntergehen zu. 2) hernach herabgehen
 • ἐπι-κατα-βάλλω
  dazu herabwerfen; τὰ ὦτα, hangen lassen
 • ἐπι-κατα-γελάω
  noch dazu auslachen
 • ἐπι-κατ-άγνῡμι
  darüber, noch dazu zerbrechen
 • ἐπι-κατ-άγω
  dazu herabführen, danach von der hohen See ans Ufer
 • ἐπι-κατα-δαρθάνω
  dabei, darüber einschlafen
 • ἐπι-κατα-δέω
  darüber verbinden; darauf binden
 • ἐπι-ατα-δύομαι
  darüber, danach untertauchen; von den Sternen: untergehen
 • ἐπι-κατα-θέω
  gegen einen herablaufen (im feindlichen Angriff)
 • ἐπι-κατα-θλάω
  zerquetschen
 • ἐπι-κατ-αίρω
  darüber herfallen
 • ἐπι-κατα-καίω
  noch dazu verbrennen
 • ἐπι-κατα-κλίνω
  darauf niederlegen
 • ἐπι-κατα-κλύζω
  noch dazu überschwemmen
 • ἐπι-κατα-κοιμάομαι
  darauf einschlafen
 • ἐπι-κατ-ακολουθέω
  nachfolgen
 • ἐπι-κατα-λαμβάνω
  nachgehen u. einholen, überraschen; τῆς νυκτὸς ἐπικαταλαβούσης, da die Nacht darüber hereinbrach
 • ἐπι-κατ-αλλαγή
  ἡ, Aufgeld beim Geldwechseln
 • ἐπι-κατα-μένω
  noch länger verweilen
 • ἐπι-κατα-πηδάω
  danach herunterspringen
 • ἐπι-κατα-πίμπρημι
  dazu, dabei verbrennen
 • ἐπι-κατα-πίπτω
  darüber herfallen
 • ἐπι-κατα-πλάσσω
  mit einem Pflaster belegen
 • ἐπι-κατα-πλέω
  wider j-n lossegeln
 • ἐπι-κατα-πνέω
  dagegen wehen (vom Winde)
 • ἐπι-κατ-ᾱράομαι
  noch dazu verfluchen; ἐπικατάρᾱτος, verflucht
 • ἐπι-κατ-αράσσω
  auf etwas herabschleudern
 • ἐπι-καταῤ-ῥέω
  darüber herabfließen; νεκροῖς, darauf niedersinken
 • ἐπι-καταῤ-ῥήγνῡμι
  darüber, darauf zerreißen, pass. zerplatzen; herabstürzen
 • ἐπι-καταῤ-ῥιπτέω
  dazu hinunterstürzen
 • ἐπι-κατα-σείω
  darüber zu Boden werfen
 • ἐπι-κατα-σκάπτω
  durch Untergraben zusammenstürzen machen
 • ἐπι-κατα-σκευάζω
  noch dazu zubereiten
 • ἐπι-κατα-σπάω
  danach herunterziehen
 • ἐπι-κατα-σπένδω
  noch dazu spenden (vom Opfer)
 • ἐπι-κατα-στρατο-πεδεύω
  sich einem gegenüber lagern
 • ἐπι-κατα-στρέφω
  darauf umwenden
 • ἐπι-κατα-σφάζω u. -σφάττω
  dabei, darüber schlachten, töten
 • ἐπι-κατα-τέμνω
  im Bergwerk mit der Arbeit über die Grenze hinausgehen
 • ἐπι-κατα-τρέχω
  gegen j-n einen Ausfall machen
 • ἐπι-κατα-φέρω
  dazu heruntertragen, -schleudern; pass., dazu heruntergehen
 • ἐπι-κατά-φορος
  wohin geneigt, einen Hang wozu habend
 • ἐπι-κατα-χέω
  noch dazu herabschütten
 • ἐπι-κατα-ψάω
  auf der Oberfläche aufkratzen
 • ἐπι-κατα-ψεύδομαι
  noch dazu lügen (zu j-s Nachteil)
 • ἐπι-κατα-ψήχω
  hinterher streicheln, besänftigen
 • ἐπι-κατ-εῖδον
  von oben her überschauen
 • ἐπι-κάτ-ειμι
  auf etwas hinuntergehen
 • ἐπι-κατ-εράω
  darüber ausgießen
 • ἐπι-κατ-έχω
  daran, darüber festhalten
 • ἐπι-κατ-ηγορέω
  noch dazu anklagen, beschuldigen; noch dazu aussagen
 • ἐπι-κατ-ηγορία
  ἡ, u. ἐπι-κατ-ηγόρησις
  ἡ, die hinzugefügte Bestimmung
 • ἐπι-κατ-οικέω
  daneben bewohnen
 • ἐπι-κατ-ονομάζω
  nach einem benennen
 • ἐπι-κατ-ορθόω
  hinterher gerade machen, in die rechte Lage bringen
 • ἐπι-κατ-ορύσσω
  noch dazu begraben
 • ἐπι-καττύω
  an-, zuflicken
 • ἐπι-καυλό-φυλλος
  mit Blättern an einem Stengel
 • ἐπί-καυμα
  τό, das auf der Oberfläche Verbrannte; bes. von Entzündungen auf der Haut
 • ἐπί-καυσις
  ἡ, das auf der Oberfläche Verbrannte; der Brand des Getreides
 • ἐπί-καυτος
  an der Spitze angebrannt
 • ἐπι-καυχάομαι
  sich gegen einen brüsten, τινί, womit
 • ἐπι-καύχησις
  ἡ, das sich Brüsten gegen einen
 • ἐπι-καχλάζω
  anplätschern, anschlagen
 • ἐπί-κειμαι
  darauf, darüber gesetzt sein, liegen; ϑύραι δ' ἐπέκειντο φαειναί, Türen waren davor u. verschlossen; ϑύραι γλώσσῃ ἐπίκεινται , Türen hemmen gleichsam die Zunge; ὀφϑαλμὸς μετώπῳ, befindet sich an der Stirn; νῆσοι ἐπικείμεναι τῇ Θρηΐκῃ, die dabei liegen; auch übertr., ἐπικείμενα σκώμματα, nahe liegende Scherze; ἐπικείσεται ἀνάγκη, Zwang wird darauf lasten, wird obwalten; οἷς ἐπέκειτο φροντίζειν, denen oblag; κἀπικείσομαι βαρύς, ich werde hart bedrängen; feindlich zusetzen; mit Bitten zusetzen. Von Strafen: darauf gesetzt sein, darauf haften; τηλικούτων ἐπικειμένων τῷ μοιχεύοντι κακῶν, erwarten, drohen. Τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα ἐπίκειται, der Name ist den Dingen beigelegt. Passivisch: anhaben, auf sich liegen haben; ἐπικείμενον κάρα κυνέας, mit einem Helme auf dem Haupte; ἡ πρύμνα χρυσοῠν χηνίσκον ἐπικειμένη, damit versehen; ϑεράποντος ἐπικείμενον πρόςωπον, mit der Maske; ἐπικείμενος κίνδυνον, einer Gefahr ausgesetzt
 • <<< list operone >>>