079 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • δαιμονο-φόρητος
  von einem Dämon getrieben
 • δαίμων
  ονος, ὁ, ἡ, Gott, Göttin; göttliches Wesen, wo man keinen bestimmten Gott nennen kann, u. doch aus Erscheinungen u. Ereignissen auf eine übermenschliche wirkende einem ϑεός zuschreibt; Verhängnis, Schicksal, bes. Unglück; πρὸς δαίμονα, gegen das Geschick; πάρος τοι δαίμονα δώσω, ich werde dir ein böses Geschick verhängen, dir den Tod geben; geradezu: Unglück; πλὴν τοῦ δαίμονος, außer dem Unglück, der Blindheit; δαιμόνων κατάστασις, Zustand des Glücks; κατὰ δαίμονα, durch Zufall, zufällig. Neben ϑεός stehend bedeutet es untergeordnete Gottheiten. Im N. T. u. K. S. böser Geist, Teufel; δαίμονες Menschenseelen aus dem goldenen Zeitalter, die zwischen Himmel u. Erde sich aufhalten, die Taten der Menschen beobachten u. sie beschirmen, ein Mittelglied zwischen Menschen u. Göttern; ἀγαϑῷ δαίμονι wurde am Ende der Mahlzeit getrunken. Seelen der Abgeschiedenen; auch im sing.: Geist, Schatten
 • δαίνῡμι
  eigtl. austeilen, zum Essen, vom Wirte; τάφον, er gab einen Leichenschmaus; τινά, einen bewirten. Abweichend = essen; sich bewirten lassen, schmausen; δαίσασϑαι ἵμερον τέκνων, genießen
 • δάϊος
  1) feindlich, vernichtend; δάϊοι, Feinde. 2) elend, unglücklich. 3) erfahren, kundig
 • δᾱϊό-φρων
  Elendes denkend, kläglich
 • δαίρω
  gerben, abprügeln
 • δαΐς
  ίδος, ἡ, 1) Feuerbrand, Kienfackel. 2) δαΐ, dativ., = Schlacht, Kampf. Für δαΐς »Fackel« steht die Ableitung von δαίω »brennen« fest; δαΐ »Schlacht« kann einen andern Ursprung haben
 • δαίς
  δαιτός
  ἡ, Gastmahl, Schmaus, Mahlzeit; sowohl die Handlung, als die Speise. Gegensatz das zu Hause Essen; ἐρικυδέα δαῖτα, μενοεικέα δαῖτα, ἐίση, δαὶς ἐίση, das gleichverteilte Mahl, bei dem alle Teilnehmer eine gleiche Menge Fleisch und Wein erhalten; δαῖτα ἐίσην = τὴν ἀγαϑήν. Das Wort δαίς bezeichnet gleicher Weise die Mahlzeiten der Götter wie die der Menschen; vom Mahle der Götter im Hause des Zeus δαιτὸς ἐσϑλῆς; von demselben δαιτὸς ἐίσης. Öfter wird das Wort von den Opfermahlzeiten der Menschen gebraucht, bei denen die Götter als Gäste und Teilnehmer gedacht werden; daher heißt das Opfermahl ϑεοῠ δαίς oder ϑεῶν δαίς.
