053 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἀργυρό-παστος
  silbergestickt
 • ἀργυρό-πεζα
  ἀργυρό-πεζος
  silberfüßig, d. i. mit schönen, weißen Füßen, Epitheton der Thetis; Aphrodite; Artemis
 • ἀργυρό-πηχυς
  silberarmig
 • ἀργυρο-ποιός
  Silberarbeiter
 • ἀργυρό-πους
  silberfüßig
 • ἀργυρο-πράκτης
  Geldeintreiber, coactor
 • ἀργυρο-πρακτικός
  zum Geldeintreiben gehörig
 • ἀργυρό-ριζοι
  mit silberner Wurzel; wegen des silberhaltigen Sandbodens
 • ἀργυροῤ-ῥύτας Ἕβρος
  Silber führend
 • ἄργυρος
  (eigtl. das weiß strahlende), 1) Silber; im Ggstz von ἀργύριον, ungeprägtes, unbearbeitetes; ἀργ. χυτός, Quecksilber; κοῖλος, Silbergerät. 2) Geld, Vermögen
 • ἀργυρο-στερής
  Silber, Geld raubend
 • ἀργυρο-ταμίας
  Behörde beim Steuerwesen in Athen unter den Kaisern
 • ἀργυρό-τοιχος
  mit silbernen Wänden
 • ἀργυρό-τοξος
  mit silbernem Bogen, Epitheton des Apollo
 • ἀργυρο-τρόφημα
  eine Speise, blanc manger
 • ἀργυρο-φάλαρος
  mit silbernem Pferdeschmuck
 • ἀργυρο-φεγγής
  , silberglänzend
 • ἀργυρό-φλεψ
  mit Silberadern
 • ἀργυρο-φύλαξ
  Silber-, Geldwächter
 • ἀργυρο-χάλῑνος
  mit silbernem Zaum
 • ἀργυρο-χοέω
  Silber schmelzen, gießen
 • ἀργυρο-χόος
  Silberschmelzer, -gießer
 • ἀργυρόω
  versilbern; mit Geld bezahlt werden
 • ἀργυρ-ώδης
  silberhaltig
 • ἀργύρωμα
  Silbergeschirr
 • ἀργυρ-ώνητος
  für Geld gekauft; bes. ein erkaufter Sklave
 • ἀργύφεος
  ἀργυφής
  silberglänzend
 • ἄργυφος
  silberglänzend
 • ἄρδα
  Schmutz, Unreinigkeit
 • ἀρδαλόω
  beflecken, vermischen; trübe machen
 • ἀρδάνιον
  das Wassergefäß, a) zum Tränken des Viehes. b) zum Besprengen
 • ἀρδεία
  das Benetzen, Besprengen
 • ἀρδέτας
  unter die Ardeten eingeschrieben, die eine Bürgerabteilung gewesen u. von ἄρδις genannt sein sollen.
 • ἄρδευσις
  ἄρδευμα
  die Bewässerung
 • ἀρδευτής
  der Begießer, Wässerer
 • ἀρδευτός
  bewässert
 • ἀρδεύω
  bewässern
 • ἄρδην
  in die Höhe gehoben; vom Grunde aus, gänzlich
 • ἄρδις
  Pfeilspitze, Stachel
 • ἀρδμός
  Bewässerung, Tränke
 • ἄρδω
  1) benetzen, anfeuchten; tränken (vom Vieh); trinken. 2) übh. laben, erquicken; vermehren; pflegen
 • ἀρειά
  Drohung
 • ἀρει-θύσανος
  eigtl. Troddel des Ares, ein versuchter, tapferer Kriegsmann, etwa: Degenknopf
 • ἀρει-μανής
  ἀρει-μάνιος
  in kriegerischer Wut, tapfer
 • ἀρει-μανιότης
  kühner Kriegsmut
 • ἀρειο-παγίτης
  Areopagit, Richter im Gerichtshof des Areopags, die att. Form ist ἀρεοπαγίτης
 • ἀρειο-παγῑτικός
  zum Areopag gehörig
 • ἄρειος
  den Ares betreffend, ihm geweiht, kriegerisch
 • Ἄρειος
  der Areshügel, der Akropolis von Athen gegenüber; davon hat der höchste peinliche Gerichtshof in Athen, Areopag seinen Namen, weil er auf ihm seine Sitzungen hielt; εἰς τὸν Ἄρειον πάγον ἀναβῆναι, Mitglied des Ar. werden
 • ἀρειό-τολμος
  kühn wie Ares
 • ἀρεί-φατος
  vom Ares od. im Kriege getötet
 • ἀρείων
  ἄρειον (verwandt ἀρι-, ἀρετή, Ἄρης, welcher Eigenname ursprünglich »der Gute« bedeutet, euphemistisch, wie Εὐμενίδες die Erinyen; denn Ares war ursprünglich ein Gott des Todes), von Helden: stärker, mutiger, tapferer
