110 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἐκ-πόρθησις
  ἡ, die Verwüstung, Zerstörung
 • ἐκ-πορθήτωρ
  ορος, ὁ, Zerstörer
 • ἐκ-πορθμεύω
  zu Schiffe wegführen
 • ἐκ-πορίζω
  ausmitteln, ausfindig machen; herbeischaffen, erwerben; darreichen, gewähren; sich verschaffen; φόνον, ἄδικα, anstiften, verüben
 • ἐκ-ποτέομαι
  = ἐκπέτομαι, aus-, herabfliegen; perf, ἐκπεπότημαι ϑυμὸν ἐπ' ἀγλαΐαις, ich fliege hoch hinaus in meinem Sinne, versteige mich zu hoch; πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι, wohin versteigst du dich?
 • ἕκ-πους
  οδος, sechsfüßig
 • ἐκ-πράκτης
  ὁ, der Eintreiber
 • ἐκ-πράκτωρ
  ορος, ὁ, der Eintreiber, Einnehmer
 • ἔκ-πραξις
  ἡ, das Eintreiben
 • ἐκ-πράσσω
  1) ausmachen, vollführen; ὁ μάντις μάντιν ἐκπράξας ἐμέ, der mich zur Seherin machte; τὸν καλλίνικον ἐξεπράξατε εἰς γόον, ihr habt das Jubellied in Jammer verkehrt. Auch = töten. In Prosa gew. 2) einfordern, eintreiben (Schulden, Abgaben); τινὰ πολλὰ χρήματα, von ihm eintreiben; auch μητρῷον φόνον, den Mord rächen; eigentl. αἵματος δίκην, die Buße für den Mord eintreiben; Δωριέος φόνον πρός τινος, an j-m rächen
 • ἐκ-πρεμνίζω
  mit Stamm und Wurzel ausrotten
 • ἐκ-πρέπεια
  ἡ, Vorzüglichkeit
 • ἐκ-πρεπής
  ές, aus andern hervorstechend, ausgezeichnet; εἶδος ἐκπρεπεστάτη, an Gestalt. Auch tadelnd: über das Schickliche hinaus, übermäßig
 • ἐκ-πρέπω
  sich auszeichnen, τινί, wodurch
 • ἔκ-πρησις
  ἡ, das Anzünden, Verbrennen
 • ἐκ-πρησμός
  ὁ, das Zischen des siedenden Wassers
 • ἐκ-πρίασθαι
  abkaufen, loskaufen; κίνδυνον, die Anklage durch Bestechung abwenden; τοὺς κατηγόρους, erkaufen, bestechen
 • ἔκ-πρισις
  ἡ, das Aussägen
 • ἔκ-πρισμα
  τό, das Ausgesägte
 • ἐκ-πρίω
  aussägen, ausschneiden; bes. trepanieren
 • ἐκ-προ-θεσμέω
  einen bestimmten Termin nicht halten
 • ἐκ-πρό-θεσμος
  der einen festgesetzten Tag, einen Termin nicht hält, zu spät kommt; τοῦ ὀφλήματος, der die Schuld nicht, wo sie fällig war, zahlt; τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν, über die bestimmten sieben Tage hinaus; ἔφεσις, verspätete Appellation; τοῠ ἀγῶνος, wegen seines hohen Alters nicht mehr zum Kampfe tauglich
 • ἐκ-προ-θέω
  entlaufen
 • ἐκ-προ-θρώσκω
  heraus- u. hervorspringen
 • ἐκ-προ-ΐημι
  herauslassen, -senden
 • ἐκ-προικίζω
  ausstatten
 • ἐκ-προ-καλέομαι
  zu sich herausrufen, herauskommen lassen; ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων, aus dem Palaste; ἄστρων ἱερὸν σέλας, anrufen
 • ἐκ-προ-κρίνω
  herauswählen u. vorziehen
 • ἐκ-προ-λείπω
  herausgehen u. verlassen
 • ἐκ-προ-μολεἶν
  hervorgehen aus