 • δαίσιμος
  eßbar
 • δαίσιος
  ὁ, Macedonischer Monat, Mitte Mai bis Juni
 • δαΐ-σφαλτος
  πάλη, im Kampfe niederstreckend
 • δαιταλάομαι
  schmausen
 • δαιταλεύς
  ὁ, der Schmauser; vom Adler, der die Leber des Prometheus verzehrt
 • δαιταλο υργέω
  das Mahl bereiten
 • δαιταλο υργία
  ἡ, Kochkunst
 • δαίτηθεν
  vom Mahle her
 • δαῖτις
  ιδος, ἡ, Bolle am Knoblauch
 • δαιτρεία
  ἡ, Kochkunst
 • δαιτρεύω
  teilen, μερίζω; Beute; Fleisch zerlegen, in Portionen verteilen u. vorlegen; vom Zerreißen wilder Tiere; schlachten
 • δαιτρόν
  τό, das Zugeteilte, die Portion; πίνειν, sein bestimmtes Maß trinken
 • δαιτρός
  ὁ, der Zerteiler, bes. des Fleisches, Vorschneider u. Vorleger
 • δαιτροσύνη
  ἡ, das Verteilen, Vorschneiden des Fleisches bei Tische
 • δαιτυμονεύς
  ὁ, Schmauser
 • δαιτυμών
  όνος, ὁ, der Schmausende, der Tischgenosse, der Gast
 • δαιτύς
  das Mahl
 • δαΐ-φρων
  ον, Hometisches Epitheton von Personen. 1) tapfer, kriegerisch, 2) klug, verständig
 • δαίομαι
  teilen; 1) als medium, = teilen, verteilen. Auch = zerfleischen, verzehren. 2) als passivum, = geteilt werden; ἀλλά μοι ἀμφ' Ὀδυσῆι δαΐφρονι δαίεται ἦτορ, δυσμόρῳ, das Herz wird mir zerrissen
 • δαίω
  brennen, anzünden; übertr., δαῖε δ' ἐν όφϑαλμοῖς γλυκερὸν πόϑον, Verlangen aus den Augen leuchten lassen. Intransitiv = brennen, in Brand sein, in Flammen stehen, in Flammen geraten, sich entzünden. Übertr., δαίεται ὄσσε, die Augen funkeln; μάχη πόλεμός τε δέδηεν, die Schlacht ist entbrannt; μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει ότρύνουσ' ἰέναι, Διὸς ἄγγελος, vergl. das Deutsche »ein Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer«; οἰμωγὴ δὲ δέδηε, hat sich erhoben, flammt auf
 • δακέ-θῡμος
  herzbeißend, -kränkend
 • δακετόν
  τό, ein beißendes Tier
 • δακνάζομαι (δάκνω)
  sich betrüben
 • δακνηρός
  beißend, kränkend
 • δάκνω
  beißen; stechen; στόμιον, in den Zügel beißen; vom Rauche; von der Liebe; δάκνειν τὴν καρδίαν, seinen Grimm verbeißen; οὐ δάκνει σε τοῠτο, das kümmert dich nicht. Im pass. gereizt, erbittert sein, von Ärger u. Gram; vom Weine gesagt im Ggstz von ἱλαροὺς ποιεῖν
 • δακν-ώδης
  ες, beißend, reizend
 • δάκος
  τό, 1) ein durch giftigen Biß od. Stich gefährliches Tier; das hölzerne Pferd, womit Troja eingenommen wurde. 2) Biß
 • δάκρυ
  υος, τό, die Träne
 • δάκρῡμα
  τό, das Geweinte, die Thäne; der Gegenstand der Tränen
 • δακρυο-γόνος
  Ἄρης, Tränen erzeugend
 • δακρυόεις
  εσσα, εν, tränenreich: a) weinend, Tränen vergießend. b) Tränen verursachend, Weinen erregend
 • δάκρυον
  τό, 1) die Träne (vergl. lacrima, altlatein. dacruma). 2) Gegenstand des Weinens. 3) Alles tropfenweis Hervorquellende
 • δακρυο-πετής
  ές, Tränen fallen machend, erregend
 • δακρυο-ποιός
  Tränen verursachend
 • δακρυό-τῑμος
  durch Tränen geehrt
 • δακρυ-πλώω
  eigtl. in Tränen schwimmen; von Trunkenen, denen die Augen übergehen
 • δακρυῤ-ῥοέω
  in Tränen fließen, d. i. reichlich Tränen vergießen. Von Pflanzen: Saft herauströpfeln
 • δακρύῤ-ῥοος
  in Tränen fließend
 • δακρυσί-στακτος
  von Tränen triefend
 • δακρυ-χαρής
  ές, sich an Tränen freuend
 • δακρυ-χέων
  Tränen vergießend, weinend
 • δακρύω
  1) intransit., weinen, Tränen vergießen. 2) transitiv, mit Tränen benetzen; pass. = mit Tränen benetzt, bedeckt sein. 3) transitiv, beweinen, τινά oder τί
 • δακρυ-ώδης
  ες, tränenreich; tränenvoll, kläglich
 • δακτυλεύς
  ὁ, eine Art Meerfisch
 • δακτυλήθρα
  ἡ, 1) Handschuh. 2) ein Marterwerkzeug
 • δακτυλιαῖος
  einen Finger lang, dick, breit
 • δακτυλίδιον
  τό, dim. von δάκτυλος , Fingerchen, kleiner Zeh
 • δακτυλίζω
  einen Daktylus machen
 • δακτυλικός
  1) für die Finger bestimmt, ὄργανον, ein Instrument, das mit den Fingern gespielt wird; ψῆφος, der Stein am Ringe. 2) aus Daktylen bestehend
 • δακτυλιο-γλυφία
  ἡ, Kunst Siegelringe, Steine zu schneiden u. zu stechen
 • δακτυλιο-γλύφος
  ὁ, Steinschneider, Graveur
 • δακτυλιο-θήκη
  ἡ, Sammlung von Siegelringen u. geschnittenen Steinen
 • δακτύλιον
  τό, das Purgierkraut
 • δακτύλιος
  ὁ, Ring, Siegelring. Alles Ring- oder Kreisförmige. - Der After
 • δακτυλιο υργός
  ὁ, der Siegelringe macht
 • δακτυλίς
  ίδος (fem. zu δακτυλιαῖος ), eine Weintraubengattung
 • δακτυλῖτις
  ιδος, ἡ, eine Pflanze
 • δακτυλιώτης
  ὁ, der Ring-, Goldfinger.
