065 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἀχαΐνη
  der Hirsch in einem gewissen Alter, Spießer, von ἀκή
 • ἀ-χάλαζος
  ohne Hagel
 • ἀ-χάλῑνος
  zügellos; übertr., frech
 • ἀ-χαλίνωτος
  ungezäumt; zügellos, frech; ἀνάγκη, unbezwinglich
 • ἀ-χάλκεος
  nicht von Erz (od. keinen χαλκοῦς habend)
 • ἀ-χάλκευτος
  nicht aus Erz geschmiedet
 • ἀ-χαλκέω
  keinen χαλκοῦς haben, ganz ohne Geld sein
 • ἀ-χαλκής
  ohne einen Pfennig, arm?
 • ἄ-χαλκος
  ohne Erz, ἄχαλκος ἀσπίδων, ohne das Erz der Schilde, ohne eherne Schilde
 • ἀ-χάλκωτος
  nicht mit Erz beschlagen
 • ἀ-χανδής
  arm
 • ἀ-χάνεια
  unermeßliche Weite, Kluft
 • ἀχάνη
  ein persisches, auch böotisches Getreidemaß, = 45 μέδιμνοι. Eigtl. ein Kasten
 • ἀ-χανής
  1) den Mund nicht öffnend, geschlossen; vor Staunen nicht redend, stumm; weit gähnend; εἰς ἀχανins Weite, in die Ferne
 • ἀ-χάρακτος
  nicht eingeschnitten, nicht ausgeprägt
 • ἀ-χαράκωτος
  nicht verpallisadiert, unbefestigt
 • ἀ-χαρής
  unerfreulich
 • ἀ-χαριότης
  Ungeschicklichkeit, Dummheit
 • ἄ-χαρις
  1) ohne Annehmlichkeit, ohne Reiz, unangenehm; übh. von schwerem Unglück. 2) undankbar; χάρις ἄχαρις, ein unwillkommener Liebesdienst; auch: Dank, der keiner ist
 • ἀ-χαριστέω
  nicht gefällig, nicht willfährig sein; οὐδὲν ἀχαριστεῖν τινι, einem keine Gefälligkeit abschlagen; πρός τινα, undankbar sein gegen; pass. ἀχαριστοῠμαι παρά τινος, Undank erfahren von einem
 • ἀ-χαριστία
  1) Anmutlosigkeit 2) Undankbarkeit
 • ἀ-χάριστος
  1) unangenehm, mißfällig; adv., auf unfreundliche Weise. 2) undankbar
 • ἀχάρνας
  ein Meerfisch
 • ἀχάτης
  der Achat
 • ἄ-χειλος
  ohne Lippen?
 • ἀ-χείμαντος
  ἀχείματος
  ἀ-χείμερος
  ἀ-χείμων
  nicht durch Stürme bewegt, Μέμφις
 • ἄ-χειρ
  ohne Hände; ungeschickt
 • ἀ-χειρ-αγώγητος
  ungezähmt
 • ἀ-χειρ-άπτητος
  nicht mit der Hand zu berühren
 • ἀ-χειρέες
  ohne Hände: Krebse
 • ἀ-χειρία
  (Mangel der Hände), Ungeschicklichkeit
 • ἀ-χειρίδωτος
  ohne Ärmel
 • ἀ-χειρο-μίαντος
  nicht mit Händen befleckt
 • ἀ-χειρό-πλαστος
  nicht mit Händen gebildet
 • ἀ-χειρο-ποίητος
  nicht mit Händen gemacht
 • ἄ-χειρος
  ohne Hände; der Rücken
 • ἀ-χειρο-τόνητος
  nicht (durch Handaufheben) erwählt
 • ἀ-χείρωτος
  1) unbezwungen. 2) nicht von Menschenhänden gepflanzt
 • ἀχελῷος
  1) Eigenname mehrerer Flüsse. 2) Bei Dichtern: Appellativum, Fluß. Wasser
 • ἄχερδος
  Hagedorn, ein wilder dorniger Strauch, zu Hecken gebraucht; wilder Birnbaum
 • ἀχερδούσιος
  von dem vorigen komisch gebildetes Patronymicum
