018 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἁλτηρία
  das Springen mit den Wuchtkolben
 • ἁλτηρο-βολία
  Werfen der ἁλτῆρες
 • ἁλτικός
  zum Springen geschickt, gehörig
 • ἀλύκη
  Unruhe, Angst
 • ἁλυκή
  das Meer
 • ἁλυκίς
  das Salzigsein. Salzquelle
 • ἁλυκός
  salzig
 • ἁλυκότης
  Salzigkeit
 • ἀλυκτάζω, ἀλυκταίνω
  ἀλυκτέω
  in Unruhe, Angst sein
 • ἀλυκτο-πέδη
  unauflösliche Bande, vom Prometheus
 • ἄλυκτος
  unvermeidlich
 • ἀλυκτοσύνη
  bedrängte Lage, Angst
 • ἁλυκ-ώδης
  salzartig
 • ἀ-λύμαντος
  unbeschädigt
 • ἄλυξις
  das Entfliehen, Vermeiden
 • ἀ-λύπητος
  ungekränkt, nichtbetrübt
 • ἀ-λῡπία
  Kummerlosigkeit; Unschädlichkeit
 • ἀ-λύπιος
  Kummer lindernd
 • ἄ-λυπος
  kummerfrei, sorgenlos, ohne Leiden. Adv., so sorglos als möglich; nicht lästig fallend; Wein, der keine Unbequemlichkeit verursacht; ein Schmerzen linderndes Kraut
 • ἄ-λυρος
  ohne Begleitung der Lyra, d. h. epische Gesänge; Trauerlied; das traurige Todesgeschick
 • ἄλυς
  müßiges, zweckloses Umhertreiben, Langeweile
 • ἁλυσηδὸν
  in Ketten
 • ἀλυσθαίνω
  krank, schwach sein
 • ἀλυσθμαίνω
  krank, schwach sein, seufzen
 • ἀλυσί-δετος
  in Ketten gebunden
 • ἀλυσίδιον
  Kettchen
 • ἀλυσιδόω
  ketten, anketten
 • ἀλυσιδωτὸς
  Kettenpanzer
 • ἄλυσις
  1) Bedrängnis, Angst. 2) (unauflöslich) Kette, Bande. Schmuckkette
 • ἀ-λῡσι-τέλεια
  Schaden, Verlust
 • ἀ-λῡσι-τελής
  nichts nützend, nichts einbringend, auch schädlich
 • ἀλυσκάζω
  fliehen; ausweichen
 • ἀλυσκάνω
  entkam
 • ἀλύσκω
  entkommen; umherirren
 • ἀλυσμός
  Bangigkeit, bes. vom ängstlichen Sichumherwerfen der Kranken
 • ἀλυσμ-ώδης
  ängstlich
 • ἄ-λυσσον
  eine gegen das Schlucken od. die Hundswut (λύσσα) wirkende Pflanze
 • ἄ-λυσσος
  ine die Hundswut stillende Quelle in Arkadien
 • ἀλύσσω
  von Hunden, sehr wütend
 • ἀλυτ-άρχης
  der Oberste der Polizeidiener in Olympia, nach E. M.; an Würde der nächste nach den Hellanodiken
 • ἀλύται
  Polizeidiener, Liktoren
 • ἄ-λυτος
  unauflöslich; dah. unendlich
 • ἄ-λυχνος
  ohne Licht
 • ἀλύω
  irr sein im Geiste; Langeweile haben = betrübt, verwirrt umherirren
 • ἄλφα
  Name des ersten Buchstaben
 • ἀλφά-βητος
  das Alphabet
 • ἀλφάδιον
  Winkelmaß, von der Gestalt
 • ἈΛΦάνω
  brachte ich dir ein; intransit. = einkommen möchte, oder mit Bezug auf den einen der ξεῖνοι, welcher zu der Rede Anlaß gab
 • ἀλφεσί-βοιος
  Rinder einbringende, für welche ihre Freier viele Rinder als Brautgeschenke darbringen. 2) rindernährendes oder (Rinder einbringendes, d. i.) die Wiesen befruchtendes Wasser
 • ἀλφή
  Erwerb
 • ἄλφημα
  Kauf-, Pachtsumme
 • ἀλφηστεύω
  verkauft werden, guten Erlös geben
