120 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἐνίσπω
  ansagen, erzählen, berichten
 • ἐνίσσω
  anfahren, schelten; auch von tätlichen Mißhandlungen, ἔπεσίν τε κακοῐσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν, mit Schmähreden u. Würfen fuhren wir auf ihn los; dah. ἐνισσόμενος, gemißhandelt
 • ἐν-ίστημι
  a) hinein, dabei, darauf stellen, setzen. Übertr., τὸν νοῠν, τὴν διάνοιαν, den Verstand, die Gedanken worauf richten; act., ἄγαλμα ἐνστήσασϑαι, darin aufstellen; δόμοισιν ἄκοιτιν, hineinbringen. Dah. einrichten, anstellen, unternehmen; öfter δίκην, κρίσιν, einen Prozess anstellen. Auch praes. u. impf., ἐνίστατο τὴν περὶ Ἀκροκόρινϑον πρᾶξιν, er begann die Unternehmung gegen Akr.,; πορϑεῖν ἐνίστατο τὰς πόλεις, er legte es darauf an, die Städte zu zerstören; fut., τίνα τὴν τοῠ βίου όδὸν ἐνστήσονται, welchen Weg werden sie einschlagen. Ähnl. ὀργὴν καὶ μῖσος ἐνεστ ήσαντο πρός τινα, Zorn u. Haß gegen j-n beweisen. Gew. b) darinstehen; πύλαι ἐνεστᾶσι ἑκατόν, stehen, d. i. sind darin; ὕδωρ ἐνεστηκός, darin stehen gebliebenes Wasser. Bes. ἐνίστασϑαι εἰς τὴν ἀρχήν, die Regierung antreten; ἔτι μιᾶς ἐνεστώσης δίκης, da noch ein Prozess anhängig gemacht ist, schwebt; τὰ ἐνεστηκότα πράγματα, der gegenwärtige Stand der Dinge; πόλεμος ἐνεστώς, der gegenwärtige Krieg; ἤδη τῆς πολιορκίας δεύτερον ἔτος ἐνεστηκυίας, da die Belagerung schon das zweite Jahr dauerte; τραυμάτων ἐνεστώτων, die da sind; ἐνισταμένου ϑέρους, mit Beginn des Sommers; bei den Gramm. ὁ ἐνεστὼς χρόνος, das Präsens. c) sich entgegenstellen, bevorstehen, drohen; sich widersetzen, Widerstand leisten; τινὶ πρός τι, j-m in Bezug auf etwas. Bes. bei den Rhetorikern u. in der Gerichtssprache: gegen etwas protestieren, Instanz machen. Bei den Römern das Intercedieren der Volkstribunen; τινί, j-n bedrängen, verfolgen; auch wie instare = antreiben; von Flüssigkeiten: gerinnen, fest werden
 • ἔν-ισχνος
  etwas mager, schlank
 • ἐν-ισχυρίζομαι
  seine Stärke, sein Vertrauen auf etwas setzen
 • ἐν-ίσχῡσις
  ἡ, das darin Erstarken, Starksein
 • ἐν-ισχύω
  1) worin erstarken, stark sein; ἐνίσχυσεν ὡς, es ward herrschende Meinung, daß. 2) darin befestigen, stärken
 • ἐν-ίσχω
  festhalten; pass., stecken bleiben; von der Rede
 • ἐν-λαξεύω
  in Stein aushauen
 • ἐν-ναέτειρα
  ἡ, die Einwohnerin
 • ἐν-ναετήρ
  ῆρος, ὁ, der Einwohner
 • ἐννα-ετηρίς
  ίδος, ἡ, Zeitraum von neun Jahren
 • ἐννα-ετής
  ές, u. ἐννα-έτηρος
  neunjährig; ἐννά ετες, adv., neun Jahre lang
 • ἐν-ναέτης
  ὁ, der Einwohner; δονάκων ἐνν. heißt der Eber
 • ἐννα-ετία
  ἡ, Zeitraum von neun Jahren
 • ἐν-ναέτις
  ιδος, ἡ, die Einwohnerin
 • ἐννα-έτις
  ιδος, ἡ, neunjährig