 • δακτυλο-δεικτέω
  mit den Fingern zeigen, bezeichnen
 • δακτυλό-δεικτος
  auf den man mit Fingern zeigt, berühmt
 • δακτυλο-δόχμη
  ἡ, die Breite von vier Querfingern, = παλαιστή
 • δακτυλο-ειδής
  ές, fingerförmig
 • δακτυλο-καμψ-όδυνος
  ψῆφος, durch Fingerbeugen Schmerz verursachend (sich die Finger krumm zählen)
 • δάκτυλος
  ὁ, u. δάκτυλον
  τὁ, 1) der Finger; μέγας, der Daumen. 2) ποδός, Fußzehe. 3) das kleinste griech. Längenmaß, zwei Finger breit; übertr., von einer kurzen Zeit. 4) die Dattel. 5) der Versfuß [- ∪ ∪]; das Versmaß. 6) δάκτυλοι 'Ιδαῖοι, Priester der Cybele
 • δακτυλό-τευκτον
  μέλος, mit den Fingern hervorgebracht
 • δακτυλό-τριπτος
  ἄτρακτος, mit den Fingern abgerieben
 • δακτυλωτός
  gefingert
 • δαλερός
  brennend heiß
 • δᾱλίον
  τό, dim. von δαλός
 • δαλματική
  ἡ, Meßgewand des Priesters
 • δᾱλός
  ὁ (δαίω), Feuerbrand, Fackel; ein erloschener Feuerbrand; ein abgelebter, gleichsam ausgebrannter Alter; die Fackel als Feuerzeichen
 • δαμαῖος
  ὁ, der Bändiger, Poseidon
 • δαμαλή-βοτος
  ἄκρη, von jungen Rindern beweidet
 • δαμάλης
  ὁ, 1) der Überwältiger, Bezwinger. 2) ein junger Stier
 • δαμαλη-φάγος
  junge Rinder fressend
 • δάμαλις
  εως, ἡ, 1) Kalb, junge Kuh. 2) das Mädchen
 • δαμαλο-πόδια
  τά, Kalbsfüße
 • δάμαλος
  ὁ, das Kalb
 • δάμαρ
  αρτος, ἡ, die Gattin, Ehefrau
 • δαμασί-μβροτος
  Sterbliche bezwingend, tötend
 • δαμάσ-ιππος
  Pferde bändigend
 • δάμασις
  ἡ, die Bändigung
 • δαμασί-φρων
  χρυσός, das Herz bezwingend
 • δαμασί-φως
  ωτος, ὁ, = δαμασίμβροτος; so nannte Simonid. den Schlaf
 • δαμαστήρ
  ῆρος, ὁ, Bezwinger, Bändiger
 • δαμαστήριος
  bändigend, bezwingend
 • δαμασώνιον
  τό, ein Kraut
 • δαμάτειρα
  ἡ, Bändigerin
 • δαμάω
  überwältigen, überwinden, besiegen, unterwerfen, bedrängen, bedrücken, bändigen, zähmen; identisch ist das Latein. domare, Sanskrit. dâmjâmi, Althochdeutsch zamôn »zähmen«. a) Tiere zähmen, ins Joch spannen, abrichten. b) die Jungfrau (ins Ehejoch spannen,) verheiraten; auch ohne den Begriff der Ehe: zum Beischlaf brauchen: pass., verheiratet sein (vom Weibe). c) im Kriege bezwingen, töten. Übh. = überwinden; pass. = gehorchen; unterjochen, pass. unterjocht sein; auch = die Kraft lähmen, erschöpfen. Auch von Gemütszuständen, Empfindungen, von der Feigheit, von der Liebe
 • δαμνῆτις
  ιδος, ἡ, die Bändigende
 • δάμν-ιππος
  Rosse bändigend
 • δᾶν
  dor. = γῆν, in der Beteuerungsformel οὐ δᾶν, nein, bei der Erde
 • δανάκη
  ἡ, kleine versische Münze, wenig über einen Obol; das Geldstück, welches man den Verstorbenen als Fährgeld für den Charon in den Mund steckte.