 • ἀλφησταί
  Fische. Da diese immer hintereinander schwimmen sollen, wurden die Päderasten so genannt
 • ἀλφηστικός
  derselbe Fisch
 • ἀλφηστο-σάλπιγγες
  Trompetenerfinder, hießen die Tyrrhener
 • ἀλφιτ-αμοιβός
  Mehlhändler
 • ἀλφιτεία
  Gerstengraupenbereitung
 • ἀλφιτεῖον
  Gerstengraupenmühle
 • ἀλφιτεύς
  Gerstengraupenmüller
 • ἀλφιτηδόν
  wie Gerstengraupen
 • ἀλφιτήριον
  Gerstengraupengefäß
 • ἀλφιτο-ειδής
  gerstengraupenartig
 • ἀλφιτό-μαντις
  aus Gerstengraupen prophezeihend
 • ἀλφιτον
  Gerstengraupe, Gerstenmehl, u. daraus bereitetes Brot; Gerstenmehl; eine der gewöhnlichsten Speisen; daher allgemein = Lebensunterhalt, Brot
 • ἀλφιτο-ποιΐα
  Gerstenmehlbereitung
 • ἀλφιτο-πώλης
  Gerstenmehlverkäufer
 • ἀλφιτο-πωλητήριον
  Gerstengraupenladen
 • ἀλφιτό-πωλις
  Gerstenmehlverkäuferin; Mehlhalle
 • ἀλφιτο-σῑτέω
  Gerstengraupen essen
 • ἀλφιτο-φάγα
  mehlfressend
 • ἀλφιτό-χρως
  mehlfarbig, grau
 • ἀλφο-πρός-ωπος
  mit weißem Gesichte
 • ἀλφό-ρυγχος
  mit weißer Schnauze
 • ἈΛφός
  weißer Flecken auf der Haut; vgl. albus, übh. weiß
 • ἀλφ ώδης
  damit behaftet
 • ἀλωά
  die Tenne, wo das Getreide gedroschen u. geworfelt wird; geebnetes und bebautes Land; Weingarten; Baumpflanzung; Ackerland; der Hof um Sonne u. Mond
 • ἁλῷα
  ein Fest der Demeter in Athen, Erntefest
 • άλωαίη
  Beiname der Demeter, von der Tenne
 • ἁλωάς
  die Tennenbeschützerin
 • ἀ-λώβητος
  ungeschmäht, unverletzt
 • ἁλ-ώδης
  salzartig
 • ἁλωεινός
  zur Tenne gehörig
 • ἀλωεύς u. ἁλωευτής
  der Arbeiter auf der ἀλω; Winzer; Gärtner und Landmann
 • ἁλώϊα
  Feld- od. Drescharbeit
 • ἅλων
  die Tenne
 • ἁλωνεύομαι
  dreschen auf der Tenne
 • ἁλ-ώνητος
  für Salz gekaufte, wohlfeile Sklaven bei den Thrakern
 • ἁλωνία
  die Tenne
 • ἁλωνίζω
  auf der Tenne sein
 • ἁλωνο-τριβέω
  auf der Tenne ausdreschen
 • ἁλωό-φυτος
  im Weinberg gewachsen
 • ἀλωπέκειος
  vom Fuchs
 • ἀλωπεκέη
  der Fuchsbalg
 • ἀλωπεκῆσαι
  betrügen, entwischen
 • ἀλωπεκία
  Fuchshöhle. Eine Krankheit, bei der das Haar ausgeht, wie beim Fuchse
 • ἀλωπεκίας
  mit dem Zeichen des Fuchses gebrandmarkt. Eine Haifischart
 • ἀλωπεκίασις
  Krankheit
 • ἀλωπεκιδεύς
  ein junger Fuchs
 • ἀλωπεκίζω
  fuchsschwänzen, Ränke machen, auch betrügen
 • ἀλωπέκιον
  Füchslein
 • ἀλωπεκίς
  1) ein Bastard von Fuchs und Hund. 2) ein Fuchsbalg, Fuchsfell, als Kopfbedeckung bei den Thrakern. 3) eine Art Weinstöcke
 • ἀλωπέκ-ουρος
  Fuchsschwanz, Lagurus cylindricus
 • ἀλωπεκ-ώδης
  fuchsartig
 • ἀλώπηξ
  der Fuchs; häufig ein listiger, ränkevoller Mensch; Fuchsbalg; Krankheit; Auch ein Fisch. Die Lendenmuskeln
 • ἀλωπό-χροος