 • ἀχερωΐς
  Silberpappel, populus alba; von Ἀχέρων, weil sie Herakles aus der Unterwelt herausgeholt haben soll
 • ἀχέτας
  tönend, Zikade gesagt
 • ἀχεύων
  ächzend, trauernd, ϑυμὸν, im Herzen
 • ἀχέων
  κῆρ ἀχέων, im Herzen
 • ἀχέω
  tönen, ertönen lassen
 • ἀ-χήλωτος
  uneingekerbt
 • ἀ-χήν
  arm, dürftig
 • ἀ-χηνία
  Armut, Mangel
 • ἀχηρής
  schmerzlich
 • ἀχθεινός
  lästig, unangenehm. Adv., οὐκ ἀχϑεινῶς εἶδεν, nicht ungern
 • ἀχθηδών
  Last, Bürde; übertr., Schmerz; ἐρέσϑαι τινὰ δι' ἀχϑηδόνα, um ihn zu ärgern; πρὸς ἀχϑηδόνα ἀκούειν, mit Widerwillen
 • ἀχθήεις
  belastet
 • ἀχθήμων
  belastet mit Unglück
 • ἀχθηρός
  lästig
 • ἀχθη-φορέω
  Last tragen
 • ἀχθη-φορία
  das Lastentragen
 • ἀχθίζω
  beladen
 • ἄχθομαι
  1) belastet, beschwert sein; übertr., ἀχϑομένην ὀδύνῃσι, mit Schmerzen beladen; ἄχϑομαι ἕλκος, ich bin (in Beziehung auf) durch die Wunde belästigt; ἤχϑετο κῆρ, er empfand Schmerz im Herzen; von Gemütszuständen: sich belästigt fühlen, unwillig, betrübt sein über etwas, zürnen auf einen; ὑπέρ τινος, sich in j-s Namen ärgern; ἤχϑετο δαμναμένους. er betrübte sich, daß sie besiegt würden; ἄχϑομαι ἰδών, es ist mir unangenehm zu sehen, daß ich sehe; ἄχϑομαι ἁμαρτάνων, ich ärgere mich, daß ich verfehle
 • ἌΧΘος
  die Last, Bürde; ἄχϑος ἀρούρης, Erdenlast (heißen nichtsnutzige Menschen); die Schlangen. Übertr., Schmerz, Kummer; Beschwerde; ἄχϑος φέρειν, eine Last tragen; beschwerlich werden
 • ἀχθο-φορέω
  Last tragen, schwer tragen
 • ἀχθο-φόρημα
  Last
 • ἀχθο-φορία
  das Lasttragen
 • ἀχθο-φόρος
  lasttragend
 • ἀχίλλειος u. ἀχιλληΐς
  eine edle Gerstenart; τὸ ἀχίλλειον, eine Art Brot davon
 • ἄ-χῑλος
  ohne Heu, ohne Futter, auch: grasreich
 • ἀ-χίτων
  bes. von den Cynikern, die im bloßen Mantel gehen
 • ἀ-χλαινία
  Mangel an einer χλαῖνα
 • ἄ-χλαινος
  ohne Überwurf
 • ἄ-χλοος
  nicht grünend; vertrocknet, verwelkt
 • ἀχλυόεις
  finster, dunkel; γάμος, geheim
 • ἀχλυό-πεζα δύσις
  die Füße in Finsternis gehüllt
 • ἀχλυόω
  verfinstern, verdunkeln
 • ἀχλύς
  Dunkel, sowohl vom Todesdunkel, κατὰ δ' ὀφϑαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς, als von dem durch eine Gottheit über die Augen verbreiteten Nebel, daß einer etwas nicht erkenne; Odysseus wird durch Athene mit ἀχλύς umgeben, damit ihn die Phäaken nicht sehen, während er alles sieht; übh. Finsternis,. Von dem Betrunkenen; ἀχλὺς ὑγρή, der Saft des Tintenfisches
 • ἀχλύω
  1) dunkel werden; verdunkeln
 • ἀχλυ-ώδης
  dunkel, blind
 • ἄχνα