 • ἔν-ναιον
  τό, ein Ort zum Darinwohnen
 • ἐν-ναίω
  darin wohnen; ὅσοισί τ' εἰςήκουσας ἐνναίοντά με (κακοῖς), sich darin befinden; c. acc., bewohnen; ἐννάσϑη, er ließ sich nieder
 • ἐννάκις
  neunmal
 • ἐννακις-χίλιοι
  neuntausend
 • ἐν-νάσσω
  hineinstopfen
 • ἐν-ναυ-ᾱγέω
  darin Schiffbruch leiden
 • ἐν-ναυ-μαχέω
  darin eine Seeschlacht liefern
 • ἐν-ναυ-πηγέω
  darin Schiffe bauen
 • ἐννέα
  οἱ, αἱ, τά, neun
 • ἐννεά-βιβλος
  ἡ, ein Werk von neun Büchern
 • ἐννεά-βοιος
  neun Stiere wert
 • ἐννεα-γήρως
  neun Menschenalter lebend, sehr alt
 • ἐννεά-δεσμος
  mit neun Bändern, Gelenken
 • ἐννεαδικός
  zur Zahl neun gehörig
 • ἐν-νεάζω
  seine Jugend zubringen in; ῥόδον ἦρι ἐννεάσαν, im Frühling blühend
 • ἐννεα-καί-δεκα
  neunzehn
 • ἐννεα-και-δεκα-ετηρίς
  ίδος, ἡ, Zeit von neunzehn Jahren
 • ἐννεα-και-δεκα-έτης
  ὁ, neunzehnjährig
 • ἐννεα-και-δεκά-μηνος
  neunzehn Monate alt
 • ἐννεα-και-δεκα-πλασίων
  ονος, neunzehnfach
 • ἐννεα-και-δεκαταῖος
  am neunzehnten Tage
 • ἐννεα-και-δέκατος
  der neunzehnte
 • ἐννεα-και-δεκ-έτης
  ες, neunzehnjährig
 • ἐννεα-και-εικοσι-και-εκτακοσιο-πλασιάκις
  siebenhundertneunundzwanzigmal
 • ἐννεά-κεντρος
  mit neun Stacheln
 • ἐννεα-κέφαλος
  mit neun Köpfen
 • ἐννεά-κλῑνος
  mit neun Tischlagern
 • ἐννεά-κρουνος
  mit neun Quellen; ἡ ἐνν., ein Springbrunnen in Athen mit neun Sprudelröhren, der auch καλλιῤῥόη heißt
 • ἐννεά-κυκλος
  in neun Kreisen
 • ἐννεά-λινος
  ἄρκυς, neunfädig
 • ἐννεά-μηνος u. ἐννεα-μηνιαῖος
  neunmonatlich
 • ἐννεά-μυκλος
  neunjährig
 • ἐννε-άνειρα
  neun Menschenalter lebend
 • ἐννεά-νυχες
  adv., neun Nächte lang
 • ἐννεά-πηχυς
  neun Ellen lang
 • ἐννεα-πλάσιος
  neunfach
 • ἐννεά-πολις
  mit neun Städten
 • ἐννεά-πους
  οδος, neunfüßig
 • ἐννεά-πυλος
  neuntorig
 • ἐννε-άρμενος
  mit neun Segeln
 • ἐννεάς
  άδος, ἡ, die Zahl Neun, eine Anzahl von neun
 • ἐννεά-στεγος
  von neun Stockwerken
 • ἐννεα-σύλ-λαβος
  neunsilbig
 • ἐννεά-φθογγος
  neuntönig, -stimmig
 • ἐννεά-φυλλος
  neunblättrig
 • ἐννεά-φωνος
  neunstimmig
 • ἐννεά-χειλος
  mit neun Lippen
 • ἐννεά-χῑλοι
  αι, α, neuntausend
 • ἐννεά-χορδος
  neunsaitig
 • ἐννεά-χωρος
  mit neun Räumen
 • ἐννεά-ψῡχος
  mit neunfachem Leben
 • ἐν-νεάομαι
  die Jugend verleben
 • ἐν-νεκρόομαι
  pass., darin getötet werden, sterben
 • ἐν-νέμω u. ἐν-νεμέθομαι
  darin weiden, leben
 • ἐννε-όργυιος
  neun Klafter lang
 • ἐν-νεοσσεύω
  darauf nisten, brüten. Übertr., hegen, pflegen
 • ἐννεσίη
  ἡ, die Eingebung, der Rat, Befehl; κείνης ἐννεσίῃσιν, auf ihr Geheiß; Geist
 • ἐν-νευρό-καυλος
  mit sehnigem, faserigem Stengel
 • ἐν-νεύω
  zuwinken
 • ἐννέ-ωρος
  neunjährig; ἐνν. βασίλευε, er herrschte neun Jahre lang
