127 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἐπ-ακούω
  hören auf etwas, anhören; πάντ' ἐφορᾷ καὶ πάντ' ἐπακούει, vom Helios: er sieht und hört alles; sprichwörtlich ὁπποῖόν κ' εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσαις, welch ein Wort du sprichst, ein solches hörst du auch wohl; verstehen; worauf hören, gehorchen; εὐχῶν, erhören
 • ἐπ-ακρῑβόω
  genau, sorgfältig tun
 • ἐπ-ακρίζω
  den Gipfel erreichen, πολλῶν αἱμάτων ἐπήκρισε τλήμων Ὀρέστης, er gelangte zum Gipfel vieler Blutschuld, durch den Muttermord
 • ἐπ-άκριος
  auf den Berghöhen wohnend, Beiname des auf den Gipfeln der Berge verehrten Zeus; auch ἡ ἐπακρία, sc. γῆ, Hochland
 • ἐπ-ακρόᾱσις
  ἡ, das Anhören, Gehorchen
 • ἔπ-ακρος
  zugespitzt
 • ἐπ-ακταῖος
  am Ufer verehrt, Poseidon's Beiname in Samos
 • ἐπ-ακτήρ
  ῆρος, ὁ, Jäger; Fischer
 • ἐπ-ακτικός
  ή, όν, anreizend; λόγοι, verführerisch, doch auch induktorisch
 • ἐπ-άκτιος
  am, auf dem Ufer; Beiname des am Ufer verehrten Apollo
 • ἐπ-ακτός
  herbeigeführt, -geholt; dah. a) fremd, ausländisch; ἀνήρ, der fremde Mann, ein Ehebrecher. b) freiwillig herbeigeführt, zugezogen; ὄμβρος, der zusammengetriebene, heftige; ὅρκος, ein zugeschobener Eid; ἡμέραι ἐπακτοί, Schalttage
 • ἐπ-ακτρίς
  ίδος, ἡ, u. ἐπ-άκτρια
  ἡ, ein Küstenfahrzeug der Fischer u. Seeräuber
 • ἐπ-ακτρο-κέλης
  ητος, ὁ, ein schnellsegelndes Seeräuberschiff
 • ἐπαλαζονεύομαι
  dazu, dabei prahlen
 • ἐπ-αλαλάζω
  dabei das Schlachtgeschrei erheben
 • ἐπ-αλάομαι
  auf Irrfahrten hingelangen; Αἰγυπτίους, zu den Ägyptern; πόλλ' ἐπαληϑείς, weit umhergeirrt
 • ἐπ-αλαστέω
  unwillig sein darüber
 • ἐπ-αλγέω
  Schmerz empfinden, über etwas
 • ἐπ-αλγής
  ές, schmerzhaft
 • ἐπ-αλγύνω
  Schmerz worüber verursachen
 • ἐπ-άλειμμα
  τό, das Daraufgeschmierte
 • ἐπ-αλείφω
  darauf-, zuschmieren, -streichen; bestreichen, salben. Übertr., anreizen (von Reizsalbe), aufhetzen; ausrüsten
 • ἐπ-άλειψις
  ἡ, das Anstreichen
 • ἐπ-αλέξησις
  ἡ, Hilfe
 • ἐπ-αλέξω
  abwehren; τινί, beistehen, helfen; μήποτ' ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, den Unglückstag abwehren; κακῇ ἐπαλαλκέμεν ἄτῃ, gegen das Unheil beistehen, das Unheil abwehren
 • ἐπ-αλετρεύω
  darauf zermahlen, μύλης, auf der Mühle
 • ἐπ-αληθεύω u. ἐπ-αληθίζω
  als wahr bestätigen, bewahrheiten
 • ἐπ-ᾱλής
  ές, erwärmt oder erwärmend; dicht gedrängt, voll
 • ἐπ-αλθέω