 • δανδαλίς
  ίδος, ἡ, ein Kuchen vom Mehl gerösteter Gerste
 • δανειακός
  zum Darlehen
 • δανείζω
  Geld auf Zinsen geben, leihen, ἐπὶ τόκῳ, auf Zins. Med., sich Geld auf Zinsen geben lassen; entlehnen, borgen
 • δάνειον
  τό u. δάνεισμα
  τό, als Darlehn gegebenes od. empfangenes Geld
 • δανεισμός
  ὁ, das Darlehen; Wucher
 • δανειστής
  ὁ, der Geld auf Zinsen ausleiht, Gläubiger
 • δανειστικός
  zum Leihen geneigt; Wucherer
 • δανικόν
  τό, eine Münze
 • δάνος
  τό, die Gabe; gew. ausgeliehenes Geld, Wucher, Zins. Aber ὁ δ., macedon, der Tod
 • δᾱνός (Wurzel ΔΑF-, δαίω brennen), brennbar, ausgedörrt, dürr, trocken
 • δάξ
  mit den Zähnen beißend
 • δαξασμός
  ὁ, das Jucken
 • δάος
  τό, Feuerbrand, Fackel
 • δαπανάω
  aufwenden; absolut, Aufwand machen; c. acc., ausgeben, verwenden. Med., von dem Seinigen verwenden; im üblen Sinne: verschwenden, δαπανηϑείς, der verschwendet hat. Pass., vertan werden, draufgehen; erschöpft
 • δαπάνη
  ἡ, die Ausgabe, der Aufwand; auch: Mittel zum Aufwand; Verschwendung, ἡ ἐν τῇ φύσει δαπάνη, der natürliche Hang zur Verschwendung
 • δαπάνημα
  τό, 1) die Ausgabe, der Aufwand. 2) der Unterhalt, Zufuhr
 • δαπανηρός
  1) Aufwand machend, verschwenderisch. 2) von Sachen: Aufwand erfordernd, kostspielig
 • δαπάνησις
  ἡ, das Aufwenden, Aufwand
 • δαπανητής
  ὁ, Verschwender
 • δαπανητικός
  aufzehrend , aufreibend
 • δάπανος
  ον, aufzehrend , aufreibend; verschwenderisch
 • δά-πεδον
  τό, der Fußboden; von γῆ und πέδον, Erdboden; vgl. δάσκιος und δαφοινός, sehr ebener, d. h. festgeschlagener, künstlich bereiteter Boden, Estrich; entschieden = Fußboden eines Zimmers; von dem künstlich hergerichteten Raume vor Odysseus Haustüre; vom freien Felde, in der Unterwelt; zweifelhaft, ob Fußboden im Hause, oder vor dem Hause; überhaupt = Gegend, Land; γῆς δ., Erdboden. Gew. der Fußboden im Zimmer
 • δάπις
  ιδος, ἡ. Teppich
 • δαπταί
  αἱ, Nager, d. i. blutsaugende Insekten
 • δάπτρια
  νοῠσος, verzehrend
 • δάπτω
  zerreißen; von wilden Tieren: zerfleischen; vom Feuer wie von Hunden; von einer Lanze; zu Grunde richten, töten
 • δαρδάπτω
  zerreißen
 • δαρεικός
  ὁ, eine persische, nach dem Könige Darius benannte Goldmünze mit einem Schützenbilde, = 20 att. Silberdrachmen, etwas über 4 Taler, so daß 5 eine Mine, 300 ein Talent ausmachten
 • δαρειο-γενής
  ές, vom Darius abstammend
 • δαρθάνω
  schlafen, einschlafen; verwandt dormio
 • δάρσις
  ἡ, das Abhäuten
 • δαρτός
  abgehäutet; τὰ δαρτά, eine Art Fische, die in der Küche abgehäutet werden; χιτών, eine von den Häuten, die die Hoden umgeben