 • ἐνν-ῆμαρ
  adv., neun Tage lang
 • ἐνν-ήρης
  ναῠς, ein Schiff mit neun Ruderbänken
 • ἐν-νήχομαι
  darin schwimmen
 • ἐν-νοέω
  im Sinne haben, gedenken, erwägen; vorhaben; οὐκ ἐννοῶ νῦν γε οὕτως, ich erinnere mich; τὸ γιγνόμενον οὐκ ἐννοεῖς ὅτι, du erwägst nicht, daß; ἐννόει, überlege; mit folgdm μή, besorgen. Aussinnen, ausdenken; einsehen, verstehen; ἐννοήσας γένος ἐπιεικὲς ἀϑλίως διατιϑέμενον, daß es in unglücklicher Lage wäre; ἐνενόησεν αὐτῶν, ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους, er bemerkte an ihnen, daß; ἐννενόηκα σοῠ λέγοντος ὅτι, ich hörte dich sagen. Von Wörtern: bedeuten
 • ἐν-νόημα
  τό, der Gedanke, die Betrachtung
 • ἐν-νοηματικός
  ή, όν, gedankenreich
 • ἐν-νόησις
  ἡ, das Nachdenken, Betrachten
 • ἐν-νοητικός
  ή, όν, nachdenkend
 • ἔν-νοια
  ἡ, der Gedanke, die Vorstellung, der Begriff; die Bedeutung; das Nachdenken, die Erwägung; λαβεῖν τινος, woran denken; sich eine Vorstellung machen, vermuten; εἰς ἔννοιαν ἔρχεσϑαί τινος, erkennen; Ansicht, Meinung; τοιαύτην ἔννοιαν ἐμποιεῖν τινι, eine Gesinnung einflößen
 • ἐν-νόμιος
  zur Weide gehörig; τὸ ἐννόμιον, das Weidegeld
 • ἐν-νομο-λέσχης
  ὁ, von Gesetzen schwatzend
 • ἔν-νομος
  1) (νέμομαι) der darin Wohnende, γᾶς, Einwohner. 2) (νόμος) gesetzlich, rechtmäßig, durch das Gesetz bestimmt; οὔτ' ἔννομ' εἶπας, Gerechtes; ἔννομα πείσονται, die gerechte Strafe; Ggstz von παράνομος; ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, um das Gerechteste. Von Personen: gerecht, rechtschaffen, im Ggstz von κακοί. Vom Gesange: übereinstimmend, harmonisch
 • ἔν-νοος
  ουν, nachdenkend, einsichtsvoll, verständig, Ggstz von νήπιος; γίγνομαι, zu Verstande kommen; ἔννους γίγνομαι, ὅτι, ich erwäge, sehe ein, daß
 • ἐννοσί-γαιος
  ὁ, u. ἐννοσί-δᾱς
  ὁ, der Erderschütterer, Poseidon, weil man ihn als den Urheber der Erdbeben ansah. Adj., ἐχέτλη, die Erde umstürzend
 • ἐννοσί-φυλλος
  blätterschüttelnd (vom Winde)
 • ἐν-νοσσο-ποιέω
  darin ein Nest machen
 • ἐν-νότιος
  α, ον, feucht
 • ἐν-νυκτερεύω
  darin übernachten, schlafen
 • ἕννῡμι
  bekleiden, anziehen; τινά τι, einen mit etwas bekleiden, κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕσσει, er wird dir einen Mantel anziehen; pass. τί, sich etwas anziehen, anlegen, mit etwas bekleidet sein; λάϊνον ἕσσο χιτῶνα, d. i. gesteinigt werden; νέοι χλαίνας εὖ εἱμένοι, wohl bekleidet. Auch von Waffen: anlegen; auch ἀσπίδας ἑσσάμενοι, sich mit den Schilden bedeckend. Übh. sich mit etwas umhüllen, umgeben, νεφέλην ἕσσαντο, sie umhüllten sich mit einer Wolke; ἠέρα, Finsternis, dicken Nebel um sich hüllen; übertr., Ποσειδάωνος ἕσσαντ' εἰναλίου τέμενος, sie traten in den Hain; φρεσὶν εἱμένος ἀλκήν, mit Mut angetan