 • ἄ-ρεκτος
  unvollendet, ungetan
 • ἀρεσκεία
  gefälliges, schmeichelndes Wesen, meist tadelnd: Gefallsucht, Kriecherei; Selbstgefälligkeit
 • ἀρέσκευμα
  Schmeichelei
 • ἀρεσκευτικός
  schmeichlerisch
 • ἀρεσκεύομαι
  sich schmeichlerisch betragen, meist tadelnd, von kriechender Schmeichelei; τινά, jemanden durch Schmeicheleien sich geneigt machen
 • ἀρεσκόντως
  gefällig; genug
 • ἄρεσκος
  schmeichlerisch
 • ἀρέσκω
  befriedigen; wohlgefällig machen; pass., wohlgefällig werden, gefallen; τὰ ἀρέσκοντα, bes. Lehrsätze der Philosophen
 • ἀρεστήρ
  ein Opferkuchen zur Sühnung eines Gottes
 • ἀρεστήριος
  versöhnend, ϑυσίαι, Sühnopfer
 • ἀρεστός
  beliebt, angenehm; zugetan; τὸ ἀρεστόν, Beschluß
 • ἀρετᾱ-λογία
  Possenreißerei
 • ἀρετᾱ-λόγος
  Tugendschwätzer, Philosophen, die bei den Römern eine Art Possenreißer, wie später die Hofnarren bildeten, meist Cyniker od. Stoiker
 • ἀρετάω
  taugen
 • ἀρετή
  Tugend, nicht im christl., sondern im Griech. Sinne; Vortrefflichkeit, Güte, Vorzug (von Geist u. Leib); Vorzüglichkeit, Trefflichkeit; Schönheit. Bei den Att. wird aber die moralische Bedeutung, Tugend, vorherrschend, u. bleibt es bei den Spätern; bes. Tüchtigkeit des Sinnes u. des Handelns vereinigt. Dah. geistiger Vorzug, ἀρεταί, vortreffliche Eigenschaften übh.; Plat. spricht auch von ἀρετὴ τεκτονική, πολιτική, Kunst u. Fertigkeit; Auszeichnung
 • ἀρετόομαι
  gedeihen
 • ἀρηγοσύνη
  Hllfe, Beistand
 • ἀρήγω
  helfen, beistehen; Hilfe im Kriege
 • ἀρηγών
  Helfer, Helferin
 • ἀρηΐ-θοος
  kampfesschnell
 • ἀρηϊ-κτάμενος
  vom Ares getötet
 • ἀρηΐ-φθογγος
  kriegerisch tönend
 • ἀρηΐ-φθορος
  im Kriege getötet
 • ἀρηΐ-φιλος
  dem Ares lieb
 • ἀρημένος
  gequält, gedrückt
 • ἀρήν
  das männliche Schaf, der Widder; Lamm, ohne Unterschied des Geschlechts; junge Schößlinge
 • ἄρηξις
  Hilfe, Beistand
 • ἄρηρα
  anschließend, passend, fest
 • Ἄρης
  Ares, oft appellativisch für Krieg, Mord; λιϑόλευστος. Steinigungstod; von Seuchen; kriegerischer Mut
 • ἀρητήρ
  der Beter, d. i. Priester
 • ἀρητήριον
  Ort zum Beten
 • ἀρητύω
  schöpfen
 • ἀρθμέω
  zusammenfügen, verbinden; pass. einträchtig sein
 • ἄρθμιος
  verbunden, befreundet; τὰ ἄρϑμια, friedliche Verhältnisse, Eintracht
 • ἀρθμός
  Verbindung, Freundschaft
 • ἀρθρ-εμ-βολέω
  Glieder einrenken
 • ἀρθρ-εμ-βόλησις
  das Einrenken eines Gliedes
 • ἀρθρ-έμ-βολος
  zum Einrenken, sc. ὄργανα, Werkzeuge zum Gliedereinrenken, auch zum Foltern
 • ἀρθρικός
  die Glieder betreffend
 • ἀρθρῑτικός (die Gelenke betreffend), gichtisch krank
 • ἀρθρίτης
  zu den Gliedern gehörend
 • ἀρθρῖτις
  sc. νόσος, Gliederkrankheit, Gicht
 • ἀρθρο-κήδεις
  πόνοι, Glieder verzehrend
 • ἄρθρον
  das An-, Eingefügte, Gelenk, Glied. Bei Gramm. der Artikel
 • ἀρθρο-πέδη
  Gliederband, Fessel
 • ἀρθρόω
  durch Gelenke verbinden, gliedern; φωνήν, artikulirte Laute hervorbringen; anfügen
 • ἀρθρ-ώδης