 • ἐκ-προ-πίπτω
  herausfallen
 • ἐκ-προ-ῥέω
  heraus- u. hervorfließen; τινός, aus etwas
 • ἐκ-προ-τῑμάω
  vorzüglich ehren
 • ἐκ-προ-φαίνω
  vorzeigen, sehen lassen
 • ἐκ-προ-φέρω
  heraus-, ans Licht bringen
 • ἐκ-προ-φεύγω
  heraus-, entfliehen
 • ἐκ-προ-χέω
  ausgießen; übertr. ἰαχάν, ertönen lassen; πλοκάμους, ausbreiten
 • ἐκ-πτερνίζω
  vom Mastbaume, mit dem Fuße (πτέρνα) aus dem Stuhl (τράπεζα) gerissen werden
 • ἐκ-πτερύσσομαι
  mit ausgebreiteten Flügeln schlagen
 • ἐκ-πτήσσω
  herausscheuchen
 • ἐκ-πτοέω
  im pass., heftig erschrecken, sich entsetzen; auch von freudiger Überraschung
 • ἔκ-πτοιος
  erschreckt
 • ἔκ-πτυξις
  ἡ, das Entfalten, Ausbreiten
 • ἔκ-πτυσις
  ἡ, das Ausspucken
 • ἔκ-πτυσμα
  τό, das Ausgespuckte
 • ἐκ πτύω
  ausspucken, ausspeien; στόματος ἐξέπτυσεν ἅλμην, aus dem Munde; übertr., ausplaudern; auswerfen (von Fehlgeburten); vom Meere; verabscheuen
 • ἔκ-πτωμα
  τό, das ausgefallene, ausgerenkte Glied
 • ἔκ-πτωσις
  ἡ, das Herausfallen, Abfallen, bes. das Verrenken oder Ausfallen eines Gliedes; πρὸς τὸ χεῖρον, der Verfall; übh. Unglück. Verbannung
 • ἐκ-πῡέω
  zum Eitern bringen, auch intr., eitern
 • ἐκ-πύημα
  τό, vereiterte Wunde, Geschwür
 • ἐκ-πύησις
  ἡ, das Vereitern
 • ἐκ-πῡητικός
  ή, όν, zum Eitern bringend
 • ἐκ-πῡΐσκω
  pass., eitern
 • ἐκ-πυνθάνομαι
  ausfragen, ausforschen; erfahren
 • ἐκ-πῡρηνίζω
  auskernen, den Kern herausnehmen u. zwischen den Fingern wegschnellen. Übh. ausdrücken, herausquetschen
 • ἐκ-πῡρήνισις
  ἡ, das Herausquetschen und Fortschnellen; vom Blitze
 • ἐκ-πῡρήνισμα
  τό, das Herausgequetschte u. Fortgeschnellte, von Blitzen
 • ἐκ-πῡριάω
  erhitzen, entzünden
 • ἔκ-πυρος
  entzündet, brennend heiß; vom Winde
 • ἐκ-πυρόω
  ausbrennen, durch die Flamme vernichten; anbrennen, entzünden; pass., entzündet, heiß werden
 • ἐκ-πυρσεύω
  ein Feuerzeichen geben, von Leucht- oder Wachttürmen; übertr., in heftige Leidenschaft setzen
 • ἐκ-πύρωσις
  ἡ, das Ausbrennen, Vernichten durch Feuer; eine Art Tanz; übh. Entzündung, Erhitzung
 • ἔκ-πυστος
  bekannt, ruchbar; ἔκπυστον ποιεῖν τινι, bekannt machen
 • ἐκ-πῡτίζω
  ausspucken
 • ἔκ-πωμα
  τό, Becher
 • ἐκπωματο-ποιός
  ὁ, Bechermacher, Name einer Komödie des Alexis
 • ἐκ-ραβδίζω
  mit Schlägen heraustreiben
 • ἐκ-ραίνω
  ausspritzen
 • ἐκ-ρέω
  aus-, wegfließen; entfallen, sich allmählich verlieren; ἐξεῤῥύησαν οἱ τοῠ Θεμιστοκλέους λόγοι τῶν Ἑλλήνων, sie entfielen den Griechen; act., τὴν χάριν ἐξέῤῥευσας, hast ausgeströmt, verloren
 • ἔκ-ρηγμα
  τό, das Aus-, Abgebrochene, Bruchstück; auch ein ausgebrochener Ausschlag; Durchbruch eines Stromes, Schlucht, Kluft