  heilen
 • ἐπ-αλθής
  ές, heilend; geheilt
 • ἐπ-αλινδέομαι
  darauf gewälzt werden, ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπ ηλίνδητ' ἀνέμοισι, d. i. sie waren zugeweht
 • ἐπ-αλίνδομαι
  μεσάτῳ ἐπαλίνδεται ὁλκῷ, sich darauf wälzen
 • ἐπ-αλκής
  ές, stärkend
 • ἐπ-αλλαγή
  ἡ, Verbindung
 • ἐπ-άλλαξις
  ἡ, Wechsel, Tausch, Verkehr; Übergang aus einer Klasse in die andere; die Verschränkung, Durchkreuzung
 • ἐπ-αλλάσσω
  1) vertauschen, eins für das andere setzen, verändern; πολέμοιο πεῖραρ ἐπαλλάξαντες das Kriegstau bald hier, bald dorthin ziehen, mit abwechselndem Glücke kämpfen; συνάψαι, den Kampf anbinden; ἅλματα, durchkreuzen lassen; ἐπαλλάττειν τοὺς ὀδόντας, ineinandergreifende Zähne haben; ποὺς ἐπαλλαχϑεὶς ποδί, Fuß an Fuß, wie dabei steht ἀνὴρ δ' ἐπ' ἀνδρὶ στάς; ἐπηλλαγμέναις δι' ἀλλήλων ταῖς χερσί, mit über einander gekreuzten Armen; ἐπηλλαγμένα ἴχνια, sich kreuzende Fährten; μή πη ὁ λόγος ἐπαλλαχϑῇ, daß das Wort nicht verdreht werde; ποιεῖ τοὺς λόγους ἐπαλλάττειν, macht sie zweideutig. 2) intrans., von einem zum andern übergehen, hinüberspielen; τῷ γένει τῶν ἰχϑύων, in das Fischgeschlecht; ἐπ. πρὸς τὴν βασιλείαν, grenzt daran, geht leicht darin über; ὀδόντες ἐπαλλάσσοντες, die wechselsweis in einander eingreifen
 • ἐπ-αλληλία
  ἡ, unmittelbare Aufeinanderfolge, bes. Häufung derselben Buchstaben, Silben und Wörter
 • ἐπ-άλληλος
  einer auf den andern, dicht auf einander, dicht gedrängt; βοή, anhaltendes Geschrei; μόρον κοινὸν κατειργάσαντ' ἐπαλλήλοιν χεροῖν, wechselseitig morden
 • ἐπ-αλλό-καρπος
  die Frucht an eine andere Pflanze anlehnend
 • ἐπ-αλλό-καυλος
  den Stengel, den Stiel an eine andere Pflanze anlehnend
 • ἔπ-αλξις
  ἡ, die Schutzwehr (ἐπαλέξω), bes. Brustwehr, Zinnen auf den Mauern, hinter denen sich die Bürger verteidigen. Übertr., Schutz, Beistand; ein Gerichtshof in Athen
 • ἐπ-αλξίτης
  ὁ, λίϑος, Stein der Mauerzinne
 • ἔπ-αλπνος
  angenehm
 • ἐπ-αλφιτίζω
  den Wein mit Gerstengraupen anmachen
 • ἐπ-αλώστης
  ὁ, der beim Austreten des Getreides durch Ochsen die Ähren wendet und den Tieren unter die Füße schiebt
 • ἐπ-αμαξεύω
  mit Wagen befahren
 • ἐπ-αμάομαι
  darauf-, zusammenhäufen; εὐνὴν ἐπαμήσατο, ein Streulager; γῆν, Erde aufschütten, z. B. zum Grabhügel
 • ἐπ-αμαυρόω
  dazu verfinstern
 • ἐπ-αμ-βατήρ
  ῆρος, ὁ, der Hinaufsteigende, Daraufsitzende
 • ἐπ-αμείβω