  fuchsfarbig
 • ἁλ-ωρῆται
  Tennenwächter
 • ἅλως
  die Tenne, u. da diese rund war, übh. Rundung, vom Schilde, wobei man auch an Strahlenkreis denken kann; von der Pupille des Auges; von den Windungen einer Schlange
 • ἁλώσιμος
  einnehmbar, leicht zu erobern; leicht zu gewinnen; übertr. was ich einsehen kann; was sich auf die Einnahme bezieht, Lobgesang wegen der Eroberung
 • ἅλωσις
  1) das Einnehmen, die Eroberung. 2) Verurteilung vor Gericht
 • ἀ-λώφητος
  ohne Erholung oder Pause
 • ἅμα
  samt; vom Orte, von der Zeit, u. übertragen; alles zusammen; zugleich; sowohl als auch, teils teils; zugleich, überdies
 • ἁμάδεον
  eine Feigenart bei den Kretern
 • ἁμα-δρυάδες
  Baumnymphen
 • ἀ-μαθαίνω
  unwissend, dumm sein
 • ἀ-μαθής
  ἀμάθητος
  1) der nichts gelernt hat, ohne wissenschaftliche Bildung. 2) pass., ungekannt. Adv. roh
 • ἀ-μαθία
  Unwissenheit, Mangel an wissenschaftlicher u. geselliger Bildung, von den Lacedämoniern
 • ἀμαθῖτις
  im Sande wohnend, Sandschnecken, Schlangenköpfchen
 • ἀμαθόεις
  sandig
 • ἄμαθος
  Sand, Sand im Binnenlande; Seesand u. Flußsand; Seestrand
 • ἀμαθύνω
  in Staub verwandeln
 • ἀμαθ-ώδης
  sandartig
 • ἀ-μαίευτος
  1) noch nicht entbunden, jungfräulich. 2) ohne Hebamme
 • ἀ-μαιμάκετος
  sehr lang; alles Große, Furchtbare, Gewaltige
 • ἀ-μαλακιστία
  Unermüdbarkeit, Abhärtung
 • ἀ-μάλακτος
  unerweichlich, hart
 • ἀμαλδυνω
  eigtl. schwächen; dah. zerstören
 • ἀμαλη-τόμος
  Schnitter
 • ἀ-μάλθακτος
  unerweichlich, hart
 • ἄμαλλα
  Ährenbund, Garbe; die noch stehende Saat; das Bindseil zum Garbenbinden
 • ἀμαλλεύω
  ἀμαλλίζω
  in Garben binden, übh. binden
 • ἀμάλλιον
  das Bindseil zum Garbenbinden
 • ἀμαλλο-δετήρ, ἀμαλλο-δέτης
  der Garbenbinder
 • ἀμαλλο-τόκεια
  Garbenerzeugerin
 • ἀμαλλο-τόκος
  Garben erzeugend
 • ἀμαλλο-φόρος
  Garben bringend
 • ἀ-μαλός
  weich, zart- dah. schwach
 • ἁμάμαξυς
  die an zwei Pfählen hochgezogene Weinrebe
 • ἁμαμηλίς
  eine Baum- oder Strauchart mit eßbaren Früchten, vielleicht Mispel
 • ἀμᾱνῖται
  Erdschwämme
 • ἀ-μάντευτος
  1) nicht geweissagt. 2) die Spur nicht aufspürend
 • ἄμαξα
  Wagen; das Gestirn, der große Bär; öfter die Packwagen; Landstraße
 • ἁμαξεία
  Fahren mit Frachtwagen
 • ἁμαξεύς
  Frachtfuhrmann.; Jochochse
 • ἁμαξεύω
  ein Frachtfuhrmann sein; das Leben mühselig hinschleppen, gleichsam durchkarren. Von den Scythen, auf Wagen leben. Pass., mit Frachtwagen befahren werden
 • ἁμαξ-ήλατος
  Fahrweg
 • ἁμαξή-ποδες
  ἁμαξίποδες
  Wagenrungen, od. Büchsen
 • ἁμαξ-ήρης
  an den Wagen gefügt, Wagensitz; Landstraße
 • ἁμαξιά
  Wagengeleise
 • ἁμαξιαῖος
  so groß, daß zum Fortschaffen ein Wagen nötig ist
