070 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • βοη-θέω
  auf ein Hilfegeschrei herzulaufen, zu Hilfe eilen, bes. von einem Hilfscorps im Kriege, u. übh. helfen, beistehen; τινὶ ἀντία τινός, j-m gegen einen beistehen; ἐπί τινα, gegen j-n rücken; ἐπὶ τὰς ναῦς, zum Beistand der Schiffe; j-m in seinen Gerechtsamen beistehen. Vom Arzte: in die Kur nehmen; pass., geheilt werden
 • βοήθημα
  Hilfe, Beistand; Arznei
 • βοηθήσιμος
  dem zu helfen ist
 • βοήθησις
  das Helfen
 • βοηθητικός
  zum Helfen bereit od. tüchtig, hilfreich
 • βοη-θόος
  ins Schlachtgetümmel eilend, kriegerisch; ἅρμα, Streitwagen; Beistand
 • βοηθός
  helfend, beistehend; subst., der Helfer
 • βο-ηλασία
  1) Wegtreiben der Rinder, Rinderraub. 2) das Hüten der Rinder, auch der Ort, Rindertrift. 3) der Ochsenritt
 • βο-ηλατέω
  1) Rinder wegtreiben, rauben. 2) Rinder hüten. 3) übertr., aufregen. Geschrei erheben
 • βο-ηλάτης
  1) Rinder wegtreibend, raubend. 2) Ochsen treibend, stechend; Ochsenhirt; der Ackermann mit seinem Gespann. 3) διϑύραμβος, einen Ochsen als Siegespreis davontragend
 • βο-ηλατική
  die Ochsen hütend
 • βο-ηλάτις
  Ochsen treibend
 • βοη-νόμος
  Rinder weidend
 • βο-ήροτος
  von Stieren gepflügt
 • βόης
  der Schreier
 • βόησις
  das Schreien
 • βοητής
  der Schreier
 • βοητικός
  schreiend
 • βοητύς
  das Schreien, das Geschrei
 • βόθρευμα
  die Grube
 • βοθρεύω
  eine Grube graben
 • βοθρο-ειδής
  grubenartig ausgehöhlt
 • βόθρος
  die Grube; übh. Vertiefung, z. B. im Schnee, der vom Feuer geschmolzen
 • βοθρόω
  eine Grube, Vertiefung machen
 • βοῖ
  von höhnischem Lachen
 • βοίδης
  ochsig
 • βοϊστὶ λαλεῖν
  in der Ochsensprache reden
 • Βοιωτ-αρχέω
  ein Böotarch sein
 • Βοιωτ-άρχης
  Böotarch, eine der höchsten obrigkeitlichen Personen in Theben
 • Βοιωτ-αρχία
  das Amt des Böotarchen
 • Βοιωτιάζω
  böotisch sprechen; es mit den Böotern halten
 • Βοιωτι-ουργής
  von böotischer Arbeit
 • βολαῖος
  ungestüm
 • βολ-αυγέω
  Licht werfen
 • βόλβα
  vulva
 • βολβίδι
  eine Art kleiner Tintenfische
 • βολβίνη
  eine weiße Zwiebelart
 • βολβιτόω
  düngen
 • βολβο-ειδής
  zwiebelartig
 • βολβός
  Zwiebel, Bolle, die gegessen wurde; wild wachsend, auch angebaut
 • βολβο-φακῆ
  Zwiebelbohnenbrei
 • βολβ-ωρυχέω
  Zwiebeln graben
 • βολεύς
  der Werfer
 • βολεών
  (ein Ort, wo man etwas hinwirft), Mistgrube
 • βολή
  der Wurf; übertr., vom Blicke der Augen. Übertr., Blick; ἡλίου, Sonnenstrahlen; ἀνϑῶν, das Abwerfen, Verlieren
 • βολίζη
  kretisch
 • βολίζω
  das Senkblei auswerfen
 • βόλι
  Würfel
 • βολίς
  1) das Wurfgeschoß; übh. = βολή, Wurf der Würfel; Würfel. 2) das Senkblei
 • βολιστικός
  mit Netzen zu
 • βολίτινος
  aus Kot
 • βόλιτ
  Auswurf, Mist
 • βολο-κτυπίη
  Schall des Würfelwurfes
 • βόλος