  verwechseln, vertauschen; wechselsweis hin- und hergehen, νίκη ἐπαμείβεται ἄνδρας, wechselt zwischen den Männern
 • ἐπ-α-μεριμνέω
  sich bei etwas beruhigen
 • ἐπ-α-μηχανέω
  über etwas ratlos sein
 • ἐπ-αμοιβαδίς
  wechselsweise, ἃς ἄρα πυκνοὶ ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπ., so waren sie in einander gewachsen
 • ἐπ-αμοίβιος
  Tauschhandel
 • ἐπ-αμοιβός
  abwechselnd, wechselsweis
 • ἐπ-αμπ-έχω
  darüber, dazu anziehen, umhüllen
 • ἐπ-αμύνω
  helfen, beistehen
 • ἐπ-αμφιάζω
  dazu umwerfen, anziehen
 • ἐπ-αμφι-έννῡμι u. ἐπ-αμφίσκω
  dazu, darüber anziehen
 • ἐπ-αμφοτεριζόντως
  zweideutig
 • ἐπ-αμφοτερίζω
  sich auf beide Seiten hinneigen, a) in der Mitte stehen zwischen zwei Dingen, auch zwischen mehreren. b) schwanken, zweifelhaft sein; es bald mit der einen, bald mit der andern Partei halten; neutral sein; zweideutig sein
 • ἐπ-αμφοτερισμός
  ὁ, das sich auf beide Seiten Neigen, Zweideutigkeit
 • ἐπ-αμφοτεριστής
  ὁ, der Unentschiedene, Zweideutige
 • ἐπ-αμφότερος
  zweideutig, doppelsinnig
 • ἑπάμων
  ονος, ὁ, der Folgende, Diener
 • ἐπάν
  nachdem, sobald; in indirekter Rede, ὑπέσχετο δώσειν -, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, wenn sie nach B. gekommen sein würden; teils bei wiederholten Handlungen, teils in indirekter Rede
 • ἐπ-ανα-βαθμός
  ὁ, die Stufe, zum Hinaufsteigen
 • ἐπ-ανα-βαίνω
  hinaufsteigen, z. B. aufs Pferd, αὐτῶν ἐπαναβεβηκό των, nachdem sie aufgesessen waren; vom Meere aus, landeinwärts; die Mauern ersteigen; εἰς τὰς τῶν ταξιάρχων χώρας, zum Tariarchen befördert werden; von Sternen; τὸ ἐπαναβεβηκός das Darüberstehende, wozu man weiter hinausgeht, adv. math., das Generelle. Von Tieren: bespringen
 • ἐπ-ανα-βάλλω
  dazu erheben. Gew., um sich werfen, ϑαἰμάτια ἐπαναβάλεσϑε, zieht sie drüber an; - aufschieben
 • ἐπ-ανά-βασις
  ἡ, das Hinaufsteigen, Besteigen
 • ἐπ-ανα-βιβάζω
  hinaufsteigen lassen
 • ἐπ-ανα-βιόω
  wieder aufleben
 • ἐπ-ανα-βλαστάνω
  darauf keimen
 • ἐπ-ανα-βληδόν
  1) darüber umgeworfen. 2) mit einem Vorspiele
 • ἐπ-ανα-βοάω
  dazu ausrufen
 • ἐπ-ανα-γιγνώσκω
  dazu vorlesen
 • ἐπ-αναγκάζω
  dazu nötigen
 • ἐπ-ανάγκασμα
  τό, das Zwingende
 • ἐπ-αναγκαστής
  ὁ, der zu etwas Zwingende
 • ἐπ-άναγκες
  adv., notwendigerweise, κομῶντες, sie sind durch Herkommen gezwungen, langes Haar zu tragen; ἐπάναγκές ἐστι, es ist notwendig
 • ἐπ-αν-αγορεύω