  das von der Oberfläche eines Körpers sich Ablösende, Abgenommene; Spreu; übh. Wasser; οὐρανία, himmlischer Tau; δακρύων, die im Auge perlenden Tränen; οἰνωπός, der schäumende Wein; der zarte Flaum der Quitte
 • ἄ-χνοος
  ohne Flaum, ohne Milchbart
 • ἄχνυμαι
  sich betrüben, trauern
 • ἀ-χολία
  Mangel an Galle, Sanftmut
 • ἄ-χολος
  ohne Galle; φάρμακον, zornstillendes Mittel
 • ἌΧομαι
  trauern, betrübt sein
 • ἄ-χονδρος
  ohne Knorpel
 • ἄ-χορδος (χορδή)
  ohne Saiten, od. Saiteninstrumente
 • ἀ-χόρευτος
  der nicht mittanzt, vom Chor ausgeschlossen ist; nicht mit Tänzen gefeiert, trauervoll
 • ἀ-χορ-ηγησία
  Mangel an Zufuhr u. Mitteln überhaupt
 • ἀ-χορ-ήγητος
  ohne Mittel; ἀναγκαίων, nicht mit dem Notwendigen ausgestattet
 • ἄ-χορος
  ohne Reigentänze; traurig; Ἄρης, der sich an Tänzen nicht ergötzt
 • ἀ-χόρταστος
  ungefüttert, ungesättigt
 • ἄχος
  Schmerz, von Gemütszuständen: Betrübnis, Ärger, Unmut
 • ἀχράδινος
  vom Birnbaum
 • ἀχραδο-πώλης
  Birnenhändler
 • ἀ-χρᾱής
  unberührt, rein
 • ἄ-χραντος
  unbefleckt
 • ἀχράς
  eine Art wilder Birnbäume und die Frucht derselben
 • ἀ-χρειο-γέλως
  zur Unzeit od. über alberne Dinge lachend
 • ἀ-χρεῖος
  1) nutzlos, unnütz; ἡλικία ἀχρεῖος, das schwache Alter. 2) unschicklich, töricht; ἀχρεῖον ἰδών, vom Thersites, der Schläge bekommen hat, er sah albern vor sich hin; ἀχρεῖον ἐγέλασσεν, von der Penelope: sie lachte verstellt, eigtl. unnütz, zur Unzeit, denn sie hatte Sorgen; von Hunden: unnütz, d. i. freundlich bellend; von Soldaten, zur Schlacht untauglich
 • ἀ-χρειότης
  Untauglichkeit
 • ἀ-χρειόω
  untauglich machen
 • ἀ-χρήϊστος
  unnütz
 • ἀ-χρηματία
  Geldmangel, Armut
 • ἀ-χρημάτιστος ἡμέρα
  ein Tag, an dem keine öffentlichen Geschäfte betrieben werden
 • ἀ-χρήματος (χρῆμα)
  ohne Geld, arm
 • ἀ-χρηματοσύνη
  Armut
 • ἀ-χρημονέω
  arm sein
 • ἀ-χρήμων
  arm
 • ἀ-χρησία
  der Nichtgebrauch
 • ἀ-χρήσιμος
  unbrauchbar, unnütz
 • ἀ-χρηστεύω
  ἀ-χρηστέομαι
  ungebräuchlich sein
 • ἀ-χρηστία
  Unbrauchbarkeit; Nichtgebrauch
 • ἄ-χρηστος
  1) unbrauchbar, unnütz; πολίτης, der keine Liturgien übernehmen kann; ἀχρήστους ἐποίησε, er machte, daß sie nichts ausrichten konnten; ἄχρηστον πίπτει ϑέσφατον, der Orakelspruch geht nicht in Erfüllung; ἄχρηστον als adv.: vergebens. 2) nicht gebrauchend, συνέσει. unverständig. 3) ungebraucht; ungebräuchlich. 4) ἄχρηστος. der kein Orakel erhalten hat
 • ἀ-χρηστόω
  verschlechtern
 • ἄχρι
  ἄχρις