  gliederartig, kräftig
 • ἄρθρωσις
  Vergliederung
 • ἀρι-
  untrennbares Präfixum der Nomina, den Begriff des Wortes verstärkend: sehr
 • ἀρία
  eine Eichenart; auch ein Strauch, pyrusaria
 • ἀρι-βάσκανος
  sehr neidisch
 • ἀ-ριγής
  nicht frierend
 • ἀρι-γνώς
  sehr bekannt, berühmt
 • ἀρί-γνωτος
  leicht kenntlich; in höhnendem Sinne
 • ἀρι-δάκρυος
  ἀρί-δακρυς
  ἀρι-δάκρῡτος
  sehr tränenreich
 • ἀρι-δείκετος
  sehr gezeigt, ausgezeichnet
 • ἀρί-δηλος
  sehr deutlich, offenbar
 • ἀρί-ζηλος
  1) = ἀρίδηλος, sehr deutlich. 2) sehr beneidet, beneidenswert, glücklich
 • ἀρι-ζήλωτος
  sehr beneidet, d. i. sehr glücklich
 • ἀρι-ήκοος
  1) sehr hörbar, sehr berühmt. 2) leicht hörend, gehorsam
 • ἀριηρής
  schwer
 • ἀριθμέω
  zählen; rechnen
 • ἀρίθμημα
  die Zahl
 • ἀρίθμησις
  das Zählen, Aufzählen
 • ἀριθμητής
  der Rechner
 • ἀριθμητικός
  zum Zählen, Rechnen gehörig, geschickt, es verstehend; sc. τέχνη, die Rechenkunst
 • ἀριθμητός
  ἀρίθμιος
  gezahlt, zählbar; dah. = wenig, gering
 • ἀριθμός
  1) das Aneinandergefügte, Menge, Zahl; das Zahlensystem; die Zahlenkunst. 2) Zählung. 3) Vollzähligkeit; ὁ πᾶς ἀρ., die Gesammtsumme. 4) Zahl, im Ggstz des inneren Gehaltes; dah. auch ein Mensch ohne Wert: eine Null
 • ἀριθμοστός
  Diophant
 • ἀρι-κύμων
  oft schwanger
 • ἀρί-μηλον
  eine Apfelart
 • ἄ-ρῑν
  ἄρις
  ἄ-ρῑνος
  ohne Nase, d. i. ohne Spürkraft
 • ἀρί-πικρος
  sehr bitter
 • ἀρι-πρέπεια
  Stattlichkeit, Herrlichkeit
 • ἀρι-πρεπής
  hervorragend, ausgezeichnet, schön
 • ἀρίς
  ein Werkzeug der Zimmerleute, wohl nach Art der großen Bohrer, wofür auch spricht, daß sie mit einem Riemen gezogen werden, der selbst auch ἀρίς heißt
 • ἀρίσαρον
  eine kleinere Art von ἄρον, Natterwurz
 • ἀρί-σημος
  sehr deutlich, offenkundig
 • ἀρισθ-άρματον γέρας
  der Ehrenpreis des besten Wagens, der im Wettlauf siegt
 • ἀρι-σκύδης
  sehr zornig
 • ἀρίστ-αθλος
  Ἡρακλῆς, der Sieger im Kampfe
 • ἀρίστ-αρχος
  der beste Herrscher
 • ἀριστ-αρχέω
  am besten herrschen
 • ἀρι-στάφυλος
  traubenreich
 • ἀριστάω
  frühstücken; übh. essen
 • ἀριστεία
  ausgezeichnete Heldentat, die den Siegepreis erhält. In der Ilias sind die Rhapsodien ἀριστεία Διομήδους, Ἀγαμέμνονος, Μενελάου überschrieben
 • ἀριστεῖον
  der Preis des ersten Siegers, Lohn der Tapferkeit
 • ἀριστερεύω
  die Linke brauchen, links sein
 • ἀριστερο-ζυγής
  sc. ἵππος, das linke Leinpferd neben dem Joche
 • ἀριστερο-μάχος
  mit der Linken streitend
 • ἀριστερός
  links, compar. zu ἄριστος, wobei ἀριστερός »besser« heißt; euphemistische Bezeichnung der linken Seite, welche dem Griechen als die unglückliche galt
 • ἀριστερο-στάτης
  zur Linken stehend, Anführer des linken Halbchors
 • ἀριστερό-χειρ
  linkhändig, der nur die linke Hand braucht
 • ἀριστεύς
  der Beste; meist Bezeichnung der Fürsten, Vornehmen; die in sittlicher Beziehung Besten
 • ἀριστευτικός
  sich auszeichnend, wacker, tapfer
 • ἀριστεύω
  ein ἀριστεύς sein, sich auszeichnen, bes. durch Tapferkeit
 • ἀριστητής