  laut verkündigen
 • ἐπ-αν-άγω
  1) herausführen; πρὸς τὸ φῶς , an das Licht; τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς, die Flotte vom Lande aufs hohe Meer führen; pass., ἐκεῖϑεν ἐπανήχϑησαν ἐς τὴν Χίον, sie fuhren hinauf; verschlagen werden, von ungefähr wohin geraten; τὰ ἀδικήματα εἰς τὰ δικαστήρια, sie vor das Gericht bringen; τὰ ψηφίσματα πάλιν ἐπαναγέσϑω ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, sollen wieder vor die Archonten gebracht werden; übertr., τὰ ὀνείδεα φιλέει ἐπανάγειν τὸν ϑυμόν, den Mut zu erregen. 2) zurückführen; ἐμαυτὸν ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν, ich erholte mich oder zog mich zurück. Bei den Ärzten vom Einbringen, Einrenken der Glieder. 3) intrans., sich zurückziehen; zurückkehren
 • ἐπ-αν-αγωγή
  ἡ, das Herauf-, Hervorführen; das Auslaufen mit den Schiffen
 • ἐπ-αν-αγωγός
  zurückführend
 • ἐπ-ανα-δίδωμι
  nach u. nach zunehmen
 • ἐπ-ανα-διπλάζω
  noch dazu verdoppeln, noch einmal fragen
 • ἐπ-ανα-διπλασιασμός
  ὁ, Verdoppelung
 • ἐπ-ανα-δίπλωμα
  τό, das Doppelte
 • ἐπ-ανα-δίπλωσις
  ἡ, Verdoppelung. Bei den Rhetoren = die Figur der Wiederholung desselben Wortes
 • ἑπ-ανα-ζεύγνῡμι
  wieder zusammenpacken u. aufbrechen, zurückkehren
 • ἐπ-ανα-ζώννῡμι
  aufgürten
 • ἐπ-ανα-θαῤῥέω
  dabei ermutigen
 • ἐπ-ανα-θεάομαι
  (dabei in der Höhe oder noch einmal) betrachten
 • ἐπ-ανα-θέω
  dagegen einen Angriff machen
 • ἐπ-αν-αθροίζω
  dagegen versammeln
 • ἐπ-ανα-θρώσκω
  dabei aufspringen
 • ἐπ-αν-αίρεσις
  ἡ, das aus dem Wege Schaffen, Töten; Zerstörung
 • ἐπ-αν-αιρέω
  aus dem Wege schaffen, töten. Gew., auf sich nehmen, davontragen, erlangen; λατρείαν, sich dem Dienste unterziehen; aus dem Wege räumen, töten; eine Stadt einnehmen; νόμον, zurücknehmen
 • ἐπ-αν-αίρω
  in die Höhe, aufheben; ἐπανήρατο τὴν βακτηρίαν τινί, seinen Stab gegen einen; sich erheben, Ggstz καϑίζεσϑαι
 • ἐπ-ανα-καινίζω
  erneuern, wiederherstellen
 • ἐπ-ανα-καλέω
  zurückrufen
 • ἐπ-ανα-κάμπτω
  zurückbiegen, -kehren
 • ἐπ-ανάκαμψις
  ἡ, das Zurückkehren
 • ἐπ-ανά-κειμαι
  darauf gesetzt sein als Strafe
 • ἐπ-ανα-κεφαλαιόομαι
  rekapitulieren
 • ἐπ-ανα-κλαγγάνω
  dabei aufbellen
 • ἐπ-ανά-κλησις
  ἡ, das Zurückrufen
 • ἐπ-ανα-κλίνω
  zurück- u. daranlehnen, niederlegen lassen
 • ἐπ-ανά-κλισις
  ἡ, das Zurücklehnen
 • ἐπ-ανα-κοινόω
  mitteilen, um darüber zu ratschlagen