  1) zu äußerst (ἄκρος), an der Oberfläche; bis aufs äußerste, ganz u. gar. 2) bis, ἄχρι μάλα κνέφαος, bis tief in die Nacht; ἄχρι τῆς τελευτῆς, bis ans Ende; ἄχρι παντός, beständig; auch räumlich; ἄχρι ῥίζης, bis auf die Wurzel; ἄχρι δεῠρο, bis hierher. Übtr. ἄχρι τραυμάτων καὶ φόνων; ἄχρι τοῦ μὴπεινῆν, bis zur Stillung des Hungers. 3)
 • ἄ-χριστος
  nicht gesalbt
 • ἀ-χροέω
  ohne Farbe, blaß sein
 • ἄ-χροια
  Farblosigkeit, Blässe
 • ἄ-χρονος
  ohne Zeit, ewig; neben ἀμελλητί, ohne Zeitverlust
 • ἀ-χρονο-τριβής
  ohne Zeitverlust
 • ἄ-χροος
  farblos
 • ἀ-χρῡσό-πεπλος
  ohne goldenes Gewand
 • ἄ-χρῡσος
  ohne Gold; dah. arm; ohne Goldschmuck
 • ἀχρωμάτιστος
  ungefärbt
 • ἀ-χρώματος (χρῶμα)
  ohne Farbe
 • ἄ-χρωμος
  1) ohne Farbe. 2) schamlos
 • ἄ-χρωστος
  1) unberührt, τινός, von etwas. 2) ungefärbt
 • ἄ-χῡλος
  ohne Saft, ohne Geschmack
 • ἀ-χύλωτος
  noch nicht in den Nahrungssaft, χυλός, übergegangen
 • ἀ-χύνετον
  sich weit ergießend
 • ἀχύρινος
  von Spreu
 • ἀχυρμιά
  Spreuhaufen
 • ἀχύρμιος
  Spreuernte, die nichts als Spreu gibt
 • ἀχυρο-δόκη
  Spreubehälter
 • ἄχυρον
  Spreu; ausgedroschene od. ausgemahlene
 • ἀχυρός
  Spreuhaufe
 • ἀχυρό-τριψ
  Hülsen ausdreschend
 • ἀχυρο-φαγέω
  Spreu essen
 • ἀχυρόω
  mit Spreu bestreuen; μᾶζα ἠχυρωμένη
 • ἀχυρ-ώδης
  spreuartig
 • ἀχύρωσις
  Mengung mit Spreu, ἡ περὶ τὸν πηλὸν αχ., vom Schwalbenneste
 • ἀ-χύτλωτος
  ungebadet
 • ἀ-χώνευτος
  nicht geschmolzen, nicht zu schmelzen
 • ἀχώρ
  Grind, Schorf
 • ἀ-χώρητος
  nicht zu fassen
 • ἀ-χώριστος
  1) ungetrennt; unzertrennlich. 2) dem kein Platz angewiesen ist
 • ἄ-χωστος
  nicht aufgeschüttet
 • ἄψ
  1) vom Orte weg, zurück, bes. bei Verbis der Bewegung, ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν; ἂψ διδόναι, zurückgeben. 2) von der Zeit: wiederum
 • ἀ-ψάλακτος
  unberührt; ungerupft
 • ἄ-ψαλτος
  ohne Saitenspiel, unbesungen
 • ἀ-ψάμαθος
  ohne Sand, nicht sandig
 • ἀ-ψαυστέω
  nicht berühren
 • ἀ-ψαυστί
  ἄ- ψαυστος
  1) unberührt; nicht zu berühren. 2) nicht berührend
 • ἀ-ψεγής
  ἄ-ψεκτος
  ungetadelt
 • ἀ-ψεύδεια
  Truglosigkeit, Wahrheit
 • ἀ-ψευδέω
  nicht lügen; neben τὰ ὄντα δοξάζειν, sich nicht irren
 • ἀ-ψευδής
  nicht lügend, truglos, neben ἀληϑής, vom Nereus; ἄκμων, in Beziehung auf die Zunge; sich nicht irrend
 • ἀ-ψευστέω
  nicht lügen
 • ἄ-ψηκτος
  nicht abgerieben; κόϑορνος, ungegerbt; κόμαι, ungestriegelt, ungekämmt
 • ἀ-ψηλάφητος
  nicht betastet, nicht versucht
 • ἀ-ψήφιστος
  der nicht gestimmt hat
 • ἄ-ψηφος
  1) ohne Stein. 2) der nicht abstimmen kann?