 • ἐκ-ρήγνῡμι
  1) herausbrechen, -reißen; νευρὴν δ' ἐξέῤῥηξε (eigtl. aus dem Bogen); ὕδωρ - ὁδοῖο, hatte aus dem Wege etwas ausgerissen; νεφέλη ὄμβρον ἐκρήξει, Regen losbrechen lassen; übertr., ὀργήν, Zorn ausbrechen lassen. 2) intr., hervor-, losbrechen; οὔποτ' ἐκρήξει μάχη καϑ' ἡμᾶς, die Kämpfer uns gegenüber werden nicht durchbrechen; ἐκραγῆναι εἴς τινα, gegen einen losfahren; τέλος δὲ ἐξεῤῥάγη εἰς τὸ μέσον, endlich wurde es bekannt; von den Wunden: aufbrechen
 • ἔκ-ρηξις
  ἡ, der Durchbruch
 • ἔκ-ριζος
  entwurzelt
 • ἐκ-ριζόω
  entwurzeln; aus der Wurzel hervortreiben
 • ἐκ-ρίζωσις
  ἡ, Auswurzelung, Ausrottung
 • ἐκ-ριζωτής
  ὁ, Auswurzler, Vertilger
 • ἔκ-ριμμα
  τό, der Aus-, Wegwurf
 • ἔκ-ρῑν
  ῑνος, mit hervorstehender Nase
 • ἐκ-ρῑνέω
  ausfeilen, übertr., καρδίαν, nagen
 • ἐκ-ρῑνίζω
  auswittern, ausspüren
 • ἐκ-ρῑπίζω
  das Feuer anfachen, entflammen; übertr., wie unser »anfeuern«
 • ἐκ-ρῑπισμός
  ὁ, das Anfachen
 • ἐκ-ρίπτω u. ἐκ-ριπτέω
  herauswerfen; ἔξω με ϑαλάσσιον ἐκρίψατε, über Bord werfen; ἔπη, ausstoßen; ὑφ' ὑμῶν ἐξεῤῥίφη, von der Rednerbühne heruntergebracht
 • ἔκ-ριψις
  ἡ, das Herauswerfen
 • ἐκ-ροή
  ἡ, der Ausfluß
 • ἐκ-ροιβδέω
  ausschlürfen
 • ἐκ-ρομβέω
  heraus-, zusammenpressen
 • ἔκ-ροος
  ὁ, der Ausfluß
 • ἐκ-ροφέω
  ausschlürfen, austrinken, dem ἐκπιεῖν entsprechend
 • ἔκ-ρυθμος
  außer dem Takt, unrhythmisch; Ggstz ἔνρυϑμος
 • ἐκ-ρύομαι
  aus einer Gefahr reißen, erretten
 • ἐκ-ρυπαρόω
  schmutzig machen
 • ἐκ-ρύπτω
  ausspülen, reinigen
 • ἔκ-ρυσις
  Fehlgeburt in den ersten 7 Tagen; τριχῶν, das Ausgehen der Haare
 • ἐκ-σαγηνεύω
  mit dem Zugnetze fangen
 • ἐκ-σαλεύω u. ἐκ-σαλάσσω
  herausschütteln
 • ἐκ-σαόω
  erretten aus
 • ἐκ-σαρκίζω
  entfleischen
 • ἐκ-σαρκόω
  Fleisch herauswachsen lassen; pass., übermäßig Fleisch ansetzen
 • ἐκ-σάρκωμα
  τό, das angesetzte Fleisch
 • ἐκ-σαρόω
  ausfegen
 • ἐκ-σείω
  heraus-, abschütteln; τὴν ἐσϑῆτα, ausschütteln; ϑορύβοις τὴν ἀπολογίαν, verwerfen
 • ἐκ-σεύω
  heraustreiben, im pass., heraus-, wegeilen, -stürzen; αἰχμὴ ἐξεσύϑη, die Spitze fuhr heraus; übertr., βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος, der Schlaf schwand von den Augenlidern
 • ἐκ-σημαίνω
  bezeichnen, aussprechen
 • ἐκ-σήπω
  faulen lassen, pass. faulen
 • ἐκ-σίγησις
  ἡ, Schweigen
 • ἐκ-σῑφωνίζω
  mit dem Heber abzapfen
 • ἐκ-σιωπάω
  pass. zum Schweigen gebracht werden
 • ἐκ-σκαλεύω
  ausscharren, -kratzen
 • ἐκ-σκάπτω
  ausgraben
 • ἐκ-σκεδάννῡμι
  herausjagen u. zerstreuen
 • ἐκ-σκευάζω