 • ἐπ-ανα-κομίζω
  zurückbringen, pass., zurückkehren
 • ἐπ-ανα-κράζω
  dabei aufschreien, ἐπ-ανακραγέτω, vom Jäger, der den Hunden zuruft
 • ἐπ-ανα-κρεμάννῡμι
  dabei, daran aufhängen. Pass. davon abhängig sein
 • ἐπ-ανά-κρουσις ἡ
  das Zurückstoßen
 • ἐπ-ανα-κρούω
  zurückstoßen; zurückkehren
 • ἐπ-ανα-κτάομαι
  wieder dazu erwerben
 • ἐπ-ανα-κυκλέω
  im Kreise zurückführen, wiederholen; sich im Kreise herumdrehen
 • ἐπ-ανα-κύκλησις
  ἡ, das Zurückkehren im Kreise
 • ἐπ-ανα-κύπτω
  sich in die Höhe richten; entgegenstehen
 • ἐπ-ανα-λαμβάνω
  wieder aufnehmen, wiederholen; καὶ ἐπανορϑώσασϑαι, verbessern; ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευε, er befahl wiederholentlich
 • ἐπ-ανα-λέγω
  wiedersagen, wiederholen
 • ἐπ-αν-αλείφω
  darauf bestreichen
 • ἐπ-ανα-ληπτικός
  ή, όν, wiederholend
 • ἐπ-ανά-ληψις
  ἡ, die Wiederholung, bes. als rhetorische Figur
 • ἐπ-αν-αλίσκω
  noch dazu verwenden
 • ἐπ-ανα-λύω
  wieder zurückkehren
 • ἐπ-ανα-μένω
  1) noch länger warten. 2) dabei erwarten; bevorstehen
 • ἐπ-ανα-μιμνήσκω
  wieder erinnern
 • ἐπ-ανά-μνησις
  ἡ, Wiedererinnerung
 • ἐπ-ανα-νεόομαι
  wieder erneuen, wiederholen
 • ἐπ-ανα-νέωσις
  ἡ, Wiedererneuerung
 • ἐπ-ανα-παύομαι
  auf etwas ausruhen, ruhen
 • ἐπ-ανα-πειράομαι
  wieder versuchen
 • ἐπ-ανα-πέμπω
  wieder zurückschicken
 • ἐπ-ανα-πέτομαι
  dazu hinausfliegen
 • ἐπ-ανα-πήγνῡμι
  daran u. darauf befestigen
 • ἐπ-ανα-πηδάω
  dabei in die Höhe springen
 • ἐπ-ανα-πίπτω
  darauf fallen, sich darauf legen
 • ἐπ-ανα-πλάττω
  wieder bilden
 • ἐπ-ανα-πλέω
  aufs hohe Meer fahren; ἐπί τινα, gegen j-n aussegeln; δεῦρο, zurücksegeln. Übertr., ὥστε ἐπαναπλώειν ὑμῖν ἔπεα κακά, böse Reden schwimmen euch auf den Lippen oder strömen über
 • ἐπ-ανα-πληρόω
  anfüllen, ergänzen
 • ἐπ-ανα-πνέω
  wieder aufatmen
 • ἐπ-ανα-ποδίζω
  zurückrufen u. genau untersuchen
 • ἐπ-ανα-πόλησις
  ἡ, die Wiederholung
 • ἐπ-αναῤ-ῥήγνῡμι
  wieder aufreißen
 • ἐπ-αναῤ-ῥιπτέω
  in die Höhe werfen; intrans., in die Höhe springen
 • ἐπ-ανά-ρυμα od. ἐπανάῤῥυμα
  τό, ein Opfer im Areopag
 • ἐπ-ανά-σεισις
  ἡ, das Aufheben u. Schütteln gegen j-n
 • ἐπ-ανα-σείω
  herausschütteln; drohend aufheben u. gegen j-n schütteln, τὴν δημαρχικὴν ἐξουσίαν, mit der tribunicischen Gewalt drohen
 • ἐπ-ανα-σκέπτομαι
  wieder betrachten, untersuchen
 • ἐπ-ανα-σπείρω
  noch dazu aussäen
 • ἐπ-ανα-σπορά