 • ἐν-νυστάζω
  dabei einschlafen
 • ἐν-νυχεύω
  darin übernachten, Ἔρως, ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, der du auf den zarten Wangen verweilst, thronst
 • ἐν-νύχιος
  α, ον, nächtlich, bei Nacht; νῆες ἐννύχιαι κατάγοντο, sie landeten bei Nacht; Pluto heißt ἐννυχίων ἄναξ, der finsteren Schatten
 • ἔν-νυχος
  nächtlich, bei Nacht; adv., bei Nacht, compar. ἐννυχώτερον, noch tiefer in der Nacht
 • ἔν-νωθρος
  erstarrend
 • ἐν-νωτιαῖος
  α, ον, im Rücken befindlich, μυελός, Rückenmark
 • ἔν-ογκος
  anschwellend
 • ἐν-όδιος
  im, am Wege; σφῆκες, die ihr Nest am Wege haben; ὅπλα, die man auf dem Marsche mit sich führt; τὰ ἐνόδια, sc. δίκτυα, die auf die Wege gestellt werden; πόλεις ἐνόδιαι, am Wege gelegen. Bes. von Göttern: den Weg beschützend; ἡ ἐνοδία θεός, ist Hekate, die Plat. ἐνοδίαν δαίμονα nennt; auch allein Ἐνοδία; Artemis
 • ἔν-οδμος
  duftend, frisch
 • ἐν-οιδέω
  anschwellen
 • ἐν-οιδής
  ές, geschwollen
 • ἐν-οικειόω
  zu eigen machen; sich einschleichen
 • ἐν-οικέτις
  ιδος, ἡ, Einwohnerin
 • ἐν-οικέω
  1) darin wohnen; Θήβαις, in Theben; übertr., ἐν τοῖς φυσικοῖς, sich fleißig damit beschäftigen. 2) bewohnen
 • ἐν-οικήσιμος
  bewohnbar
 • ἐν-οίκησις
  ἡ, das Bewohnen
 • ἐν-οικητήριον
  τό, Wohnort
 • ἐν-οικήτωρ
  ορος, ὁ, der Einwohner
 • ἐν-οικί
  zu Hause
 • ἐν-οικίδιος
  im Hause befindlich; σκεύη, Hausgerät; ὄρνιϑες, Hausvögel
 • ἐν-οικίζω
  hineinbringen, um darin zu wohnen, übh. einpflanzen; in die Wohnung, ins Haus aufnehmen. Pass., sich als Bewohner darin niederlassen, darin wohnen
 • ἐν-οικιο-λόγος
  den Mietzins einsammelnd
 • ἐν-οίκιος
  im Hause; ὄρνις, Hausvogel. a) Wohnung. b) Mietzins, Miete
 • ἐν-οίκισμα
  τό, die Behausung
 • ἐν-οικισμός
  ὁ, das Ansiedeln, Einziehen in eine Wohnung
 • ἐν-οικο-δομέω
  1) darin, darauf bauen; τεῖχος, sich verschanzen; στιβάδας, sich Lager bereiten. 2) verbauen, versperren
 • ἔν-οικος
  darin wohnend, Einwohner; Ggstz von ἐπήλυδες
 • ἐν-οικ-ουρέω
  im Hause, darin bleiben
 • ἔν-οινος
  mit Wein
 • ἐν-οινο-φλύω
  beim Weine schwatzen
 • ἐν-οινο-χοέω
  Wein einschenken
 • ἐν-οκλάζω
  niederknieen auf
 • ἔν-ολβος
  reich u. glücklich
 • ἐν-ολισθαίνω u. ἐν-όλμιος
  hineingleiten, einsinken
 • ἔν-ολμος
  Beiname des Apollo, auf dem Dreifuß (ὅλμος) sitzend, prophezeiend
 • ἔν-ομβρον ὕδωρ
  Regenwasser
 • ἐν-ομήρης
  ες, darin verbunden, zusammen
 • ἐν-ομῑλέω
  darin verkehren; τοῖς Πάρϑων ἤϑεσιν ἐνωμιληκώς, damit bekannt geworden
 • ἐν-ομματόω
  mit Augen versehen
 • ἐν-ομόργνῡμι
  darin abdrücken
 • ἐν-όπαι
  αἱ,  Ohrgehänge
 • ἐνοπή