  der Frühstückende; der Esser
 • ἀριστητικός
  der zu frühstücken pflegt
 • ἀριστίζω
  mit einem Frühstück bewirten; frühstücken
 • ἀριστίνδην
  nach der Güte der Herkunft, nach dem Adel des Geschlechts
 • ἀριστό-βιος
  am besten, tugendhaft lebend
 • ἀριστό-βουλος
  am besten ratend, ἀριστοβούλη Beiname der Artemis
 • ἀριστο-γένεθλος
  sehr fruchtbar (am besten Pflanzen erzeugend)
 • ἀριστο-γόνος
  die trefflichsten Kinder gebärend
 • ἀριστό-δειπνον
  Mittagabendmahlzeit
 • ἀριστο-επέω
  am besten reden
 • ἀριστο-επής
  am besten redend
 • ἀριστο-κράτεια
  die Herrschaft der Vornehmsten, Edelsten, Aristokratie; eine Staatsverfassung, in der die Besten, Tugendhaftesten herrschen
 • ἀριστο-κρατέομαι
  von den Vornehmsten regiert werden, eine aristokratische Verfassung haben
 • ἀριστο-κρατικός
  zur Herrschaft der Vornehmen gehörig, der Aristokratie geneigt
 • ἀριστο-λόγημα
  die beste Rede?
 • ἀριστο-λοχία
  ein die Geburt beförderndes Kraut, Osterlugei, aristolochia
 • ἀριστό-μαντις
  am besten wahrsagend
 • ἀριστό-μαχος
  am besten kämpfend, Ἡρακλῆς
 • ἄριστον
  Frühstück
 • ἀριστό-νῑκον
  den schönsten Sieg verleihend
 • ἀριστό-νοος
  von der besten Sinnesart
 • ἀριστο-ποιέω
  ein Frühstück bereiten; frühstücken
 • ἀριστο-πολιτεία
  die Eigenschaft eines trefflichen Bürgers
 • ἀριστο-πονεύς
  der beste Arbeiter
 • ἀριστο-πόνος
  am besten arbeitend
 • ἀριστο-πόσεια νύμφη
  die beste Gattin
 • ἄριστος
  superlat. zu ἀγαϑός, der Beste; bes. Bezeichnung der tapfersten Helden, der Vornehmen, Fürsten; von Weibern; von Tieren
 • ἀριστο-σαλπιγκταί
  die besten Trompeter
 • ἀριστο-τέχνης
  der beste Künstler
 • ἀριστο-τόκεια
  ἀριστο-τόκος
  die trefflichsten Kinder gebärend
 • ἀριστο-φόνος
  Helden tötend
 • ἀριστο-φυής
  von der besten Natur
 • ἀριστό-χειρ ἀγών
  ein Kampf, in dem die beste Faust entscheidet
 • ἀριστ-ώδῑν
  die trefflichsten gebärend
 • ἀρι-σφαλής
  wo man leicht ausgleitet, trüglich
 • ἀρι-φραδής
  1) sehr deutlich. 2) τοῖχοι, sehr erhellt. 3) ἀνήρ., leicht erkennend, klug
 • ἀρί-φρων
  sehr verständig
 • ἀριχάομαι
  = ἀναῤῥιχάομαι, von den Bienen
 • ἀρκάλη
  auch ἀρκάνη
  das Holz, woran die Fäden des Aufzugs befestigt sind
 • ἄρκειος
  = ἄρκτειος, vom Bären
 • ἀρκεσί-γυιος
  gliederstärkend
 • ἄρκεσις
  Hilfe, Beistand
 • ἀρκετός
  hinreichend
 • ἀρκεύθινος
  von Wachholder gemacht
 • ἀρκευθίς
  Wachholderbeere
 • ἄρκευθος
  Wachholderbeerstrauch, iuniperus
 • ἀρκέω
  eigtl. tüchtig, stark sein, 1) abwehren, abhalten. 2) beistehen, helfen, nützen; schützen. 3) stark, vermögend sein, ausreichen. Gew. impers. ἀρκεῖ, es genügt, reicht hin. Part. ἀρκῶν, hinreichend; pass., womit zufrieden sein, sich mit etwas begnügen
 • ἄρκηλος
  das Junge der πάρδαλις, od. ein besonderes Tier
 • ἄρκιος
  worauf man sich verlassen kann, sicher; vermögend, genügend; τὰ ἄρκια, Heilmittel
 • ἄρκος
  Bär, Bärin
 • ἄρκος
  Heilmittel; Mittel gegen den Biss der Zähne
 • ἀρκούντως
  hinreichend, zur Genüge
 • <<< list operone >>>