  Geräte wegschaffen; ἡ γεωργία ἐξεσκευάσϑη, wurde der Gerätschaften beraubt
 • ἔκ-σκευος
  ungerüstet, unverlarvt
 • ἔκ-σκηνος
  außerhalb des Hauses; ἡλίου, nicht mehr auf der Sonne wohnend
 • ἐκ-σκορπισμός
  ὁ, das Herauswerfen, die Vertreibung
 • ἐκ-σμάω
  aus-, abwischen
 • ἐκ-σοβέω
  herausscheuchen
 • ἐκ-σπάω
  herausziehen; ἔγχεα ἐκσπασσαμένω, als sie ihre Speere herausgezogen hatten
 • ἐκ-σπένδω
  den Göttern als Trankopfer ausgießen
 • ἐκ-σπερματόομαι
  in Samen schießen
 • ἐκ-σπεύδω
  herauseilen
 • ἐκ-σπογγίζω
  mit dem Schwamm abwischen
 • ἔκ-σπονδος
  vom Frieden oder Bündnis ausgeschlossen. Gegen einen Vertrag handelnd, gegen den Vertrag
 • ἑκ-στάδιος
  von sechs Stadien
 • ἐκ-στασιάζω
  zu einem Aufstande bewegen; med., einen Aufstand machen
 • ἔκ-στασις
  ἡ, Entfernung von der Stelle, Verrückung; καὶ προςκύνησις, als eine barbarische Ehrenbezeugung, das Entfernen, Vermeiden des Anblicks; Geistesverrückung, Wahnsinn. Auch = Verzückung, Begeisterung, Staunen; tiefe Ohnmacht. Übh. Veränderung, bes. Verschlechterung, Ausartung
 • ἐκ-στατικός
  ή, όν, 1) von der Stelle bewegend; bes. den Geist verrückend oder verzückend. 2) von seiner Stelle bewegt, leicht verzückt, verrückt, außer sich
 • ἐκ-στέλλω
  ausschmücken
 • ἐκ-στέφω
  1) entkränzen, den Kranz abnehmen (von Trinkgefäßen), im Ggstze von ἐπιστέφω. 2) mit Kränzen ausschmücken; ἱκτηρίοις κλάδοισιν, mit den Zweigen der Hilfeflehenden in den Händen; ἀνέχευε καὶ ἐξέστεψε ϑάλασσαν, er goß das Meer wie einen Kranz um die Erde
 • ἔκ-στιλβος
  hervorglänzend
 • ἐκ-στίλβω
  hervorglänzen
 • ἐκ-στραγγίζω
  auspressen
 • ἐκ-στρατεία
  ἡ, der Ausmarsch, der Aufbruch mit dem Heere
 • ἐκ-στρατεύσιμος
  der ins Feld ziehen kann
 • ἐκ-στρατεύω
  ausmarschieren, mit dem Heere ausrücken; auch transit., τινά, ins Feld führen; τοὺς Λακεδαιμονίους ἐξεστρατεῦσϑαι, beendigen des Feldzugs
 • ἐκ-στρατοπεδεύω
  sein Lager draußen aufschlagen; sich draußen lagern
 • ἐκ-στρέφω
  herausdrehen, -; δένδρον βόϑρου, einen Baum aus der Grube, in die er gepflanzt ist, reißen; übertr., τρόπους, umkehren, wie ein Kleid, also gänzlich ändern; τοὺς ἱππέας, verdrehen, verderben
 • ἐκ-στροφή
  ἡ, das Herausdrehen, z. B. τῶν δακτύλων, der Finger aus den Gelenken; τοῦ λόγου, Verdrehung
 • ἐκ-σῡριγγόω
  zur Fistel machen, pass., zur Fistel werden
 • ἐκ-σῡρίζω
  auszischen, auspfeifen; vom Zischen einer Schlange
 • ἐκ-σύρω
  herausziehen
 • ἐκ-σφενδονάω u. ἐκ-σφενδονίζω
  heraus-, wegschleudern
 • ἐκ-σφρᾱγίζω
  ein Siegel abdrücken
 • ἐκ-σφράγισμα
  τό, der Abdruck, Kopie
 • ἐκ-σχίζω
  herausspalten, ποταμὸς ἐξεσχίσϑη, teeilte sich