  ἡ, der Ton, die Stimme des Menschen; αὐλῶν συρίγγων τ' ἐνοπή, Klang, Ton; ἰαχή τ' ἐνοπή τε, vom Sturm und Donner; ἀοιδάων, Gesang; das Geschrei, bes. Kriegs-, Schlachtruf; auch = Wehklage; Kampf; gradezu = Kampf, Schlacht
 • ἐν-οπλίζω
  ausrüsten, bewaffnen
 • ἐν-όπλιος
  in den Waffen, mit den Waffen, bes. ῥυϑμός, der Takt zum Waffentanz: Κουρήτων παίγνια, Waffentanz; οἱ ἐν. ϑεοί, Kriegsgötter
 • ἔν-οπλος
  in Waffen, gewaffnet
 • ἑνο-ποιέω
  vereinigen
 • ἑνο-ποιός
  vereinigend, zu eins machend
 • ἐν-οπτός
  darin sichtbar
 • ἐν-οπτρίζω
  im Spiegel zeigen; sich im Spiegel besehen
 • ἔν-οπτρον
  τό, der Spiegel (wo man hineinsieht)
 • ἐν-όρᾱσις
  ἡ, das Ansehen
 • ἐν-οράω
  1) in etwas sehen, bemerken an etwas; τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν τὸ ἀφύλακτον, er bemerkte an ihnen; ἐνορέω γὰρ ὑμῖν οὐκ οἵοισί τε ἐσομένοισι πολεμέειν Ξέρξῃ, ich sehe euch an, daß ihr nicht im Stande sein werdet Krieg zu führen; πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι' ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον, sc. τῷ πράγματι, ich sehe hierbei vieles; übh. bemerken, einsehen. 2) ansehen, anblicken; δριμὺ ἐνορᾶν, scharf, finster ansehen
 • ἐν-όρειος
  in den Gebirgen
 • ἐν-ορθιάζω
  erhöhen, vergrößern
 • ἐν-όριος
  innerhalb der Grenzen; ϑεοί, Landesgötter
 • ἐν-ορκέω
  zuschwören
 • ἐν-όρκιος
  λόγος, mit einem Eide bekräftigt
 • ἐν-ορκισμός
  ὁ, die Beschwörung
 • ἔν-ορκος
  im Eide, durch einen Eid gebunden; ἔνορκόν τινα ϑέσϑαι, durch einen Eid verpflichten; ὅπως Κερσοβλέπτης μὴ ἔσται ἔνορκος, μηδὲ μετέσται τῆς συμμαχίας καὶ τῆς εἰρήνης αὐτῷ, damit er nicht in dem durch einen Eid besiegelten Bündnis sei; τῷ μὴ βουλομένῳ μὴ εἶναι ἔνορκον συμμαχεῖν, sie sollten nicht verpflichtet sein. Von Sachen: durch einen Eid geheiligt, bestätigt; παρακαταϑήκην ἔνορκον εἰληφώς, unter eidlicher Zusicherung der Zurücklieferung; ἔνορκον ποιεῖσϑαι μὴ πρότερον κομήσειν, schwören; τὸ μὴ μνησικακεῖν ἔνορκον ἡμῖν καταστησάντων αὐτῶν, sie ließen uns schwören; ἔνορκον ἐποίσει τὴν ψῆφον, iuratus sententiam teret
 • ἐν-ορμάω
  hineintreiben; τὰ ἐνορμῶντα, das den Organismus Belebende. Intrans., hineinstürmen
 • ἐν-ορμέω
  darin vor Anker liegen
 • ἐν-ορμίζω
  das Schiff in den Hafen bringen; in den Hafen einlaufen
 • ἐν-όρμιον
  τό, Hafenzoll
 • ἐν-όρμισμα
  τό, Ladungsplatz, Hafen
 • ἐν-ορμίτης
  ὁ, am Hafen (am Ufer) befindlich
 • ἐν-όρνῡμι
  darin erregen, erwecken; τῇσιν γόον ἐνῶρσεν, er erregte Trauer in ihnen; αὐτοῖς φύζαν ἐνῶρσας, du erregtest Flucht, Luft zu fliehen in ihnen; pass., ἄσβεστος δ' ἄρ' ἐνῶρτο γέλως ϑεοῖσιν, entstand unter den Göttern
 • ἐν-ορούω
  anstürmen, darauf losspringen, anfallen, angreifen