 • ἀ-ψηφο-φόρητος
  der seine Stimme noch nicht abgegeben hat
 • ἁψῑδο-ειδής
  gewölbartig?
 • ἁψῑδόω
  verknüpfen
 • ἁψί-θῡμος
  jähzornig
 • ἁψι-κάρδιος
  herzergreifend
 • ἁψι-κορία
  Veränderlichkeit im Geschmack
 • ἁψί-κορος
  wer schon satt ist, wenn er eine Speise angerührt hat, wählerisch im Essen u. übh. von unbeständiger Neigung
 • ἁψι-μαχέω
  den Feind necken, zum Kampfe reizen, plänkeln
 • ἁψι-μαχία
  der Streit; das Geplänkel vor der eigtl. Schlacht; χειρῶν, Faustkampf
 • ἁψί-μαχος
  plänkelnd, zur Schlacht reizend
 • ἀψι-μῑσία
  schnell entstandener u. vorübergehender Haß
 • ἀψίνθατον
  von Wermuth
 • ἀψίνθιον
  Wermuth
 • ἀψινθίτης οἶνος
  Wein mit Wermuth abgezogen
 • ἁψίς
  1) die Verknüpfung, λίνου ἀ ψῖδες, die Maschen des Garnes; Radfelge; κ ύκλος ἁψῖδος, die Töpferscheibe; Gewölbe; ἁψὶς τροπαιοφόρος Triumphbogen; bes. das Himmelsgewölbe
 • ἅψις
  das Berühren; φρενῶν, Berrücken des Verstandes
 • ἁψί-χολος
  jähzornig
 • ἄ-ψογος
  untadelig, untadelhaft
 • ἀψόῤ-ῥοια
  das Hin- u. Herfließen, Wechselflut
 • ἀψόῤ-ῥοος
  der in sich selbst zurückfließende, da er im Kreise die ganze Erdscheibe umgibt
 • ἄψοῤῥος
  zurückgehend; zurück, rückwärts, wiederum
 • ἅψος
  die Verbindung; bes. der Glieder, der Gelenke, ἅψεα πάντα λύϑεν, alle Glieder wurden vom Schlafe gelöst
 • ἀ-ψοφητί
  geräuschlos
 • ἀ-ψόφητος
  ἄ-ψοφος
  geräuschlos, still, ὀξέων κωκυμάτων, ohne lauter Wehklagen Geräusch
 • ἀ-ψυδρακίωτος
  ohne Hitzblasen
 • ἄ-ψυκτος
  nicht kalt werdend
 • ἀ-ψῡχ-αγώγητος
  nicht herzerfreuend, unangenehm
 • ἀ-ψῡχέω
  leblos sein, ohnmächtig werden
 • ἀ-ψῡχία
  Leblosigkeit, Ohnmacht; Feigheit
 • ἄ-ψῡχος (ψυχή)
  1) leblos, νεκρός; βορά, Speise von einer leblosen Sache. 2) mutlos, feig; von Schriftstellern: geistlos
 • ἄ-ψυχρος
  nicht kalt
 • ἄω
  sättigen; sich sättigen; άσεσϑε κλαυϑμοῖο, ihr werdet euch ausweinen
 • ἀ-ώδης
  nicht riechend, geruchlos
 • ἀῶθεν
  vom Morgen an, her
 • ἀών
  ein Fisch
 • ἀωρέω
  unbesorgt, nicht wachsam sein
 • ἀωρί
  zur Unzeit, zu früh, bes. um Mitternacht, intempesta nocte
 • ἀ-ωρία
  Unzeit; νυκτός, Mitternacht; ἀωρίαν ἥκειν, zur unrechten Zeit, zu spät kommen
 • ἀ-ώριος
  zur Unzeit; τύμβος, unzeitig, zu frühzeitig
 • ἀωρο-θάνατος
  zu früh gestorben
 • <<< list operone >>>