  der Wurf, a) mit Würfeln. b) mit dem Netz; Fischzug, Fischfang; übtr., ἐς βόλον ἔρχεται, er geht ins Netz. c) vom Netz des Vogelstellers. d) ὀδόντων, das Zahnschichten
 • βολο-τυπής
  von den Sonnenstrahlen getroffen
 • βομβάζω
  ein onomatopoetisches Lautwort
 • βομβαλο-βομβάξ
  Ausruf des Staunens
 • βομβ-αύλιος
  Sackpfeifer
 • βομβέω
  tief, dumpf tönen; von Dingen, die auf die Erde fallen; vom Meere; summen (von Bienen); komisch, ψύλλαι; vom Donner; übh. erklingen
 • βομβηδόν
  summend
 • βομβήεις
  summend; brausend
 • βόμβησις
  das Summen, der Schwarm
 • βομβητής
  der summende
 • βόμβος
  (onomatop. W.), eintiefer, dumpfer Ton, Geräusch; von dem Gesange der Μελπομένη
 • βομβύκια
  summende Insekten
 • βομβυκίας
  eine Rohrart
 • βομβύκι
  Puppe, Kokon des Seidenwurms
 • βομβύλη
  1) eine Bienenart. 2) ein enghalsiges Gefäß, das beim Ausgießen einen glucksenden Ton von sich gibt
 • βομβυλιάζω
  das Knurren im Bauche
 • βομβυλιός
  ein summendes Insekt, Hummel
 • βόμβυξ
  1) Seidenraupe; die Seide selbst. 2) ein Teil der Flöte, u. eine Art Flöte selbst; neben πολυχορδίαι, von rauschenden Blasinstrumenten. 3) die Luftröhre der Vögel
 • βομβ-ώδης
  summend
 • βόνασος
  der wilde Ochse
 • βοο-βοσκός
  Ochsenhirt
 • βοο-δμητήρ
  Stierbändiger, -überwältiger
 • βοο-ειδής
  ochsengestaltig
 • βοό-κλεψ
  Ochsendieb
 • βοο-κλόπος
  Ochsen stehlend
 • βοό-κραιρος
  ochsenhornig
 • βοο-κτασία
  das Ochsentöten
 • βοό-κτιτος
  durch eine Kuh gegründet, Anspielung auf die Kuh des Kadmus
 • βοοῤ-ῥαίστης
  Ochsentöter
 • βοο-σκόπος
  nach Rindern spähend, Ochsen bewachend
 • βοοσ-σόος
  Rinder treibend
 • βοό-στολος
  vom Stier getragen
 • βοο-σφαγία
  das Rinderschlachten
 • βοο-τρόφος
  Rinder ernährend
 • βοό-τροχος
  von Rindern durchlaufen
 • βοόω
  in einen Ochsen verwandeln
 • βορά
  Fraß, Speise
 • βόρασσος
  die in ihrer Hülle eingeschlossene Palmenfrucht
 • βόρατ
  eine Zedernart
 • βορβορίζω
  nach Schlamm, Mist riechen
 • βορβορό-θῡμος
  mistzornig
 • βορβορο-κοίτης
  Schlammlieger, Froschname
 • βορβορ-όπη
  Mistloch, mit einem Mistgesicht
 • βόρβορος
  Schlamm, Schmutz, Mist
 • βορβορο-τάραξις
  Schlammaufrührer, Wirbelkopf
 • βορβορόω
  besudeln; pass., schmutzig, kotig werden
 • βορβορυγμός
  das Knurren, Kullern im Bauche
 • βορβορ-ώδης
  schlammig, schmutzig
 • βορέας
  der Nordwind. (eigtl. N. N. O.); die Himmelsgegend, Norden; πρὸς βορέαν τινός, nördlich von
 • βορεάς
  Tochter des Boreas
 • Βορεασμός
  das Fest des Boreas
 • βορέηθεν
  von Norden her
 • βορέηνδε
  nach Norden
 • βορεῆτις
  nördlich
 • βορειαῖος
  vom Boreas herrührend
 • βορειάς
  nördlich
 • βόρειος
  nördlich; τὰ βόρεια, die Nordländer
 • βορός
  gefräßig
 • βορότης
  Gefräßigkeit
 • βόῤῥᾱθεν
  vom Norden her
 • Βοῤῥ-απ-ηλιώτης
  ein Nordwind. Ptolem.