 • ἐν-ορχέομαι
  darin, darauf tanzen
 • ἐν-όρχης
  ὁ,; der Bock; πλακοῠς ἐνόρχης, ein Kuchen mit Hoden; Bacchus, dessen Feste mit Tanz (ἐνορχέομαι) gefeiert werden
 • ἔν-ορχος u. ἔν-ορχις
  ιος, mit Hoden, Hoden habend, nicht verschnitten; μῆλα, Widder; von Palmbäumen
 • ἔνος od. ἕνος, η, ον
  jährig, vom vorigen Jahre her; ἔναι ἀρχαί, die Obrigkeiten vom vorigen Jahre; vom Pflanzentriebe; übh. veraltet, verjährt
 • ἔνοσις
  ἡ, die Bewegung, Erschütterung
 • ἐνοσί-χθων
  ονος, Erderschütterer, Beiname des Poseidon
 • ἑνότης
  ητος, ἡ, die Einheit; Einigkeit
 • ἔν-ουλα
  τά, das Zahnfleisch auf der innern Seite der Zähne
 • ἐν-ουλίζω
  kraus machen; pass., kraus sein
 • ἐν-ουλισμός
  ὁ, das Kräuseln
 • ἔν-ουλος
  kraus
 • ἐν-ουράνιος
  im Himmel, himmlisch
 • ἐν-ουρέω
  hineinpissen; ins Bett, einpissen; τινί, anpissen; absol., ὥσπερ ἐνεουρηκότες, als hätten wir uns bepißt
 • ἐν-ουρήθρα
  ἡ, u. ἐν-ούρηθρον
  τό, der Nachttopf
 • ἐν-ουρητής
  ὁ, der hineinpißt
 • ἔν-ουρος
  im Urin
 • ἐν-ούσιος
  1) vermögend, reich. 2) wesentlich, substantiell
 • ἐν-οφείλομαι
  als Schuld darauf haften; ἐν τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐκείνου ἐνοφειλόμενον αὑτῷ τοῠτο τὸ ἀργύριον, sein Geld stehe auf dessen Gut, laste als Schuld auf dem Vermögen
 • ἐν-οφθαλμιάζω
  von Bäumen: sich okulieren lassen
 • ἐν-οφθαλμιάω
  okulieren
 • ἐν-οφθαλμίζω
  inokulieren
 • ἐν-οφθαλμισμός
  ὁ, Inokulation
 • ἐν-οχή
  ἡ, das Gehalten-, Verbundensein, die Verbindlichkeit
 • ἐν-οχλέω
  zur Last fallen, belästigen, beunruhigen
 • ἐν-όχλησις
  ἡ, u. ἐν-όχλημα
  τό, Belästigung, Beunruhigung
 • ἔν-οχος
  darin festgehalten, unterworfen, schuldig; bes. νόμῳ, dem Gesetz unterworfen, den das Gesetz mit seiner Strafe trifft; bestimmter mit Angabe der Anklagepunkte; auch νόμοις ἔνοχον ἑαυτὸν καταστῆσαι, sich den Gesetzen unterwerfen; οὐδενὶ τούτων Is. 6, 9; τῇ γραφῇ, der Klage verfallen; αἰσχίστοις ἐπιτηδεύμασιν, der sich den schmählichsten Lebenswandel hat zu Schulden kommen lassen; auch ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις, den Strafen verfallen; ἐν τοῖς αὐτοῖς, derselben Strafe verfallen
 • ἔν-οψις
  ἡ, der Anblick, die Ansicht
 • ἑνόω
  vereinigen
 • ἐν-ράπτω
  einnähen; Διόνυσον ἐνεῤῥάψατο εἰς τὸν μηρόν, in seine Hüfte
 • ἐν-ράσσω
  hineinschlagen, -reißen
 • ἐν-ρήγνῡμι
  einreißen, einbrechen
 • ἐν-ρῑγόω
  darin frieren
 • ἔν-ριζος
  mit der Wurzel, eine Wurzel habend
 • ἐν-ριζόω
  einwurzeln
 • ἐν-ρίπτω
  darauf, hinein werfen
 • ἔν-ρυθμος u. ἐν-ρυθμικός
  ή, όν, in, nach dem Rhythmus od. Takt, taktmäßig
 • ἐν-σαλπίζω
  mit der Trompete hineinblasen
 • <<< list operone >>>