 • ἐκ-σώζω
  herausretten (aus einem Unglück), retten; Αἰγίσϑου χερός, aus der Hand des Aeg.; εἰς φάος νεκρῶν πάρα, von den Toten erwecken u. ans Licht führen; sich retten; νῆσον, auf eine Insel; βίοτον, ein Leben
 • ἐκ-σωρεύω
  an-, aufhäufen
 • ἐκ-ταγή
  ἡ, Anordnung
 • ἐκ-τάδην
  ausgestreckt, κεῖσϑαι, von Toten; von Trunkenen u. Schlafenden
 • ἐκ-τάδιος
  α, ον, ausgestreckt, ausgedehnt, χλαῖνα, ein weiter Mantel
 • ἑκταῖος
  am sechsten Tage; μᾶζα, sechs Tage alt. Der sechste
 • ἐκ-ταλαντόω
  um sein Geld bringen
 • ἔκ-ταμα
  τό, das Ausgedehnte, die Ausdehnung
 • ἐκ-τανύω
  ausspannen, ausbreiten; hinstrecken (vom Winde: den Baum); pass., der Länge nach hingestreckt werden, hinstürzen
 • ἔκ-ταξις
  ἡ, das Herausführen des Heeres u. Aufstellung in Schlachtordnung
 • ἐκ-ταπεινόω
  demütig, kleinmütig machen
 • ἐκ-ταρακτικός
  ή, όν, beunruhigend, bes. Durchfall erregend
 • ἐκ-τάραξις
  ἡ, Beunruhigung, κοιλίης, Durchfall
 • ἐκ-ταράσσω
  sehr beunruhigen, stören, δῆμον, aufwiegeln. Häufiger im pass., gestört werden, in Schrecken geraten. Vom Magen: am Durchfall leiden
 • ἐκ-ταριχεύω
  einsalzen
 • ἔκ-τασις
  ἡ, die Ausdehnung, Ausspannung. Bei den Gramm. Verwandlung eines kurzen Vokals in einen langen, Dehnung
 • ἐκ-τάσσω
  herausführen u. ordnen, bes. das Heer aus dem Lager führen u. in Schlachtordnung stellen; sich in Schlachtordnung aufstellen
 • ἐκ-τατικός
  ή, όν, zum Dehnen, Verlängern der kurzen Vokale geneigt
 • ἐκ-ταφρεύω
  ausgraben
 • ἐκ-τείνω
  ausspannen, ausdehnen; ἀνὴρ ἐκτέταται νύχιος, liegt im Schlafe ausgestreckt; töten, niederwerfen; hineinstoßen; τὴν χεῖρα, ausstrecken; auch übertr. »wonach verlangen«, die Hand nach etwas ausstrecken. Von der Rede, λόγος ἐκταϑείς, gedehnt. Ein Heer der Länge nach aufstellen. Übertr., πᾶσαν προϑυμίην, allen Fleiß anwenden. Bei den Grammatikern: einen kurzen Vokal dehnen. Im pass., sich hinziehen, hinerstrecken (von Gegenden)
 • ἐκ-τειχίζω
  ganz u. gar mit einer Mauer, mit Bollwerken befestigen; τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται ταχύ, ist schnell vollendet
 • ἐκ-τειχισμός
  ὁ, Befestigung durch Mauern
 • ἐκ-τεκνόω
  Kinder zeugen
 • ἐκ-τελέθω
  entstammen
 • ἐκ-τελειόω
  ganz vollenden, vollständig machen
 • ἐκ-τελείωσις
  ἡ, gänzliche Vollendung
 • ἐκ-τελεόω
  vollendet werden, zu Stande kommen
 • ἐκ-τελευτάω
  ganz beendigen; κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει ματρόπολιν Θήραν γενέσϑαι, wird es zu Ende führen, bewirken; von Schicksalsbestimmung
 • ἐκ-τελέω
  ganz vollenden, vollbringen; von der Zeit; βίον εὐσεβῶν, fromm hinbringen. Ins Werk setzen, ausführen