  ἡ, die Nachsaat
 • ἐπ-ανά-στασις
  ἡ, 1) der Aufstand, Aufruhr gegen j-n; Umsturz, Zerstörung. 2) das Wiederaufstehen; Hervorbrechen; Erhebung, Erhabenheit
 • ἐπ-ανα-στέλλω
  zurückschlagen u. in die Höhe heben; verhindern
 • ἐπ-ανά-στημα
  τό, Erhabenheit, Geschwulst
 • ἐπ-ανα-στέφω
  sich wieder entgegenwenden; eine Gegenwendung machen; umkehren
 • ἐπ-ανα-στροφή
  ἡ, eine Figur, welche ein Satzglied mit dem Worte anfängt, mit dem das vorangehende schließt
 • ἐπ-ανα-σωστικός
  ή, όν, rettend
 • ἐπ-ανά-τασις
  ἡ, das Emporstrecken, -heben; Drohung
 • ἐπ-ανα-τείνω
  emporstrecken, ausstrecken; τὰ ἐπανατεινόμενα κέρατα, die ausgedehnten Flügel des Heeres; übertr., ἐπανέτεινε μείζονας ἐλπίδας, hielt ihm Hoffnungen vor; emporhalten, βάκτρον τινί, den Stock gegen einen u. ihm drohen; widerstehen. Im Reden weit ausholen
 • ἐπ-ανα-τέλλω
  auf-, hervorgehen lassen, erheben. Gew. intr., sich erheben, aufgehen; ἐπαντέλλων χρόνος, von der Zukunft; εὐνῆς ἐπαντείλασα, sich erhebend vom Lager
 • ἐπ-ανα-τέμνω
  noch einmal aufschneiden
 • ἐπ-ανα-τίθημι
  (noch dazu) auflegen; beilegen
 • ἐπ-ανα-τολή
  ἡ, das Aufgehen eines Sterns
 • ἐπ-ανα-τρέπω
  umkehren
 • ἐπ-ανα-τρέφω
  durch Nahrung wieder zu Kräften bringen
 • ἐπ-ανα-τρέχω
  zurückkehren
 • ἐπ-ανα-τρυγάω
  Nachlese halten
 • ἐπ-ανα-φέρω
  zurückführen, beziehen auf, referre; ές τὸν Δί', die Schuld auf Zeus schieben; οὐδ' εἰς μίαν οὔτε δεινότητα, οὔτε ἀλαζονείαν ἐπανοίσω, ich will nicht meine Gewandtheit als Grund anführen, es mir nicht so auslegen; τὸν ἀριϑμὸν τῶν χρημάτων εἴς τινα ἐπ., auf j-n schieben; zur Entscheidung zurück berichten; in Rechnung bringen. Intr., zurückkehren; sich erholen; τὰ ἴχνη ἐπαναφερόμενα ὄζει, = ausdünstend
 • ἐπ-ανα-φορά
  ἡ, das Berichterstatten zur Entscheidung. Die rhet. Figur der Wiederholung eines Wortes am Anfange der Satzglieder
 • ἐπ-ανα-φορικός
  ή, όν, zur Epanaphora gehörig
 • ἐπ-ανα-φῡσάω
  dazu blasen
 • ἐπ-ανα-φύω
  oben anwachsen lassen, ansetzen
 • ἐπ-ανα-φωνέω
  hinterher aussprechen
 • ἐπ-ανα-χρεμπτήριος
  den Auswurf befördernd
 • ἐπ-ανα-χρέμπτομαι
  heraushusten, Schleim auswerfen
 • ἐπ-ανά-χρεμψις
  ἡ, das Aushusten, Auswerfen
 • ἐπ-ανα-χωρέω
  zurückweichen, sich zurückziehen
 • ἐπ-ανα-χώρησις
  ἡ, das Zurückweichen
 • ἔπ-ανδρος
  mannhaft, einem Manne geziemend; τὸ ἔπανδρον, männliches Wesen
 • ἐπ-ανδρόω
  bemannen
 • ἐπ-αν-εγείρω