 • δᾴς
  δᾳδός, ἡ, 1) Fackel, Kienfackel, sowohl angezündete, als nicht angezündete; ἐπὶ τὴν δᾷδα, bis zur Leichenfackel, bis zum Tode. Übh. Kienholz; Scheite von Kienholz. 2) eine Krankheit der Bäume, eine Art Harzfluß
 • δασάσκετο
  δάσασθαι
  aor. zu δαίω, teilen
 • δά-σκιος
  sehr schattig, schattenreich; übertr., dicht
 • δάσμα
  τό, Anteil
 • δάσμευσις
  ἡ, die Teilung
 • δασμο-λογέω
  Tribut einsammeln, eintreiben; τινά, von j-m: ihn besteuern
 • δασμο-λογία
  ἡ, das Eintreiben des Tributs
 • δασμο-λόγος
  ὁ, Tributeinnehmer
 • δασμός
  ὁ, 1) Teilung, Verteilung. 2) nach dem Verhältnis des Vermögens verteilte, auferlegte Abgabe, Tribut, Steuer; ἀποδιδόναι, ἀποπέμπει ν, den Tribut entrichten, zahlen
 • δασμο-φορέω
  Tribut geben, zinsbar sein
 • δασμο-φόρησις
  ἡ, das Tributgeben
 • δασμο-φόρος
  Tribut entrichtend, zinsbar
 • δάσος
  τό, das Dickicht, Gebüsch; übh. Rauchheit
 • δασ-όφρυς
  υος, mit dichten Augenbrauen
 • δας-πλῆτις u. δασ-πλής
  ῆτος, ὁ, ἡ, verschiedene Deutungen: z. B. »die schrecklich nahende«, »die furchtbar schlagende«; vielleicht eine Ableitung von δᾶ = γῆ und πελάτις »die Dienerin«, denn die Erinys ist Dienerin der höheren chthonischen Gottheiten.Es kann unbedenklich die δασπλῆτις ἐρινύς als »Dienerin der Erdgottheit« aufgefaßt werden; von der Hekate, ebenfalls einer chthonischen Gottheit
 • δασυ-γένειος
  mit dickem Bart
 • δασύ-θριξ
  τριχος, dichthaarig, rauh
 • δασύ-κερκος
  ἀλώπηξ, rauchschwänzig
 • δασύ-κνημος u. δασυ-κνήμῑς
  ῑδος, u. δασυ-κνήμων, mit dichtbehaarten Schenkeln
 • δασυλλίς
  ἡ, der zottige Bär
 • δάσυμα
  τό, die Rauhheit
 • δασύ-μαλλος
  dichtwollig
 • δασυ-μέτ-ωπος
  κριός, mit dichtbehaarter Stirn
 • δασυντής
  ὁ, der gern den Spiritus asper braucht, wie die Attiker
 • δασύνω
  1) rauch, haarig machen; pass., haarig werden, sein. 2) verdichten, verdicken, νέφεσι τὸν οὐρανόν, vom Winde: mit dichtem Gewölk bedecken; ῥοὰ δασὐνεται, wird mit Blättern bedeckt. 3) mit dem Spiritus asper versehen, aussprechen
 • δασυ-πόδειον
  γάλα, Hasenmilch
 • δασύ-πους
  οδος, ὁ, der Rauchfuß, d. i. der Hase
 • δασύ-πρωκτος u. δασύ-πυγος
  mit rauhem Hintern
 • δασυ-πώγων
  ωνος , mit dichtem Bart
 • δασύς
  εῖα, ὑ, dicht, rauch; verwandt das Latein. densus. 1) dichtbehaart; γέῥῥα δασειῶν βοῶν u. βοῶν δασέα, von rauhen, d. i. rohen Fellen; bärtig. 2) mit Bäumen dicht bewachsen; τὰ δασέα, dichtes Gebüsch. Von Wolken. 3) πνεῦμα δασύ, spiritus asper, Gramm; τὰ δασέα, aspiratae: φ, χ, ϑ
 • δασύ-σκιος