 • βόρυες
  libysche Tiere
 • βόσις
  Fraß, Weide
 • βοσκάδιος
  geweidet
 • βοσκάς
  1) weidend, sich nährend; όρταλίς, eine Haushenne 2) eine Entenart
 • βοσκή
  Futter, Weide
 • βόσκημα
  1) das geweidete Vieh, Viehherde; übh. Vieh. 2) das Futter, Nahrung
 • βοσκηματ-ώδης
  viehmäßig
 • βόσκησις
  das Weiden, Füttern
 • βοσκήτωρ
  der Hirt
 • βοσκός
  der Weidende, Hirt
 • βόσκω
  weiden, das Vieh hüten; pass., geweidet, gehütet werden; τί, verzehren; übh. schwelgen in etwas
 • βόσμορος
  eine Getreideart
 • βοστρυχηδόν
  lockenartig
 • βοστρυχίζω
  in Locken legen, kräuseln; von Jungfrauen; vom Stil des Plato: ausschmücken
 • βοστρύχι
  übertr., kleine Arme des Polypen
 • βόστρυχος
  die Haarlocke, gekräuseltes Haar. Übertr., alles Geschlängelte, πυρὁς, Blitz; vom Laube der Bäume
 • βοστρυχ-ώδης
  lockenartig, geringelt
 • βοστρύχωμα
  das Gelockte, Geringelte
 • βοτάμια
  die Weideplätze, Weidegeld
 • βοτάνη
  Futter-, Weidekraut, Pflanze; ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα πιόμεν' ἐκ βοτάνης, entweder = vom Weideplatze fort, räumlich, oder zeitlich, = nach dem Weiden, nachdem sie gefressen; ὡς δ' ὅτ' ἀπ' Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω αἰϑέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ, d. h. nachdem unmittelbar vorher noch klare Luft, heiteres Wetter gewesen war
 • βοτάνηθεν
  von der Weide her
 • βοτανη-φάγος
  Gras fressend
 • βοτανη-φορέω
  Gras hervorbringen
 • βοτανη-φόρος
  Gras hervorbringend
 • βοτανίζω
  Unkraut ausjäten
 • βοτανικός
  Kräuter betreffend, φάρμακα βοτανικά, aus Kräutern bereitet; ἡ βοτανική, Pflanzenkunde
 • βοτανισμός
  das Ausjäten des Unkrauts
 • βοτανο-λογέω
  Kräuter sammeln
 • βοτανο-τρόφος
  Kräuter ernährend
 • βοταν-ώδης
  krautreich, krautartig
 • βότειρα
  die Hirtin
 • βοτήρ
  Hirt; οἰωνῶν βοτήρ, Vogelschauer; κύων, Hirtenhund
 • βοτηρικός
  die Hirten betreffend, ἑορτή, Hirtenfest
 • βοτόν
  das Geweidete, Vieh
 • βοτρύδι
  kleine Traube; auch ein traubenförmiges Ohrgehenk
 • βοτρῡδόν
  traubenförmig, πέτονται, von den schwarmweis fliegenden Bienen; von dem Blütenstande
 • βοτρυηρός
  traubig, traubenartig
 • βοτρυη-φόρος
  Trauben tragend
 • βοτρύϊος
  traubig, φυτόν, Weinstock
 • βοτρυΐτης
  traubig, λίϑος, ein Edelstein
 • βοτρυό-δωρος
  traubenschenkend
 • βοτρυο-ειδής
  traubenartig
 • βοτρυόεις
  traubenreich
 • βοτρυό-κοσμος
  mit Trauben geschmückt
 • βοτρυόομαι
  Trauben ansetzen
 • βοτρυό-παις
  Trauben hervorbringend; χάρις β. Βρομίου kann es auch der Traube Kind sein
 • βοτρυο-σταγής
  aus Trauben tröpfelnd
 • βοτρυο-στέφανος
  traubenumkränzt
 • βοτρυο-φορέω
  Trauben tragen
 • βοτρυο-χαίτης
  mit Trauben im Haar
 • βότρυς
  1) die Weintraube; ein wohlriechendes Kraut. 2) Ohrgehänge
 • βοτρυ-φόρος
  Trauben tragend
 • βότρυχος
  Traubenstengel
 • βοτρυ-ώδης
  traubenartig, traubig
 • βοῦα
  eine Abteilung der spartanischen Jugend
 • βου-αγός
  Anführer einer solchen Abteilung
 • βουβάλια
  eine Art Armbänder
 • βουβάλι
  1) cunnus. 2) eine wilde Gurkenart
 • βούβαλις
  eine afrikanische Gazellenart
 • βούβαλος
  Büffel
 • βου-βόσι
  Rinderweide; plur. Rindviehzuchten
 • βού-βοσις
  Gefräßigkeit
 • βου-βότης
  Rinder ernährend. Subst., Rinderhirt
 • βού-βοτος
  von Rindern beweidet
 • βού-βρωστις
  Heißhunger, großer Hunger, große Not, Elend; vom Unglücklichen
 • βουβών
  Drüsen neben der Scham, die Schamgegend. Bei den Ärzten, bes. dieselben in krankhaft geschwollenem Zustande
 • βουβωνιάω
  geschwollene Schamdrüsen haben
 • βουβώνι
  Afterart
 • βουβωνο-κήλη
  Leistenbruch
 • βουβωνόομαι
  zum βουβών anschwellen
 • βου-γάϊος
  der sich übermäßig freut, Großprahler; als Scheltwort
 • βου-γενής
  aus Rindern entstanden
 • βου-γέρων
  sehr alt
 • βού-γλωσσος
  Ochsenzunge, ein Kraut; eine Fischart
 • βου-γονία
  Gedicht von der Natur der Rinder
 • βου-δόκος
  einen Ochsen fassend
 • βου-δόρος
  Rinder schindend, aufreibend
 • βου-δύτης
  ein kleiner Vogel
 • βου-θερής
  Rinder sömmernd, weidend
 • βου-θοίνης
  Rinderschmauser, Herakles
 • βου-θόρος
  Kühe bespringend
 • βου-θρέμμων
  Ochsen haltend
 • βου-θυσία
  Rinderopfer
 • βου-θυτέω
  Rinder opfern, schlachten
 • βου-θύτης
  Rinder opfernd, schlachtend
 • βού-θυτος
  das Rinderopfer betreffend
 • <<< list operone >>>