  aufwecken, aufregen
 • ἐπ-αν-ειλέω
  aufwickeln
 • ἐπ-άν-ειμι
  zurückgehen, -kehren; vom Schalle, αὐλὸς ἐπάνεισι. Übh. von neuem etwas durchgehen, untersuchen; τοὺς λόγους, wiederholen. Hinausgehen
 • ἐπ-αν-ειπεῖν
  noch dazu verkünden, versprechen
 • ἐπ-αν-έλευσις
  ἡ, Rückkehr
 • ἐπ-αν-ελίττω
  wieder aufwickeln
 • ἐπ-αν-ελκύω
  hinanziehen
 • ἐπ-αν-εμέω
  sich wiederholt erbrechen
 • ἐπ-αν-έρομαι
  wieder befragen
 • ἐπ-αν-έρχομαι
  wieder hinauf-, hinangehen, landeinwärts ; δοκέει μοι ἐνϑεῦτεν γεωμετρίη εὑρεϑεῖσα ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπανελϑεῖν, aus Ägypten nach Griechenland hingekommen. Gew. zurückkehren; in der Rede auf etwas zurückkommen; wieder durchgehen
 • ἐπ-αν-ερωτάω
  wieder, wiederholt fragen
 • ἐπ-άν-εσις
  ἡ, das Wiedernachlassen
 • ἐπ-αν-έχω
  1) dabei, dazu in die Höhe halten, dabei einnehmen; ertragen, τὰ οἰκεῖα πάϑη τοῖς δημοσίοις, eigenes Leid noch außer dem öffentlichen ertragen. 2) Intr., ἐπὶ ταῖς παρ' ὑμῶν ἐπανέχοντες ἐλπίσιν, sich an die Hoffnung auf die von euch zu leistende Hülfe haltend; τοῖς παρ' ἡμῶν πεμπομένοις ἐπαν., sich damit begnügend; τοῖς βιβλίοις, sich daran halten, darauf legen
 • ἐπ-αν-ήκω
  wieder zurückkommen
 • ἐπ-ανθέω
  darauf blühen, aufsprossen; von allem, was sich auf der Oberfläche eines Körpers zeigt; von den Haaren; von roter Gesichtsfarbe; τοῖς οὔρεσι ἐπανϑοῦσα ἅλμη, das sich oben ansetzt. Auch übertr., ὅπερ εὐϑὺς παισὶ καὶ ϑηρίοις ἐπανϑεῖ ξύμφυτον, was sich an ihnen zeigt; τοὐπιχώριον ἐπανϑεῖ, eigtl. das Heimische (das bei uns übliche Trotzwort: was sagst du?) blüht an dir, man sieht dir's an, daß du es oft gebrauchst; einen Überfluß an etwas haben, strotzen wovon, sichtbar sein an etwas
 • ἐπ-άνθημα
  τό, die Blüte, das Vorzüglichste
 • ἐπ-άνθησις
  ἡ, das Daraufblühen
 • ἐπ-ανθίζω
  mit Blumen schmücken, bunt machen, χρώμασιν ἐπηνϑισμένος, bunt gemalt; ἐλέφαντα ἐπήνϑιζον χρυσῷ, mit Gold auslegen; ἂν ὁ γραφεὺς αὐταῖς ἐρύϑημα πλεῖον ἐπανϑίσῃ, rote Farbe aufträgt; übrtr., von der Rede; πολλοῖς ἐπανϑίσαντες πόνοισι γενεάν, mit Leid u. Graus das Geschlecht umkränzt habend; κωκυτοῖς ἐπανϑίζειν παιᾶνα, mit den Wehklagen schmücken, durchflechten den Päan; πολύμναστον ἐπηνϑίσω αἷμ' ἄνιπτον, du ließest aufblühen die Blutschuld, beflecktest dich mit Blut
 • ἐπ-άνθισμα
  τό, das wie die Blüte sich obenauf Befindende
 • <<< list operone >>>