 • ἁμαξιεύς
  Fuhrmann; Stellmacher
 • ἁμαξικός
  1) zum Wagen gehörig. 2) nördlich, gegen das Gestirn des Wagens gelegen
 • ἁμαξίς
  kleiner Wagen; als Spielzeung für Kinder, auch für Kuchen
 • ἁμαξίτης
  zum Wagen gehörig
 • ἀμαξιτός
  Fahrweg
 • ἁμαξό-βιος
  auf dem Wagen lebend, von den Scythen, die als Nomaden ihr Hab u. Gut auf Wagen mit sich führen
 • ἁμάξ-οικος
  auf Wagen wohnend
 • ἁμαξο-κυλιστής
  Karrenschieber
 • ἁμαξο-πηγέω
  Wagen bauen
 • ἁμαξο-πηγία
  Stellmacherei
 • ἁμαξο-πηγός
  Wagenbauer, Stellmacher
 • ἁμαξο-πληθής
  groß genug, einen Wagen zu füllen
 • ἁμαξό-ποδες
  Achsenscheeren, arbusculae, in quibus versantur rotarum axes
 • ἁμαξο-τροχία
  Wagenspur
 • ἁμαξο υργία
  Stellmacherei
 • ἁμαξο υργός
  Wagenbauer, Stellmacher
 • ἁμαξο-φόρητος
  auf Wagen geführt
 • ἀμάρα
  Graben, Wasserleitung
 • ἀμᾱράκινος
  von Amarakus gemacht
 • ἀμᾱρακόεις
  dem Amarakus ähnlich
 • ἀμάρακον
  ἀμάρακος
  ein Zwiebelgewächs. Man unterschied das griechische und ein ausländisches, das eigtl. σάμψυχον hieß, unser Majoran
 • ἀμαράντινος
  von Amaranten gemacht; der Unverwelkliche
 • ἀ-μάραντος
  ἀ-μάρατος
  unverwelklich, dah. eine nicht welkende Blume, Amarante
 • ἀ-μάργαρος
  ohne Perlen
 • ἀμάρευμα
  abgeleitetes Schmutzwasser
 • ἀμαρεύω
  abfließen lassen, bewässern
 • ἀμαρήϊον ὕδωρ
  Wasser des Kanals
 • ἀμαρη-σκαπτήρ
  Kanalgräber
 • ἀμαριαῖον
  nicht teilhaft sein werden, verfehlen, verlieren; geistig verfehlen, nicht erreichen; auch intransit. = sündigen; verlieren; häufiger in allgemeinerer Bdtg, verfehlen, verlustig gehen; nicht erlangen können; das Rechte verfehlen in etwas; übh. fehlen, irren, sündigen
 • ἁμαρτάς
  Vergehen
 • ἁμαρτῇ
  zusammen, zugleich, von gleichzeitigen Handlungen
 • ἁμάρτημα
  Fehler, Irrtum, Vergehen
 • ἁμαρτηρός
  fehlend, irrend
 • ἁμαρτητικός
  zum Fehlen geneigt
 • ἁμαρτία
  Fehler, Sünde
 • ἁμαρτί-γαμος
  die Ehe verfehlend, ohne Ehe
 • ἁμαρτί-νοος
  sinnverwirrt
 • ἁμαρτο-επής
  in den Worten fehlend
 • ἁμαρτο-λόγος
  fehlerhaft redend
 • ἀ-μαρτύρητος
  unbezeugt
 • ἀ-μάρτυρος
  nicht durch Zeugen bestätigt, von Prozesssachen; Adv. ohne Zeugen tun
 • ἁμαρτωλή
  Fehler, Vergehen
 • ἁμαρτωλία
  Sündhaftigkeit
 • ἁμαρτωλός
  sündhaft, sündig; ὁ, der Sünder
 • ἀμαρῡγή
  Schimmern, Funkeln beweglicher Gegenstände; dah. schnelle Bewegung
 • ἀμάρυγμα
  leichte, anmutige Bewegung; Glanz der Augen; Zucken der Lippe
 • ἀμαρύσσω
  funkeln, leuchten lassen
 • ἀ-μάσητος
  ungekaut
 • ἀ-μαστίγωτος
  ἀ-μάστικτος
  ungegeißelt
 • ἄ-μαστος
  ohne Brüste
 • ἁμά-σῡκον
  ein feigenähnlicher Apfel
 • <<< list operone >>>