  Erkl. der Gramm. von δάσκιος
 • δασυσμός
  ὁ, Rauhheit
 • δασύ-στερνος u. δασύ-στηθος, mit rauher, behaarter Brust
 • δασύ-στομος
  von rauher Stimme
 • δασύτης
  ητος, ἡ, 1) das Behaartsein. 2) die Aspiration der Buchstaben
 • δασύ-τονος
  mit dem spiritus asper versehen
 • δασύ-φλοιος
  mit rauher Schale
 • δασυ-χαίτης
  zottig, Bock
 • δασ-ώδης
  ες, waldig
 • δατέομαι
  in Portionen zerlegen; κνίσην δ' ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω ἡδεῖαν, τῆς δ' οὔτι ϑεοὶ μάκαρεςδατέοντο, οὐδ' ἔϑελον, sie verzehrten, genossen; τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, er wurde übergefahren, die Räder teilten, d. h. zerstückelten seinen Leib; ταὶ (ἡμίονοι) δὲ χϑόνα ποσσὶ δατεῦντο ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥωπήια πυκνά, »sie zerteilten den Boden mit den Füßen«, entweder = sie zerstampften den Boden beim Auftreten, oder = sie legten den Weg schrittweise zurück, vgl. carpere viam; ὅϑι περ Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος Ἄρηος δατέονται, »sie teilen die Kraft des Ares«, soll ohne Zweifel bedeuten »sie kämpfen«
 • δατήριος
  zerteilend
 • δάτησις ἡ
  Teilung, getadelt
 • δατητής
  ὁ, Verteiler
 • δαῦκος
  ὁ, u. δαύκειον
  τό, Pastinake; eine Art Lorbeer, vielleicht δαύχνη
 • δαυλός
  gew. δαῦλος
  dicht bewachsen; von versteckten, heimlichen Anschlägen
 • δαύω
  = ἰαὐω, schlafen
 • δαφναῖος
  zum Lorbeerbaum gehörig; Beiname des Apollo
 • δαφν-έλαιον
  τό, Lorbeeröl
 • δάφνη
  ἡ, Lorbeerbaum
 • δαφνήεις
  εσσα, εν, lorbeerreich
 • δαφν-ηρεφής
  ές, mit Lorbeer bedeckt
 • δαφνη-φαγία
  ἡ, das Lorbeeressen
 • δαφνη-φάγος
  Lorbeer essend
 • δαφνη-φορεῖον
  τό, Tempel des Apollo δαφνηφόρος
 • δαφνη-φορέω
  Lorbeerzweige, -kränze tragen
 • δαφνη-φορία
  ἡ, Tragen von Lorbeerzweigen
 • δαφνη-φορικός
  ἡ, όν, u. δαφνη-φόριος
  mit Lorbeerzweigen; μέλη, Reigen, bei dem die Tanzenden Lorbeerzweige trugen
 • δαφνη-φόρος
  1) Lorbeerbäume tragend, ἄλσεα, damit bepflanzt. 2) Lorbeerzweige, -kränze tragend; κλῶνες, die Lorbeerzweige
 • δαφνιακός
  lorbeerartig; τὰ Δαφνιακά, ein Buch Epigramme
 • δάφνινος
  vom Lorbeerbaume
 • δάφνιος
  vom Lorbeerbaume, dah. Ἄρτεμις so heißt
 • δαφνίς
  ίδος, ἡ, Lorbeer, Frucht der δάφνη
 • δαφνιτης
  ὁ, 1) vom Lorbeerbaum. 2) mit Lorbeer bekränzt, Beiname des Apollo bei den Syrakusanern
 • δαφνο-γηθής
  ές, sich am Lorbeer freuend, Apollo
 • δαφνο-ειδής
  ές, lorbeerähnlich
 • δαφνό-κοκκος
  ὁ, und -κοκκον
  τό, Lorbeere
 • δαφνό-κομος u. δαφνο-κόμης
  ὁ, mit Lorbeer umkränzt
 • <<< list operone >>>