 • ἐκ-τελής
  ές, vollendet; νεανίας, vollständig ausgewachsen; reif
 • ἐκ-τέμνω
  heraus-, ausschneiden; ἰούς, ὀϊστὸν μηροῠ, den Pfeil aus der Hüfte herausschneiden; μηρούς, beim Opfer, aus den Hüften die Knochen; πλόκαμον, abschneiden; abhauen, umhauen; ἐλπίδας, rauhen. Bes. verschneiden, entmannen; von Pferden: kastrieren; οἱ ἐκτετμημένοι, Kastraten. Auch γῆν, ein Land verwüsten, durch Umhauen der Fruchtbäume; übertr., ἐξετέμοντο αὐτοὺς φιλανϑρωπίᾳ, entwaffneten oder täuschten sie durch Freundlichkeit
 • ἐκ-τένεια
  ἡ, Ausspannung, Anstrengung der Kräfte, bes. um einem zu dienen, Dienstfertigkeit. Ausdauer. Dah. was aushält, reichlicher Vorrat
 • ἐκ-τενής
  ές, ausgespannt, bes. angespannt, tätig, diensteifrig; was aushält, reichlich, dem φειδωλός entgeggstzt. Adv. ἐκτενῶς, angespannt, heftig; dienstfertig, freundlich; reichlich
 • ἔκ-τεξις
  ἡ, das Ausgebären
 • ἐκ-τεταγμένως
  geordnet
 • ἐκ-τεταμένως
  ausgestreckt, gedehnt
 • ἑκτεύς
  ὁ, der sechste Teil des μέδιμνος, sextarius
 • ἐκ-τεύχω
  ausarbeiten, verfertigen
 • ἐκ-τεφρόω
  ganz in Asche verwandeln
 • ἐκ-τέφρωσις
  ἡ, Verbrennung zu Asche
 • ἐκ-τεχνάομαι
  auskünsteln, sinnreich erfinden
 • ἐκ-τήκω
  1) herausschmelzen; τὰ γράμματα τῆς ἐμῆς δίκης, durch ein Brennglas; τὶ τῷ σώματι, herausschwitzen lassen. Pass., herausschwitzen, herausbringen; μήποτ' ἐκτακείη, möge es nie entschwinden. 2) zerschmelzen, erweichen; übertr., δακρύοις ὀφϑαλμόν, ὄμμα, χρόα, abquälen, erschöpfen; τινὰ εἰς δάκρυα, bis zu Tränen erweichen; τὰς ὁράσεις ἐκτετηκυῖα ὑπὸ τῶν δακρύων, die sich die Augen ausgeweint; ἐκτακείς, abgehärmt
 • ἑκτη-μόριος
  den sechsten Teil betragend; οἱ ἑκτ., die den sechsten Theil des Landertrags als Zins zu entrichten haben
 • ἑκτη-μορίτης
  ὁ, der sechste Teil
 • ἔκ-τηξις
  ἡ, das Ausschmelzen, Ausfließenmachen
 • ἐκ-τιθασσεύω
  ganz zahm machen
 • ἐκ-τίθημι
  1) heraussetzen, stellen; aussetzen, ans Land setzen; ein Kind; ἐκτίϑεσϑαι λείαν εἰς Βιϑυνούς, von sich weggeben u. dorthin bringen. 2) aus-, zur Schau stellen; ἆϑλα, Preise aussetzen. Auch zum Verkauf. 3) auseinandersetzen, erzählen; übh. festsetzen, bestimmen; herausgeben, Gedichte u. Schriften
 • ἐκ-τιθηνέω
  ernähren
 • ἑκτικεύομαι
  hektisch sein
 • ἑκτικός
  1) eine Eigenschaft habend, betreffend. 2) fertig, geübt. 3) hektisch, an Brustübeln leidend
 • ἐκ-τίκτω
  (heraus) gebären
 • ἐκ-τῑλάω
  auskacken
 • ἐκ-τίλλω
  ausrupfen, Haare; ausreißen
 • ἐκ-τῑμάω
  sehr schätzen, ehren; zu hoch schätzen
 • ἐκ-τίμησις
  ἡ, die Schätzung
 • <<< list operone >>>